Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 06, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Світ зі стрім­ко зрос­та­ючим на­се­лен­ням увій­шов у ХХІ сто­річ­чя — еру гло­баль­но­го по­лю­ван­ня за енер­го­ре­сур­са­ми. Про­фі­цит­ні в ре­сурс­но­му від­но­шен­ні кра­їни…
Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у сві­то­вий еко­но­міч­ний прос­тір ві­ді­грає важ­ли­ву роль у роз­вит­ку віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки. Са­ме то­му Ук­раї­на за­ці­кав­ле­на у спри­ят­ли­во­му се­ре­до­ви­щі,…
Між­на­род­на спіль­но­та й ук­ра­їн­ське су­спіль­ство че­ка­ють від на­шої вла­ди кар­ди­наль­них ре­форм, які б зміц­ни­ли на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку, по­ліп­ши­ли ін­вес­ти­цій­ний клі­мат, по­до­ла­ли…
Онов­ле­на ре­дак­ція Енер­ге­тич­ної стра­те­гії Ук­раї­ни до 2030 ро­ку бу­ла ухва­ле­на Каб­мі­ном 24 лип­ня 2013 ро­ку і од­ра­зу по­тра­пи­ла під ґрун­тов­ну…
На по­чат­ку ми­ну­ло­го ро­ку Ук­раї­на взя­ла курс на єв­ро­ін­тег­ра­цію, на при­єд­нан­ня до зо­ни віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­со­юзом. Бу­ла під­пи­са­на Уго­да…
Для по­чат­ку ХХІ сто­річ­чя ха­рак­тер­ні дві важ­ли­ві тен­ден­ції, за­зна­чив на за­сі­дан­ні між­на­род­но­го круг­ло­го сто­лу, ор­га­ні­зо­ва­но­го Цен­тром Ра­зум­ко­ва та Фон­дом ім.…
Фа­хів­ці Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції пра­ці під­ра­ху­ва­ли: як­що ви­клю­чи­ти ін­ва­лі­дів з рин­ку пра­ці, ВВП втра­тить 7% сво­го об­ся­гу.Ни­ні, за да­ни­ми Мін­соц­по­лі­ти­ки, в…
За оцін­ка­ми Лі­ги стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій, ни­ні ак­ти­ви стра­хо­вих ком­па­ній пе­ре­ви­щу­ють 65 млрд грн. За­галь­ний об­сяг стра­хо­во­го по­крит­тя в кор­по­ра­тив­но­му сек­то­рі…
То­рік Ук­раї­на при­єд­на­ла­ся до Іні­ці­ати­ви про­зо­ро­сті ви­до­був­них га­лу­зей. Це між­на­род­ний стан­дарт звіт­но­сті, від­по­від­но до яко­го дер­жа­ва, яка до­лу­чи­ла­ся до Іні­ці­ати­ви,…
Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки го­то­ві на­да­ти ук­ра­їн­сько­му уря­ду 2 млрд дол. як до­дат­ко­вий па­кет мак­ро­еко­но­міч­ної до­по­мо­ги. Пер­ший транш кре­ди­ту в 1…
Ро­сій­ські ЗМІ, ма­буть, із ве­ли­ким за­до­во­лен­ням роз­ти­ра­жу­ва­ли оцін­ку, зроб­ле­ну но­вим мі­ніс­тром еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Ай­ва­ра­сом Аб­ро­ма­ві­чу­сом про те, що…
Роз­ви­ток енер­ге­ти­ки має ви­рі­шаль­ний вплив на стан еко­но­мі­ки в дер­жа­ві та рі­вень жит­тя на­се­лен­ня, під­крес­лю­ють екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гіч­них до­слі­джень.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».