Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 10, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Піс­ля знач­но­го спа­ду у пер­шій по­ло­ви­ні 2015 ро­ку еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­ча­ла де­мон­стру­ва­ти пер­ші озна­ки по­кра­щен­ня, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Сві­то­во­го бан­ку. За…
Ни­ні в Ук­раї­ні ці­ни на газ для на­се­лен­ня ре­гу­люю­ть­ся дер­жа­вою і є штуч­но за­ни­же­ни­ми по­рів­ня­но з рин­ко­ви­ми. Це спри­чи­няє низ­ку…
По­дат­ко­ва ре­фор­ма є вкрай важ­ли­вою для на­шої кра­їни і дав­но очі­ку­ва­ною. Во­на має бу­ти швид­кою і ра­ди­каль­ною, аби лю­ди від­чу­ли…
У ме­жах Львів­ської об­лас­ті про­пуск осіб та транс­порт­них за­со­бів че­рез дер­жав­ний кор­дон здій­сню­єть­ся в 11 пунк­тах про­пус­ку. Ни­ні спос­те­рі­гає­ть­ся збіль­шен­ня…
Де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди при­зве­де до пе­ре­мі­щен­ня знач­ної час­ти­ни дер­жав­них фі­нан­сів до міс­це­вих гро­мад. Од­нак збіль­шен­ня кіль­ко­сті гро­шей не озна­чає під­ви­щен­ня ефек­тив­но­сті…
Чи не най­важ­ли­ві­шою по­ді­єю остан­ньо­го ча­су уря­дов­ці та екс­пер­ти на­зи­ва­ють до­сяг­нен­ня уго­ди з Ко­мі­те­том кре­ди­то­рів про ре­струк­ту­ри­за­цію зов­ніш­ньо­го ко­мер­цій­но­го бор­гу…
На дум­ку між­на­род­них екс­пер­тів, пла­не­та Зем­ля прой­шла своє­рід­ну «точ­ку не­по­вер­нен­ня». Тем­пи еко­но­міч­но­го роз­вит­ку, зрос­тан­ня на­се­лен­ня та спо­жи­ван­ня при­род­них ре­сур­сів пе­ре­ви­щи­ли…
Мін­фін за до­ру­чен­ням гла­ви уря­ду Ар­се­нія Яце­ню­ка по­чав роз­ра­хун­ки ймо­вір­но­го під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти в усіх сек­то­рах віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки. Як…
У квіт­ні ми­ну­ло­го ро­ку Єв­ро­со­юз за­про­ва­див для ук­ра­їн­ських екс­пор­те­рів ав­то­ном­ні тор­го­вель­ні пре­фе­рен­ції (АТП), тоб­то до­зво­лив пос­та­ча­ти свою про­дук­цію на єв­ро­ри­нок…
Не­що­дав­но Мі­ніс­тер­ство еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі опуб­лі­ку­ва­ло кон­сен­сус-прог­ноз пер­спек­тив ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки на най­ближ­чі ро­ки. Йо­го скла­ли на ос­но­ві опи­ту­ван­ня про­від­них…
Сво­го ча­су ке­рів­ниц­тво Ра­дян­сько­го Со­юзу ви­рі­ши­ло за­по­чат­ку­ва­ти три енер­ге­тич­ні екс­пан­сії в Єв­ро­пу — наф­то­ву, га­зо­ву, елек­трич­ну. Ук­раї­на ма­ла ста­ти ба­зо­вою…
Як ві­до­мо, при фор­му­ван­ні дер­жав­ної стра­те­гії еко­но­міч­но­го та со­ці­аль­но­го роз­вит­ку важ­ли­ву роль ві­ді­гра­ють фі­нан­си. Тож ак­ту­аль­ною є роз­роб­ка ефек­тив­ної сис­те­ми…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».