Культура
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 18, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У київському Інституті проблем сучасного мистецтва відкрилася групова виставка українських художників «Анатомія симулякру». Її учасники досліджують, як технології та уявна…
У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка намагаються частіше звертатися до сучасної української драматургії.Нещодавно репертуар Камерної сцени ім. Сергія…
У репертуарі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра останнім часом почало з’являтися більше вистав у перекладі…
На­род­ний чо­ло­ві­чий хор «Чу­ма­ки» ВГО «То­ва­ри­ство «Знан­ня» Ук­раї­ни від­зна­чає своє 30-літ­тя.За 30 ро­ків «чу­ма­ку­ван­ня» у хо­рис­тів май­же ні­чо­го не змі­ни­ло­сь,…
У ці дні в На­ціо­наль­но­му му­зеї Ук­раї­ни від­кри­то ви­став­ку «Го­ло­до­Мор» і пред­став­ле­но мис­тець­ку па­но­ра­му на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни, ла­уре­ата На­ціо­наль­ної пре­мії…
У Ки­єві впро­довж двох днів 4-го та 5 груд­ня — від­бу­ла­ся Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція-шоу­кейс «Куль­тур­ні від­но­си­ни Ук­раї­ни та ЄС: під­сум­ки…
Енер­гій­на й та­ла­но­ви­та, а ще не­ймо­вір­но кра­си­ва жін­ка — це все про майс­три­ню з Луць­ка Жан­ну Ми­ляш­ке­вич, її гли­ня­ні ви­ро­би…
Се­ред су­час­них віт­чиз­ня­них пись­мен­ни­ків укра­їн­ці най­біль­ше зна­ють і чи­та­ють Лі­ну Кос­тен­ко й Сер­гія Жа­да­на. Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження…
У Му­зеї геть­ман­ства пра­цює ви­став­ка де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го мис­тец­тва і жи­во­пи­су «На рід­ній, на сво­їй зем­лі...» твор­чо­го по­друж­жя — за­слу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни,…
Є лю­ди, які з пер­шо­го по­гля­ду за­во­ро­жу­ють, на­ди­ха­ють, за­ці­кав­лю­ють. Са­ме та­кою сво­го ча­су я по­ба­чи­ла й від­кри­ла Люд­ми­лу Гра­бо­вен­ко. Це…
У Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юнац­тва пре­зен­ту­ва­ли но­вий про­ект, що скла­дає­ть­ся з двох час­тин:…
Не­що­дав­но у Цен­трі ук­ра­їн­ської куль­ту­ри та мис­тецтв від­був­ся за­тиш­ний ве­чір по­езій Ін­ни За­ліз­нюк та Саш­ка Чор­но­го. За твор­чіс­тю Ін­ни За­ліз­нюк…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».