Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 28, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 01 Лютий 2019 19:08

Битва за "своє" тепло

Се­ли­ще Роз­со­шен­ці, що в Пол­тав­сько­му райо­ні, дав­но впри­тул на­бли­зи­ло­ся з пів­дня до об­лас­но­го цен­тру. Ре­зуль­та­том та­ких брат­ніх обі­ймів міс­та і се­ли­ща ста­ло те, що меш­кан­ці Роз­со­шен­ців від сво­їх до­мі­вок до Пол­та­ви вже дав­но діс­таю­ть­ся місь­ки­ми тро­лей­бу­са­ми. Як справж­ні міс­тя­ни.

Published in Проблема
П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:43

Дозволено все, що не заборонено

Та­кий прин­цип поч­не ді­яти у сфе­рі ва­лют­них опе­ра­цій з 7 лю­то­го 2019 ро­ку, ко­ли на­бу­де чин­но­сті За­кон «Про ва­лю­ту і ва­лют­ні опе­ра­ції». Він за­мі­нить ін­ше пра­ви­ло, яке ді­яло чверть сто­літ­тя: до­зво­ле­но все, що пря­мо пе­ред­ба­че­но за­ко­ном, за­про­ва­дже­не Дек­ре­том Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів «Про сис­те­му ва­лют­но­го ре­гу­лю­ван­ня і ва­лют­но­го кон­тро­лю» ще 1993 ро­ку.

Published in Фінанси
П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:31

Дорожній прорив чи латання дірок?

Уряд роз­ро­бив план дій і ви­зна­чив го­лов­ні пріо­ри­те­ти на 2019 рік. Перш за все — це еко­но­міч­не зрос­тан­ня.

Одним із них є розвиток дорожньої інфраструктури. Торік на будівництво й ремонт доріг державного значення витрачено 23,8 млрд грн, на місцеві дороги — 11,5 млрд. Правда, відремонтували на 200 км менше запланованого — 3800 км.
Це не критично. Та, з іншого боку, вдвічі більше, ніж у 2017-му. Цьогоріч буде відремонтовано 4000 км автошляхів.

Published in Економіка

За ра­ху­нок кон­троль­них за­хо­дів із де­ті­ні­за­ції від­но­син у сфе­рі за­йня­то­сті, які бу­ли впро­ва­дже­ні Дер­жав­ною фіс­каль­ною служ­бою у ве­рес­ні 2018 р., су­ма над­хо­джень до бю­дже­ту зрос­ла на по­над 1,3 млрд грн. Про це по­ві­дом­ляє прес-служ­ба ДФС України.

«ДФС продовжує посилювати контроль за «тіньовою» зайнятістю. За рахунок контрольних заходів з детінізації, які були впроваджені у вересні минулого року, сума надходжень до бюджету зросла на понад 1,3 млрд грн.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:20

Безробітних поменшало

Державна служба зайнятості у 2018 році працевлаштувала 826 тисяч громадян, що на 6% більше, ніж у попередньому році.
 Про це в. о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко сказав на прес-конференції в Укрінформі.
 «Станом на 28 січня на обліку у Державній службі зайнятості перебувають 340 тисяч українців. Це на 45 тисяч менше, ніж якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­­ти­ки Ук­раї­ни Ан­дрій Рева в ефі­рі те­ле­ка­на­лу 112 роз­по­вів про основ­ні прин­ци­пи сис­те­ми ви­пла­ти суб­си­дій на опла­ту жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг у гро­шо­вій фор­мі.

За словами урядовця, відповідно до ухвалених урядом рішень з 1 січня 2019 р. розпочато виплату субсидій у безготівковій формі для тих домогосподарств, яким субсидію було призначено з 2019 р.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:08

Колеги по... санкціях

30 січ­ня 2019 ро­ку у Мос­кві по­бу­вав мі­ністр за­кор­дон­них справ Іра­ну Му­хам­мад Алі Аль-Ха­кім. На­галь­ність ро­сій­сько-іран­ських кон­суль­та­цій обу­мов­лює­ть­ся за­гос­трен­ням між­на­род­них проб­лем, які є спіль­ни­ми для обох дер­жав.

Звичайно, ключовою такою проблемою є відновлення американських економічних санкцій проти Ірану. Попри політичні декларації керівництва Євросоюзу щодо намірів захищати європейські фірми від переслідувань за недотримання американських антиіранських санкцій більшість транснаціональних корпорацій з європейською пропискою штаб-квартир згорнули бізнес в Ірані.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:00

Правила знищення ворогів

«Як­би я знав від­по­відь на за­пи­тан­ня про при­чи­ну смер­ті Ясі­ра Ара­фа­та, то не міг би роз­по­віс­ти про неї у цій кни­зі і на­віть на­пи­са­ти, що її знаю. По­ру­шу­ва­ти цю те­му за­бо­ро­няє вій­сь­ко­вий цен­зор Із­ра­їлю», — пи­ше Ро­нен Берг­ман.

Без вироку, але за наказом, затвердженим ізраїльським прем’єром, гинули палестинські і ліванські лідери, іранські науковці з іранської атомної програми, багато цивільних і навіть, імовірно, російський генерал.

Цьо­го­річ­ний Да­во­ський еко­но­міч­ний фо­рум від­був­ся без учас­ті аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па, за­кло­по­та­но­го по­шу­ком бю­джет­но­го ком­про­мі­су з па­ла­тою пред­став­ни­ків, бри­тан­сько­го прем’єр-мі­ніс­тра Те­ре­зи Мей, яка за­йня­та ре­ані­ма­цією Уго­ди про ви­хід Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС, пре­зи­ден­та Фран­ції Ем­ма­ню­еля Мак­ро­на, який на­ма­гає­ть­ся ут­ри­ма­ти вла­ду за умов три­ва­ло­го про­ти­сто­ян­ня з учас­ни­ка­ми со­ці­аль­них про­тес­тів.

У різ­но­ма­ніт­них рей­тин­гах між­на­род­них ор­га­ні­за­цій іс­лам­ська дер­жа­ва Па­кис­тан за­ли­шає­ть­ся у гли­бо­ко­му під­ва­лі со­ці­аль­но-по­лі­тич­них та еко­но­міч­них по­каз­ни­ків. Піс­ля про­ве­ден­ня у трав­ні 1998 ро­ку ви­про­бу­вань ядер­ної зброї до­дат­ко­вим го­лов­ним бо­лем для Па­кис­та­ну ста­ла внут­ріш­ньо­по­лі­тич­на не­ста­біль­ність.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».