№ 6 (24157)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Серпень 03, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 08 Лютий 2018 18:29

Від Фіделя до Мігеля

Уже в лю­то­му на Ку­бі, ймо­вір­но, роз­поч­неть­ся «по­сткас­тров­ська» ера — до вла­ди має при­йти Мі­гель Діас-Ка­нель.

Певного дня, а це було у 90-х роках минулого століття, мешканці міста Санта-Клара з подивом побачили першого секретаря партії у своїй провінції, який їхав на роботу... на велосипеді. Після розвалу СРСР, який з огляду на американську блокаду острова підтримував економіку Куби, біда почала кричати про себе — бувало, що й голод заглядав. У важкі роки лідер номенклатури, який відмовився від службового авто на користь велосипеда, викликав загальну симпатію. Цей секретар показував, що партія — з народом.

Четвер, 08 Лютий 2018 18:22

Афганістан у руках талібів

По­чи­на­ючи від 2001 ро­ку аме­ри­кан­ські плат­ни­ки по­дат­ків ви­тра­ти­ли на вій­ну в Аф­га­ніс­та­ні 830 міль­яр­дів до­ла­рів, але те­ро­рис­ти про­дов­жу­ють ор­га­ні­зо­ву­ва­ти свої кри­ва­ві за­ма­хи. Не­дав­но від рук та­лі­бів за­ги­ну­ли 7 ук­ра­їн­ських гро­ма­дян.

Після понад 16 років війни їй не видно кінця, як лавина зростає кількість замахів. 29 січня відбувся напад на розташування військового підрозділу у безпосередній близькості від престижної військової академії в Кабулі. Загинули 11 солдатів.
Перед тим, у суботу 27 січня, у потужному вибуху медичної карети, наповненої вибухівкою, у кварталі закордонних посольств і урядових будинків загинули щонайменше 103 особи, а 235 поранено.

У травні поточного року Румунія відзначатиме 11 років членства в Європейському Союзі. За цей час румуни не на словах, а на ділі зайнялися боротьбою з корупцією.
Румунське Національне антикорупційне бюро стало зразковим із точки зору ефективності своєї діяльності. Критерієм такої ефективності є значна кількість обвинувачених вироків, винесених румунським високопосадовцям.
Зрозуміло, що румунська номенклатура послідовно намагається обмежити потенціал діяльності антикорупційних органів.

5 лю­то­го 2018 ро­ку влас­ті Ве­не­су­ели і опо­зи­ція до­мо­ви­ли­ся про про­ве­ден­ня пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, які ма­ють до­по­мог­ти уник­ну­ти гро­ма­дян­ської вій­ни в кра­їні.

Переговори щодо цього тривали за посередництва Ватикану впродовж майже року. Цей процес розпочався влітку 2017 року, коли, зважаючи на інтенсивність внутрішніх протестів у Венесуелі, здавалося, що країна опинилася на межі справжньої громадянської війни.
В умовах системної кризи дуже важко було стабілізувати ситуацію, адже економічне становище у Венесуелі продовжує погіршуватися.

Дня­ми пре­зи­дент США До­нальд Трамп пре­зен­ту­вав Конг­ре­су свою пер­шу до­по­відь «Про стан дер­жа­ви». У май­же 80-хви­лин­но­му ви­сту­пі Трамп біль­ше ува­ги при­ді­лив внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ним пи­тан­ням.

Зокрема, відповідно до передвиборчої програми Трампа головним внутрішньополітичним пріоритетом залишається програма масштабної модернізації інфраструктури країни. Витрати на ці інвестиції поступаються лише фінансуванню військових програм.
Заради вирішення цього завдання Трамп закликав опозиційну Демократичну партію відмовитися від конфронтації та прийняти в повному обсязі державний бюджет на поточний рік.

На по­точ­но­му тиж­ні дер­жав­ний сек­ре­тар США Рекс Тіл­лер­сон здійс­нив тур­не кра­їна­ми Ла­тин­ської Аме­ри­ки. Він по­бу­вав в Ар­ген­ти­ні, Пе­ру, Ко­лум­бії, на Ямай­ці.

Кожна з цих країн по-своєму важлива для США як у контексті двосторонніх відносин із цими країнами, так і у загальній латиноамериканській стратегії США.
Адміністрація Дональда Трампа активно переглядає здобутки попередньої адміністрації Барака Обами. Останній намагався схилити латиноамериканські країни до ідеї створення зони вільної торгівлі Північної Америки і Південної Америки.

Четвер, 08 Лютий 2018 17:44

«Схильний до зради...»

Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го про­хо­ди­ли служ­бу на Крим­сько­му пів­ос­тро­ві і пе­рей­шли на бік ро­сій­ських оку­пан­тів.
Ка­пі­тан-лей­те­нант Зо­щук (пріз­ви­ще з етич­них мір­ку­вань змі­не­но) — один із них.
— Піс­ля анек­сії Крим­сько­го пів­ос­тро­ва син при­їхав до ме­не в од­но­строї ук­ра­їн­сько­го офі­це­ра, — роз­по­ві­дає Зо­щук-стар­ший, який сьо­го­дні про­жи­ває у Він­ни­ці. — Зва­жа­ючи на роз­по­ря­джен­ня коман­ду­ван­ня, він по­ви­нен був про­дов­жи­ти служ­бу в Оде­сі — коман­ди­ром ко­раб­ля ВМС Ук­раї­ни.

Published in Військо

Схо­же, що з під­пи­сан­ням пре­зи­ден­том Поль­щі Ан­дже­єм Ду­дою змін до ухва­ле­но­го там­теш­ні­ми Сей­мом та се­на­том за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’­яті оста­точ­но змі­ни­ла­ся по­пе­ред­ня фор­му­ла ук­ра­їн­сько-поль­ських від­но­син: «Про­ща­ємо та про­си­мо ви­ба­чен­ня».

Залишається невеличка надія на те, що Конституційний суд Польщі визнає низку положень документа неконституційними. Втім, у будь-якому випадку певного похолодання у відносинах із нашими західними сусідами найближчим часом навряд чи вдасться уникнути. Адже нинішнє умисне випинання історичних суперечностей з боку поляків уже не перше.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».