№ 46 (24196)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 28, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ «ОБ’­ЄД­НАН­НЯ УК­РАЇ­НОК БЕЛЬ­ГІЇ» ВІД­СВЯТ­КУ­ВА­ЛА 70-РІЧ­НИЙ ЮВІ­ЛЕЙ

У за­тиш­ній за­лі зби­ра­лись укра­їн­ки. З усіх міст Бель­гії до­ро­ги ве­ли до Брюс­се­ля. Ра­до зу­стрі­ча­ли гос­тей із Ні­меч­чи­ни, Люк­сем­бур­гу, Ук­раї­ни.
Осо­бли­ву ша­ну учас­ни­ки за­хо­ду від­да­ли най­стар­шим пред­став­ни­цям ор­га­ні­за­ції, а та­кож вша­ну­ва­ли пам’­ять тих, хто сто­яв на по­чат­ку ство­рен­ня ОУБ і до­клав ба­га­то зу­силь для то­го, щоб роз­по­віс­ти бель­гій­цям про Ук­раї­ну та її на­род.

П'ятниця, 23 Листопад 2018 17:42

Реалізувати право на пенсію

От­ри­ман­ня до­від­ки внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб для жи­те­лів ОРДЛО для ви­пла­ти пен­сій є за­со­бом кот­ро­лю та за­по­бі­гає ви­пад­кам шах­рай­ства.

Про це під час міжнародної конференції «Виплата пенсій ВПО в Україні: як реалізувати конституційне право на пенсії» в Києві заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, повідомляє Укрінформ.

Уряд схва­лив за­ко­но­про­ект що­до вдос­ко­на­лен­ня функ­ціо­ну­ван­ня сис­те­ми за­галь­но­обо­в’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го та пен­сій­но­го стра­ху­ван­ня, під­ви­щен­ня якос­ті ад­мі­ніс­тру­ван­ня та дис­цип­лі­ни спла­ти єди­но­го со­ці­аль­но­го внес­ку.

Міністр соціальної політики Андрій Рева під час презентації детально розповів про потребу ухвалення розробленого Мінсоцполітики законопроекту для стабілізації Пенсійного фонду України та підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Дня­ми на Пол­тав­щи­ні від­го­мо­ні­ли свят­ко­ві за­хо­ди з на­го­ди Дня пра­ців­ни­ків сіль­сько­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни. Апо­фео­зом свя­та ста­ли збо­ри тру­да­рів Пол­тав­щи­ни в те­ат­рі об­лас­но­го цен­тру. Піс­ля офі­цій­них при­ві­тань об­лас­но­го ке­рів­ниц­тва, поз­до­ров­лень та вру­чен­ня на­го­род ви­ну­ват­ці свя­та ді­ли­ли­ся вра­жен­ня­ми і на­бо­лі­лим уже у ку­лу­арах.
А проб­лем на­біг­ло за остан­ні ро­ки ду­же ба­га­то, адже в дер­жа­ві, де не­має ста­ло­го зе­мель­но­го за­ко­но­дав­ства, не сфор­мо­ва­но ри­нок зем­лі, з бо­ку дер­жа­ви не­має на­леж­ної під­трим­ки фер­мер­ства то­що, ду­же не­лег­ко ха­зяй­ну­ва­ти на зем­лі-го­ду­валь­ни­ці.
Але як­що по­слу­ха­ти аг­ра­рі­їв, ни­ні во­ни по­бо­юють­ся рей­де­рів біль­ше за не­го­ду, яка мо­же враз за­ли­ши­ти їх без уро­жаю.

Published in Регіони
П'ятниця, 23 Листопад 2018 16:53

Один пояс, один шлях

За­вдя­ки успіш­ній ре­алі­за­ції по­лі­ти­ки ре­форм і від­кри­то­сті Ки­тай став дру­гою еко­но­мі­кою сві­ту, лі­де­ром тор­гів­лі й ви­роб­ниц­тва, важ­ли­вим грав­цем на між­на­род­ній аре­ні. Остан­ні со­рок ро­ків еко­но­мі­ка Під­не­бес­ної збе­рі­гає се­ред­ній темп зрос­тан­ня у 10%, що є без­пре­це­дент­ним у сві­ті.

За цей час ВВП на душу тамтешнього населення зріс майже у 24 рази, а валютні резерви цієї країни перевищили 3,6 трлн дол. За своїми масштабами й результатами китайські реформи перевершили план Маршалла для післявоєнної Європи.

Published in Економіка
П'ятниця, 23 Листопад 2018 16:40

Арифметика українського борщу

Го­лов­на на­ціо­наль­на стра­ва — ук­ра­їн­ський борщ, яка за сво­їми сма­ко­ви­ми якос­тя­ми здо­бу­ла ши­ро­ке ви­знан­ня й за ме­жа­ми кра­їни, впев­не­но на­бу­ває ста­ту­су де­лі­ка­те­су. Сьо­го­дні не бу­де­мо під­ра­хо­ву­ва­ти, скіль­ки кош­тує кас­труль­ка цієї сма­ко­ти, адже ко­жен день ці­ни на йо­го ін­гре­ді­єн­ти зрос­та­ють.

До того ж ітиметься не про найдорожчу складову — м’ясо (воно вже давно багатьом не по зубах), а про так званий борщовий набір.

Published in Споживач

Ко­ли Мі­шель Оба­ма ого­ло­си­ла, що ви­дасть кни­гу, з’яви­ли­ся здо­гад­ки, що це — по­ча­ток по­лі­тич­ної кар’­єри. Та­кі ме­му­ари за­зви­чай сиг­на­лі­зу­ють про по­ча­ток пре­зи­дент­ської кам­па­нії.

Утім, здебільшого справа завершується виданням такої собі «цегли», яка годиться лише для збору пилу на полиці. Як це сталося, наприклад, із Hard Choices Хілларі Клінтон, яку, напевно, вона доручила написати своїм асистентам — і в ній нема нічого від Хілларі як людини.

П'ятниця, 23 Листопад 2018 15:07

Популістський інтернаціонал

Стів Бен­нон, ко­лиш­ній го­лов­ний стра­тег Трам­па, про­по­нує єв­ро­пей­ським по­пу­ліс­там «ін­фра­струк­ту­ру пе­ре­мо­ги», за до­по­мо­гою якої во­ни збіль­шать своє пред­став­ниц­тво в Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті.

Протягом вересня колишній стратег Трампа подорожував Європою, намагаючись об’єднати і запалити жагу боротьби в серці кожного популіста, якого знайде. Він побував в Італії, Франції, Нідерландах і Великобританії.

П'ятниця, 23 Листопад 2018 15:02

Лівія: між війною і миром

Дня­ми у си­ци­лій­ській сто­ли­ці Па­лер­мо від­бу­ла­ся між­на­род­на кон­фе­рен­ція що­до Лі­вії. Ві­сім ро­ків ми­ну­ло від ча­су усу­нен­ня від вла­ди ко­лиш­ньо­го лі­вій­сько­го лі­де­ра Муам­ма­ра Кад­да­фі. Від­то­ді Лі­вія пе­ре­тво­ри­ла­ся на по­лі­гон «вій­ни всіх про­ти всіх».

Колишня лівійська політична нація, утворена авторитарним режимом, розпалася на складну мозаїку суперечливих кланово-етнічних інтересів.

П'ятниця, 23 Листопад 2018 14:59

Шведська політична криза

Шве­ція по­ри­ну­ла в пар­ла­мент­ську кри­зу. Піс­ля ве­рес­не­вих ви­бо­рів, ко­ли пра­ві по­пу­ліс­ти здо­бу­ли дру­ге міс­це за ре­зуль­та­том го­ло­су­ван­ня, пар­ла­мент­ські пар­тії вже зро­би­ли три з чо­ти­рьох пе­ред­ба­че­них Кон­сти­ту­цією Шве­ції спроб сфор­му­ва­ти но­ву прав­ля­чу ко­алі­цію.

На поточному тижні спроби сформувати нову правлячу коаліцію перейняла на себе лідер Партії Центру Анне Льоф. Але проблема в тому, що «коаліційна арифметика» ніяк не може забезпечити вирішення такої задачі «вищої політичної математики».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».