№ 45 (24195)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Травень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

56,9% меш­кан­ців цьо­го ти­хо­оке­ан­сько­го ар­хі­пе­ла­гу під­три­ма­ли на ре­фе­рен­ду­мі 4 лис­то­па­да пе­ре­бу­ван­ня Но­вої Ка­ле­до­нії у скла­ді Фран­ції — тоб­то за­ли­ши­тись її так зва­ним за­мор­ським де­пар­та­мен­том. Це рі­шен­ня ду­же схваль­но при­ві­тав пре­зи­дент Ем­ма­ню­ель Мак­рон.

175 тисяч мешканців архіпелагу з правом голосу мали відповісти на запитання, чи вони хочуть, щоб їхній архіпелаг отримав «повну суверенність і незалежність від Франції». Активність виборців була дуже високою і становила 79,8%.

Не­мож­ли­во під­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ра­зів ме­діа і різ­но­ма­ніт­ні ко­мен­та­то­ри ого­ло­шу­ва­ли по­ча­ток кін­ця Ан­ге­ли Мер­кель.

І ось дочекалися: канцлер оголосила про відставку з посади голови партії, намагаючись використати чи не останню нагоду, щоб відійти на власних умовах.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:15

«Італійський страйк» в ЄС

На по­чат­ку ХХ сто­літ­тя ін­но­ва­цією в проф­спіл­ко­во­му ру­сі став «іта­лій­ський страйк», ко­ли пра­цю­ючі при­хо­ди­ли на ро­бо­ту, але фак­тич­но ні­чо­го не ро­би­ли.

Після формування нинішнього італійського правопопулістського уряду, здається, ця традиція перенесена на рівень відносин Італії з Євросоюзом. Зокрема, поглиблюється непорозуміння між Італією та Європейською комісією.
Італійський уряд Джузеппе Конте розробив проект державного бюджету на 2019 рік, який за макрофінансовими показниками набагато перевищує ліміти, які є чинними для зони спільної європейської грошової одиниці євро.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:13

Трамп скоріше переміг, аніж програв

Американські виборці і іноземні спостерігачі намагаються розібратися з результатом проміжних виборів до обох палат Конгресу США. Як і прогнозували соціологічні опитування, демократи встановили контроль над палатою представників, але не домоглися вирішального успіху на виборах сенаторів.
Це означає, що дошкульна критика з боку опозиції на адресу Трампа триватиме і, можливо, посилюватиметься, але політичних важелів для організації процедури імпічменту Демократична партія не матиме.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:11

Східноазійський саміт

13 лис­то­па­да 2018 ро­ку у Сін­га­пу­рі від­був­ся чер­го­вий Схід­но­азій­ський са­міт. За­зна­че­ний фор­мат діа­ло­гу був за­по­чат­ко­ва­ний за ча­сів ад­мі­ніс­тра­ції пре­зи­ден­та США Біл­ла Клін­то­на. Він ста­вить за ме­жу спів­пра­цю між кра­їна­ми Пів­ден­но-Схід­ної Азії (Сін­га­пур, Ін­до­не­зія, Ма­лай­зія, Бру­ней, Бір­ма, Та­їланд), кра­їна­ми Ін­до­ки­таю (В’єт­нам, Ла­ос, Кам­бо­джа) та кра­їна­ми Пів­ніч­но-Схід­ної Азії (Ки­тай, Япо­нія, Рес­пуб­лі­ка Ко­рея), а та­кож США і Ро­сією.

Четвер, 15 Листопад 2018 17:04

Хто ще проти нас?

На тлі псев­до­ви­бо­рів, кот­рі ци­ми дня­ми від­бу­ва­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, но­во­го за­барв­лен­ня на­бу­ває те­ма учас­ті в ук­ра­їн­сько-ро­сій­сько­му зброй­но­му про­ти­сто­ян­ні іно­зем­них гро­ма­дян.
Так, за да­ни­ми «Ра­діо «Сво­бо­да», зви­ну­ва­чен­ня у спра­ві про участь у бо­йо­вих ді­ях на Схо­ді Ук­раї­ни на бо­ці ро­сій­ських гіб­рид­них сил ци­ми дня­ми упер­ше за­оч­но ви­су­ну­ли гро­ма­дя­ни­но­ві Сло­вач­чи­ни. Про це по­ві­до­ми­ла сло­ваць­ка по­лі­ція на сво­їй офі­цій­ній сто­рін­ці у Facebook.

Published in Суспільство

Ми­ну­ло­го ві­кен­ду на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­нець­кої та Лу­ган­ської об­лас­тей оку­па­цій­ний ре­жим про­вів псев­до­ви­бо­ри. Очі­ку­ва­но так зва­не на­род­не во­ле­ви­яв­лен­ня біль­ше ски­да­ло­ся на фарс. А пе­ре­мож­ця­ми ста­ли ті, ко­го Кремль при­зна­чив «вож­дя­ми» фей­ко­вих рес­пуб­лік за­зда­ле­гідь.

«Вибори», які не мають ніякої юридичної сили, Україна вже назвала свідомим кроком Росії до загострення ситуації на Донбасі. В ЄС і США також засудили це дійство і заявили, що воно є порушенням Мінських домовленостей.

Published in Суспільство

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко у вів­то­рок зу­стрі­вся з гру­пою ієрар­хів УПЦ МП і, та­ким чи­ном, ро­сій­ський сце­на­рій бу­ло зі­рва­но.
Про це на­пи­сав прес-сек­ре­тар Пре­зи­ден­та Свя­то­слав Це­гол­ко у Facebook.

«Російський сценарій учора було зірвано. Представники групи архієреїв УПЦ (МП), які підтримують звернення до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії, зустрілися в Українському домі з Президентом України», — зазначив він.
За словами Цеголка, Президент поінформував ієрархів про свої перемовини з Вселенським Патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом та про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню Об’єднавчого Собору.

Published in Суспільство
Четвер, 15 Листопад 2018 16:30

На шляху до Томосу

Пет­ро По­ро­шен­ко про­вів зу­стріч із час­ти­ною ієрар­хів Ук­ра­їн­ської пра­во­слав­ної церк­ви Мос­ков­сько­го пат­рі­ар­ха­ту, які під­три­му­ють на­дан­ня Ук­раї­ні То­мо­су про ав­то­ке­фа­лію.
Про це роз­по­вів рад­ник Пре­зи­ден­та, ди­рек­тор На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гіч­них до­слі­джень Рос­ти­слав Пав­лен­ко в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «Пря­мий».

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».