№ 44 (24194)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 28, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 09 Листопад 2018 13:47

Геополітичні ігри Туреччини

На­при­кін­ці жовт­ня у Стам­бу­лі від­був­ся са­міт, при­свя­че­ний си­рій­сько­му вре­гу­лю­ван­ню. По­дії, які роз­ви­ваю­ть­ся піс­ля цієї по­дії, свід­чать, що ту­рець­ка сто­ро­на на­ма­гає­ть­ся про­дов­жи­ти про­цес пріо­ри­тет­ної ре­алі­за­ції влас­них на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів у Си­рії та на Близь­ко­му Схо­ді за­га­лом.

П'ятниця, 09 Листопад 2018 11:57

Боротьба за наступництво Меркель

За­вер­шен­ня цьо­го­річ­но­го елек­то­раль­но­го цик­лу ви­бо­ра­ми до лан­дта­гів Ба­ва­рії і Гес­се­на ство­ри­ло мі­ні­маль­ну по­лі­тич­ну сен­са­цію у внут­ріш­ньо­по­лі­тич­но­му жит­ті Ні­меч­чи­ни.

Бундесканцлер Ангела Меркель заявила, що у грудні на партійному з’їзді Християнсько-демократичної партії не буде висувати свою кандидатуру на роль лідера партії. Вона вперше була обрана керівником ХДС у грудні 2000 року.
До листопада 2005 року, коли Меркель уперше стала канцлером, вона очолювала ХДС у статусі опозиційної партії. Останні 13 років Меркель є лідером правлячої партії.

Дня­ми у Мос­кві по­бу­вав го­ло­ва Дер­жав­ної Ра­ди і Ра­ди Мі­ніс­трів Рес­пуб­лі­ки Ку­ба Мі­гель Діас-Ка­нель Бер­му­дес. У квіт­ні по­точ­но­го ро­ку він став на­ступ­ни­ком Ра­уля Кас­тро.

Візит до Москви вийшов далеко за межі формального ознайомчого насамперед тому, що впродовж 2018 року політична ситуація в країнах Латинської Америки стрімко змінюється. Москва помітно втрачає вплив у регіоні, де від влади відходять лівоцентристські уряди.

Лю­бов де­яких ук­ра­їн­ських по­лі­ти­ків до пі­ару з будь-яко­го при­во­ду, на­віть на смер­ті, — чи не най­га­неб­ні­ше у нас яви­ще, звик­ну­ти до яко­го не­мож­ли­во.

Громадських діячів недолюблюють скрізь — за їхню надмірну активність, яка дратує, але яка водночас рухає суспільні процеси. Інколи, на жаль, ціною людського життя...
Смерть молодої херсонської чиновниці та громадської діячки Катерини Гандзюк, яка пішла з життя за кілька місяців після нападу (зловмисники облили жінку концентрованою кислотою), шокувала українців не тільки своєю раптовістю — всі вірили, що Катерина одужає, як цинізмом політичного «кордебалету», що розгорнули довкола.

Published in Суспільство
П'ятниця, 09 Листопад 2018 08:54

Виборчий кодекс: місія (не)можлива

МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ НОВИХ ПРАВИЛ ГРИ НАПЕРЕДОДНІ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

По­за­вчо­ра ми­нув рів­но рік від­то­ді, як Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни ухва­ли­ла в пер­шо­му чи­тан­ні но­ву ре­дак­цію Ви­бор­чо­го ко­дек­су, кот­рий се­ред ін­шо­го пе­ред­ба­чає во­ле­ви­яв­лен­ня за про­пор­цій­ною сис­те­мою з від­кри­ти­ми спис­ка­ми.
Біль­шість спос­те­рі­га­чів схо­дять­ся на дум­ці, що то­ріш­нє мі­ні­маль­не (226 го­ло­сів) ре­зуль­та­тив­не го­ло­су­ван­ня від­бу­ло­ся ви­пад­ко­во.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».