№ 44 (24194)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

25 ЛИС­ТО­ПА­ДА — ДЕНЬ ПАМ’­ЯТІ ЖЕРТВ ГО­ЛО­ДО­МО­РУ

Мій спів­роз­мов­ник — Ро­ман Кру­цик. Він — за­ступ­ник го­ло­ви Все­ук­ра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ме­мо­рі­ал», яка опі­кує­ть­ся вша­ну­ван­ням жертв ком­пар­тій­но­го ра­дян­сько­го ре­жи­му, у то­му чис­лі Го­ло­до­мо­ру 1932–1933 ро­ків.
Ро­ман Ми­ко­ла­йо­вич, спи­ра­ючись на до­ку­мен­ти НКВС і ре­зуль­та­ти влас­них роз­слі­ду­вань, на­пи­сав про це кіль­ка книг, роз­по­вів­ши про ма­со­ві ни­щен­ня че­кіс­та­ми укра­їн­ців, роз­кур­ку­лен­ня се­лян.
На­пе­ре­до­дні чер­го­вої річ­ни­ці Го­ло­до­мо­ру 1932–1933 ро­ків ми по­про­си­ли па­на Ро­ма­на роз­по­віс­ти про ви­то­ки, при­чи­ни і на­слід­ки од­нієї з най­біль­ших тра­ге­дій не тіль­ки в іс­то­рії на­шо­го на­ро­ду, а й усь­ого люд­ства.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 09 Листопад 2018 14:57

І меч, і щит, і крила

На про­ве­де­ній у Ки­єві у жовт­ні ни­ніш­ньо­го ро­ку ХV Між­на­род­ній спе­ціа­лі­зо­ва­ній ви­став­ці «Зброя та без­пе­ка», що бу­ла по­єд­на­на в од­ній спіль­ній екс­по­зи­ції з ХІ Між­на­род­ним авіа­кос­міч­ним са­ло­ном «Авіа­Світ-ХХІ», дер­жав­не під­при­єм­ство «Ан­то­нов» про­де­мон­стру­ва­ло — по­ки що у мо­де­лях — дві пер­спек­тив­ні роз­роб­ки.
Од­на з них ілюс­трує, яким бу­де се­ред­ній вій­сь­ко­во-транс­порт­ний лі­так «Ан-188».
Дру­га мо­дель по­кли­ка­на по­ка­за­ти зов­ніш­ній ви­гляд май­бут­ньо­го удар­но­го стра­те­гіч­но­го без­пі­лот­но­го лі­таль­но­го апа­ра­та, кот­рий по­ки що не має пер­со­наль­но­го влас­но­го най­мен­ня.

Published in Техніка
П'ятниця, 09 Листопад 2018 14:34

Полтавщина очолила антирейтинг

Ко­ли осінь по­чи­нає по-справж­ньо­му по­ряд­ку­ва­ти нав­ко­ло, вкри­ва­ючи си­ви­ною пер­ших при­мо­роз­ків ни­зи­ни та ого­лю­ючи де­ре­ва, які ряс­но ви­сте­ля­ють зем­лю зо­ло­тис­тим па­до­лис­том, у се­лах по­чи­на­ють за­бій сви­ней. Так по­ве­лось у се­лян за ді­да-пра­ді­да, так від­бу­ває­ть­ся і до­те­пер.
Про­те да­ле­ко не в усіх пол­тав­ських се­лах ци­ми дня­ми мож­на по­ба­чи­ти на под­вір’­ях гос­по­да­рів, які по­раю­ть­ся бі­ля за­би­тих хрю­шок та п’ятач­ків, кот­рих тур­бо­тли­во від­го­до­ву­ва­ли май­же рік.
Сви­ней — од­віч­них го­ду­валь­ниць укра­їн­ців ни­ні на­ва­жую­ть­ся три­ма­ти да­ле­ко не всі сіль­ські по­двір’я, як бу­ло ра­ні­ше. І на те є ва­го­ма при­чи­на...

Published in Проблема

Тру­до­ва міг­ра­ція стає все більш по­ши­ре­ним яви­щем у сві­ті, з влас­ти­ви­ми йо­му по­зи­тив­ни­ми й не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми. Го­лов­ни­ми при­чи­на­ми, які зму­шу­ють на­ших лю­дей за­ли­ша­ти свої осе­лі й шу­ка­ти кра­що­го жит­тя в ін­ших кра­їнах, є еко­но­міч­ні. Зок­ре­ма, низь­кий рі­вень за­ро­біт­ної пла­ти й без­ро­біт­тя.

Трудова міграція породила суттєві проблеми на нашому ринку праці, вважає Олег Борисов, експерт із питань зайнятості й трудової міграції профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Published in Економіка
П'ятниця, 09 Листопад 2018 14:28

Андрій Любка, письменник

— Пам’ятаєте, як нас лякали квотами для української музики на радіо? Буцімто і музики якісної немає, і радіостанції неспроможні заповнити ефір відповідно до нового Закону, і люди таке радіо не захочуть слухати.
Виявилося навпаки: квоти допомогли українському радіо стати кращим, не таким примітивним і попсовим. А про яку кількість доти невідомих українських гуртів ми дізналися! Радіо стало приємніше слухати, а музична індустрія отримала імпульс — у тому числі фінансовий — для розвитку.

Published in Суспільство

Не­що­дав­но Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко ви­дав Указ «Про не­від­клад­ні за­хо­ди що­до зміц­нен­ня дер­жав­но­го ста­ту­су ук­ра­їн­ської мо­ви та спри­ян­ня ство­рен­ню єди­но­го куль­тур­но­го прос­то­ру Ук­раї­ни».
Згідно з цим документом Кабінет Міністрів України повинен розробити Державну цільову програму на 2018–2028 роки, «спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів його захисту і розвитку».

Published in Суспільство

Про це свід­чать да­ні ана­лі­тич­но­го ог­ля­ду «Ста­но­ви­ще ук­ра­їн­ської мо­ви в Ук­раї­ні», опри­люд­не­но­го ру­хом «Прос­тір сво­бо­ди».

Українська мова попри певні складнощі сьогодні все ж домінує в галузі освіти, в органах державної влади та в кінопрокаті. Завдяки новоприйнятим останнім законам дещо зміцнила позиції в радіоефірі та на книжковому ринку.
А ось російська, незважаючи на неоголошену війну, яку проти нас веде Москва, домінує у сфері послуг, друкованих виданнях, українському сегменті Інтернету, а також посідає неприродно велику частку телеефіру.

Published in Суспільство
П'ятниця, 09 Листопад 2018 14:02

Без мови рідної й народу нашого нема...

9 ЛИС­ТО­ПА­ДА — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКОЇ ПИ­СЕМ­НО­СТІ І МО­ВИ

Іс­то­рія свід­чить: усі ім­пе­рії на те­ре­нах Ук­раї­ни своє па­ну­ван­ня по­чи­на­ли з утис­ків ук­ра­їн­ської мо­ви. Так бу­ло і за ча­сів Ро­сій­ської ім­пе­рії, і за ча­сів ко­лиш­ньо­го СРСР.

Правда, інколи доводиться почути, що за радянської влади «наша мова і російська були рівноправними». При цьому автори таких тверджень посилаються на постанову Ради народних комісарів Української РСР від 1923 року, яка проголошувала українізацію.

Published in Суспільство
П'ятниця, 09 Листопад 2018 13:58

Бразильський вибір

Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­грав край­ній пра­вий по­лі­тик Жа­ір Боль­со­на­ро. Але ви­бо­ри у Бра­зи­лії — це не тіль­ки но­вий пре­зи­дент: 7 жовт­ня бра­зиль­ці го­ло­су­ва­ли та­кож за сво­їх пред­став­ни­ків у па­ла­ті де­пу­та­тів Конг­ре­су. З 513 де­пу­та­тів при­близ­но дві тре­ти­ни пред­став­ля­ють пра­ві пар­тії.

З 1991 року Больсонаро засідає у Конгресі, з них 11 років від Прогресивної партії, яка небагато спільного мала з прогресом, але багато з корупцією. Нині Больсонаро представляється як людина з-поза істеблішменту.

П'ятниця, 09 Листопад 2018 13:54

Китай укорінюється на Близькому Сході

Пе­кін енер­гій­но за­пе­ре­чує, що на­дає вій­сь­ко­ву до­по­мо­гу Да­мас­ку. «Це — спот­во­рен­ня по­лі­ти­ки Ки­таю. Рі­шу­че ви­сту­па­ємо за вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту ви­ключ­но мир­ни­ми за­со­ба­ми», — за­явив спе­ці­аль­ний по­слан­ник Ки­таю з пи­тань Си­рії Сі Сяоян.

Хвилю домислів викликала заява посла Китаю у Сирії Сі Цяньцзіня в інтерв’ю сирійській газеті «Аль-Ватан»: «Наші військові взяли б якимось чином участь і підтримали сирійську армію, яка воює з терористами в Ідлібі та інших частинах країни».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».