Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 28, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Стрім­кі міг­ра­цій­ні про­це­си, які в Ук­раї­ні спос­те­рі­гаю­ть­ся піс­ля вве­ден­ня без­ві­зо­во­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну, зму­шу­ють за­мис­ли­ти­ся над при­чи­на­ми, че­рез які укра­їн­ці по­спі­ша­ють ско­рис­та­ти­ся мож­ли­віс­тю по­лег­ше­но­го ви­їз­ду за «бу­гор».
На жаль, пе­ре­важ­на біль­шість із них їде до су­сі­дів не на чаш­ку ка­ви, а з на­дією пра­це­влаш­ту­ва­ти­ся. Оче­вид­но й ін­ше: від­тік ро­бо­чої си­ли, який спос­те­рі­гає­ть­ся остан­нім ча­сом, уже ство­рив не­аби­які проб­ле­ми для ук­ра­їн­ських ро­бо­то­дав­ців, кот­рі сер­йоз­но за­не­по­ко­єні бра­ком пра­ців­ни­ків на сво­їх під­при­єм­ствах. Да­лі, пе­ред­ба­ча­ють скеп­ти­ки, бу­де ще гір­ше...

Published in Проблема
П'ятниця, 20 Квiтень 2018 11:32

Що заважає бізнесу?

Еко­но­міч­ний ус­піх кра­їни ви­зна­чає­ть­ся на­яв­ніс­тю у ній кон­ку­рен­то­спро­мож­них га­лу­зей і ви­роб­ництв.

Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який розроблений Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) і розраховується щорічно з 1995 року, дає оцінку економічного потенціалу країн, показує їх перспективи, зазначає, на яких сферах варто акцентувати увагу, аби економіка процвітала, а добробут нації покращувався.
Україна долучилася до ІГК у 1996 році, торік за цим індексом наша країна посіла 81-е місце зі 137 можливих. Найбільше позицій утрачено в ефективності ринку праці (-13 і 86-е місце) та інноваціях (-9 і 61-е місце).

Published in Економіка

Про це заявив у вівторок віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям, яким було осучаснено і підвищено пенсії за рішенням уряду. Ця робота має бути завершена до першого травня і до першого травня всі військові пенсіонери отримають усі свої перераховані виплати», — сказав Розенко.

В уряді відбуваються дискусії щодо створення Міністерства у справах ветеранів.
Про це повідомив віцепрем’єрміністр України Павло Розенко в інтерв’ю Укрінформу.
«Робота триває, точаться продуктивні дискусії з Комітетом Верховної Ради з питань ветеранів. Вони займають активну позицію в цьому процесі. Є дискусії в середині Кабінету Міністрів України.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 11:11

Підприємства порушують права дітей

Згід­но з ре­зуль­та­та­ми дер­жав­но­го на­гля­ду що­до за­по­бі­ган­ня еко­но­міч­ній екс­плу­ата­ції мо­ло­ді в Ук­раї­ні 65% із пе­ре­ві­ре­них під­при­ємств, де ви­ко­рис­то­вує­ть­ся пра­ця не­пов­но­літ­ніх, по­ру­шу­ють пра­ва ді­тей.

Про це йдеться у зверненні Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні, оприлюдненому Державною службою з питань праці.

За­по­чат­ко­ва­на уря­дом пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­ли­ла від­кри­ти но­ві мож­ли­во­сті для сис­тем­но­го під­ви­щен­ня ви­плат гро­ма­дя­нам, у то­му чис­лі вій­сь­ко­вим пен­сіо­не­рам та ка­те­го­рі­ям пра­ців­ни­ків з ве­ли­ким ста­жем і не­знач­ним рів­нем зар­пла­ти на мо­мент ви­хо­ду на пен­сію.
Про це в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «Ук­раї­на» ска­зав Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман, по­ві­дом­ляє Уря­до­вий пор­тал.

«Це (все, що зроблено) не означає, що у 2017 і 2018 році ми провели перерахунок — і крапка. Ні! Ми відкрили можливості для системного підвищення виплат для громадян.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 10:54

Сучасна війна за лекалами Росії

На­при­кін­ці бе­рез­ня в Ака­де­мії ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС РФ від­був­ся ви­ступ на­чаль­ни­ка генш­та­бу ге­не­ра­ла Ва­ле­рія Ге­ра­си­мо­ва, при­свя­че­ний май­бут­нім вій­нам. Він був ак­ту­алі­за­цією док­три­ни, зреш­тою, на­зва­ної іме­нем Ге­ра­си­мо­ва.

Лекція відбулася після березневих виборів і обрання на чергову шестирічну каденцію президента Володимира Путіна. Герасимов спробував визначити зміст чергового етапу військової політики Кремля.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 10:51

Пучдемон на волі

Лі­дер ка­та­лон­ських на­ціо­на­ліс­тів Кар­лес Пуч­де­мон вий­шов із в’яз­ни­ці у Ной­мюн­сте­рі з ус­міш­кою на об­лич­чі. Від­ки­да­ючи ви­мо­гу Іс­па­нії що­до ви­да­чі ка­та­лон­сько­го на­ціо­на­ліс­та, Ні­меч­чи­на мо­же ви­кли­ка­ти но­ву кри­зу Єв­ро­со­юзу.

«Сором, що в Європі маємо політичних в’язнів. Вони негайно повинні бути звільнені! Постійно закликаємо до діалогу, а зі сторони Мадрида зустріли лише насильство», — заявив Пучдемон перед телекамерами.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 10:47

Чорногорська стабільність

15 квітня 2018 року всьоме, починаючи з 1990-го, відбулися вибори президента Чорногорії. У далекому 1990 році у Чорногорії була введена багатопартійна політична система. Відтоді не лише розпалась Югославія, а й Чорногорія вступила до НАТО попри намагання Росії запобігти цьому навіть шляхом спроби здійснення державного перевороту.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 10:44

«Один пояс, один шлях»

15–17 квіт­ня 2018 ро­ку мі­ністр за­кор­дон­них справ Ки­таю Ван І від­ві­дав Япо­нію. На тлі ра­ди­каль­но­го за­гос­трен­ня ста­но­ви­ща нав­ко­ло Си­рії на дру­гий план ві­ді­йшла більш бо­лю­ча для Ки­таю та Япо­нії пів­ніч­но­ко­рей­ська ядер­на про­гра­ма.

Підходи Пекіна і Токіо до ситуації на Корейському півострові різняться. Японія наполягає на повному безумовному ядерному роззброєнні КНДР, натомість Китай закликає шукати компроміси. Правда, цих компромісів обмаль у самих двосторонніх китайсько-японських відносинах.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».