№ 40 (24139)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 10:32

9 грудня – звіт уряду

Уряд запроваджує нову традицію — звітувати у Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня про вжиті антикорупційні заходи і сподівається, що вона стане щорічною для всіх органів влади, — заявив Прем’єрміністр України Володимир Гройсман.
«Ми вводимо абсолютно нову традицію в роботі українського уряду: по кожному міністерству напрацьований план антикорупційних заходів. Під цим планом стоїть підпис кожного міністра. Це означає, що ми беремо на себе публічні зобов’язання бути відкритими, прозорими і впроваджувати антикорупційну політику», — зазначив Володимир Гройсман.
9 грудня кожен міністр прозвітує про роботу з цього напряму.

Published in Економіка
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 03:04

Обережно: неконтрольовані ціни

1 жовт­ня в Ук­раї­ні роз­по­чав­ся пі­лот­ний про­ект, яким за­по­чат­ко­ва­но ска­су­ван­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня цін на про­дук­ти хар­чу­ван­ня. 
Пред­став­ля­ючи від­по­від­ну по­ста­но­ву уря­ду, пер­ший ві­це-прем’­єр — мі­ністр еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів за­зна­чив, що її роз­роб­ле­но з ме­тою прак­тич­но­го до­слі­джен­ня діє­во­сті ці­но­во­го ре­гу­лю­ван­ня та по­даль­шо­го ухва­лен­ня рі­шен­ня про до­ціль­ність та­ких дій.

За словами Кубіва, це дасть можливість зменшити адміністративний тиск на бізнес і відмовитися від застарілих адміністративних практик. Уряд упродовж трьох місяців вивчатиме динаміку цін і за результатами моніторингу вирішуватиме — скасовувати, обмежувати чи поновити регулювання.

Published in Економіка
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 02:44

Ренесанс атомної зброї

Аме­ри­кан­ці по­чи­на­ють ви­роб­ниц­тво мо­дер­ні­зо­ва­ної атом­ної бом­би B61 і ого­ло­си­ли кон­курс зі ство­рен­ня но­вих кри­ла­тих і стра­те­гіч­них ра­кет. Світ без атом­ної зброї — мрія пре­зи­ден­та Оба­ми — ви­явив­ся не­до­сяж­ним на за­вер­шен­ня йо­го пре­зи­дент­ства.

У 2009 році у Празі президент Барак Обама оприлюднив своє бачення світу без атомної зброї, хоча це було безпосередньо після війни в Грузії. Захід думав, що порозуміння з Росією є можливим, а наступний стратегічний договір просуне вперед і атомне роззброєння.
Обама попередив, що не збирається роззброюватись в односторонньому порядку — і поки існує атомна зброя, США можуть застосувати її для захисту себе і своїх союзників. Він заявив, що США як єдина країна, що застосувала атомну зброю на війні, має моральний обов’язок, принаймні, започаткувати цей процес.

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 02:39

Самотність Меркель

Міг­ра­цій­на кри­за — най­біль­ший ви­клик у кар’­єрі Ан­ге­ли Мер­кель: во­на по­кла­ла на шаль­ку те­ре­зів увесь по­лі­тич­ний ав­то­ри­тет, але не пе­ре­ко­на­ла лю­дей у пра­виль­но­сті сво­їх кро­ків.

Складно собі уявити Німеччину без канцлера Ангели Меркель, але зміна лідера в демократії — абсолютно нормальна річ. Опубліковані недавно опитування показали, що половина німців не хоче вчетверте бачити її на посаді канцлера.
Але найважливіше, чи сама Ангела Меркель готова вчетверте бути канцлером? На разі вона очікує, вивчає свої шанси і роздумує над тим, що треба зробити для виграшу. Вона мусить вирішити також іншу важливу проблему: чи є в партії для неї якась альтернатива? На думку більшості експертів, у ХДС нема наразі іншого політика, який гарантував би партії перемогу.

На­при­кін­ці жовт­ня кра­їни — чле­ни Єв­ро­со­юзу пла­ну­ють об­го­во­ри­ти пи­тан­ня мож­ли­во­го про­дов­жен­ня дії еко­но­міч­них санк­цій, які з вес­ни 2014 ро­ку ді­ють що­до Ро­сії че­рез аг­ре­сію про­ти Ук­раї­ни. Кремль до­кла­дає мак­си­мум зу­силь, аби змі­ни­ти роз­ста­нов­ку сил в Єв­ро­со­юзі на свою ко­ристь.

На жаль, такі передумови існують і пов’язані передусім з очікуваним початком переговорів про вихід Великої Британії з Євросоюзу, а також із внутрішніми проблемами, обумовленими, насамперед, неврегульованістю проблем із біженцями. Утім, російська дипломатія не заспокоюється і шукає нових приводів для створення додаткових проблем Євросоюзу.
Найбільш вразливими в цьому сенсі є Балканські країни. Саме вони розташовані на транзитному маршруті біженців із країн Близького Сходу вглиб Євросоюзу. Крім того, Росія намагається максимально ефективно розіграти сербську карту.

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 02:02

Угорський європейський скептицизм

2 жовтня 2016 року в Угорщині відбувся референдум щодо угоди з Євросоюзом про розподіл квот на мігрантів. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив порадитись із громадянами з приводу згоди або заперечення проти наміру Євросоюзу розподіляти переселенців між країнами-членами без консультацій із національними парламентами країн — членів Європейського Союзу.
Якщо слідувати духу і букві Шенгенських угод, учасницею яких є Угорщина, розгляд справ про надання притулку біженцям має відбуватися на території першої країни Шенгену, яка цих біженців отримала.
Утім, рік тому Віктор Орбан заявив, що такою першою країною суто географічно була охоплена економічною кризою Греція. Але Афіни не мали ні бажання, ні фінансових можливостей стримувати цей наплив біженців.

За пе­ри­пе­ті­ями пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів у США по­за ува­гою опи­ни­ло­ся по­до­лан­ня обо­ма па­ла­та­ми аме­ри­кан­сько­го конг­ре­су ве­то пре­зи­ден­та Ба­ра­ка Оба­ми на за­ко­но­про­ект про мож­ли­вість звер­нен­ня аме­ри­кан­ських гро­ма­дян, які по­страж­да­ли від тер­ак­тів 11 ве­рес­ня 2001 ро­ку, до су­дів із по­зо­ва­ми до Са­удів­ської Ара­вії.

Нагадаємо, що адміністрація Джорджа Бушамолодшого, провівши розслідування цього злочину, засекретила майже чверть його змісту. Але відтоді минуло п’ятнадцять років, і відповідно до американського законодавства, адвокати постраждалих домоглися часткового зняття грифу «цілком таємно» з деталей зазначеного розслідування.
Зокрема, стало зрозуміло, що спеціальні служби Саудівської Аравії не дуже активно взаємодіяли з американськими колегами, аби попередити останніх про можливість такого гучного терористичного акту у США.

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 01:02

Новий бранець Кремля

Влас­но­го ко­рес­пон­ден­та Укр­ін­фор­му Ро­ма­на Су­ще­нка, по­ру­шу­ючи всі між­на­род­ні пра­ви­ла, за­три­ма­ли в Мос­кві 30 ве­рес­ня і зви­ну­ва­ти­ли у шпи­гун­стві, за­явив­ши, що він є спів­ро­біт­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня роз­від­ки Мі­но­бо­ро­ни Ук­раї­ни. Мос­ков­ський суд за­ареш­ту­вав Ро­ма­на Су­ще­нка до 30 лис­то­па­да.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції — з 2010 року.
У ГУР Міноборони України спростували звинувачення ФСБ, зазначивши, що це не відповідає дійсності.
Лише у другій половині дня 4 жовтня російський адвокат українського журналіста Марк Фейгін зміг потрапити до Лефортового, де тримають Сущенка. На побачення йому дали лише 15 хвилин.

Published in Суспільство
П'ятниця, 07 Жовтень 2016 00:05

Осінні політичні виклики

ДЕ Й КОЛИ ВАРТО ЧЕКАТИ ЧЕРГОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОБУКСОВУВАНЬ

Уже ба­га­то ро­ків в Ук­раї­ні то­чать­ся за­пек­лі дис­ку­сії сто­сов­но не­об­хід­но­сті ухва­лен­ня но­во­го ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства. Чи­ма­ло з чин­них на­род­них об­ран­ців, ба­ло­ту­ючись до Вер­хов­ної Ра­ди два ро­ки то­му, на­го­ло­шу­ва­ли: змі­на за­ко­ну про ви­бо­ри ста­не для них од­ним із го­лов­них пріо­ри­те­тів. Утім, два ро­ки ро­бо­ти пар­ла­мен­ту вось­мо­го скли­кан­ня ось-ось ми­нуть, а віз, як мо­вить­ся, і ни­ні там...
Тим ча­сом екс­пер­ти в один го­лос за­яв­ля­ють: щоб на­ступ­ні (на­віть чер­го­ві, не ка­жу­чи вже про мож­ли­вість по­за­чер­го­вих) ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту прой­шли за но­ви­ми пра­ви­ла­ми, по­тріб­но ухва­лю­ва­ти їх уже за­раз. 
На жаль, ски­дає­ть­ся на те, що по­лі­ти­ки до­сі не ма­ють ба­чен­ня адек­ват­ної для Ук­раї­ни ви­бор­чої сис­те­ми, а та­кож не ба­жа­ють змі­ню­ва­ти склад ЦВК, пе­ре­тво­рю­ючи прос­те про­це­дур­не пи­тан­ня на не­скін­чен­ну «миль­ну опе­ру».

Published in Суспільство
Сторiнка 2 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».