Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Серпень 15, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Прем’­єр-мі­ністр Ма­ке­до­нії Ні­ко­ла Гру­єв­ські ого­ло­сив про ство­рен­ня пе­ре­хід­но­го уря­ду, який має під­го­ту­ва­ти кра­їну до до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, за­пла­но­ва­них на 24 квіт­ня 2016 ро­ку. Пе­ре­хід­ний уряд очо­лив пред­став­ник прав­ля­чої Ма­ке­дон­ської внут­ріш­ньої ре­во­лю­цій­ної пар­тії Еміль Ді­міт­рі­єв.

Внутрішньополітична криза в Македонії розпочалася рік тому з акцій протесту опозиційного Демократичного союзу, який звинуватив Ніколу Груєвські у фальсифікації виборів 2014 року. Чимало політичних оглядачів вважають, що глибинні причини македонської політичної кризи слід шукати у різновекторних геополітичних інтересах Росії і Євросоюзу. Кремль намагається консолідувати Македонію і Сербію та перетворити їх на свій форпост на Балканах.

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма дня­ми прий­няв прем’­єр-мі­ніс­тра Авст­ра­лії Мал­коль­ма Тер­нбул­ла. За тиж­день до цьо­го при­хиль­ни­ки «Іс­лам­ської дер­жа­ви» ско­їли те­ро­рис­тич­ні ак­ти в ін­до­не­зій­ській сто­ли­ці Джа­кар­ті. Са­ме проб­ле­ма­ти­ка про­ти­дії те­ро­риз­му ста­ла го­лов­ною на пе­ре­го­во­рах ке­рів­ни­ків ви­ко­нав­чої вла­ди США та Авст­ра­лії. Ця кра­їна-кон­ти­нент є тра­ди­цій­ним со­юз­ни­ком Спо­лу­че­них Шта­тів.

Нагадаємо, що союзницькі обов’язки із США мотивували австралійські уряди приймати рішення про участь у Першій і Другій світових війнах на американському боці. Цю традицію австралійці продовжили під час В’єтнамської війни США 1964–1973 років, що викликало чимало протестів серед австралійців лівої політичної орієнтації.

У КОЖНОЇ ДЕРЖАВИ Є ДНІ, ЯКІ НАЗАВЖДИ УВІЙШЛИ В ЇЇ ІСТОРІЮ. 
В УКРАЇНИ ЇХ БАГАТО. ДЕНЬ, КОЛИ БУЛО ПРОГОЛОШЕНО АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ, ОДИН ІЗ НИХ

«Воєдино зливаються...»
На долю України випало багато поневірянь, адже протягом століть наші землі були роз’єднані, перебували під владою чужинців. Через це наші пращури змушені були брати участь у війнах, воюючи за чужі, а не власні інтереси. Але українці весь цей час намагались їх об’єднати.
Зокрема, багато зусиль до цього доклали Володимир Великий і Ярослав Мудрий, Володимир Мономах і Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич і Данило Галицький, Богдан Хмельницький та Іван Виговський, Петро Дорошенко та Іван Мазепа.

Сьо­го­дні Кон­сти­ту­цій­ний Суд Ук­раї­ни має на­мір ого­ло­си­ти влас­не рі­шен­ня що­до кон­сти­ту­цій­но­сті за­ко­но­про­ек­ту про вне­сен­ня змін до Ос­нов­но­го За­ко­ну в час­ти­ні пра­во­суд­дя. По­дія, по­за вся­кі сум­ні­ви, — важ­ли­ва, адже от уже май­же два ро­ки чис­лен­ні екс­пер­ти в на­шій дер­жа­ві та за її ме­жа­ми на всі го­ло­си роз­по­ві­да­ють про те, що са­ме су­до­ва ре­фор­ма галь­мує­ть­ся най­біль­ше. Що, у свою чер­гу, не до­зво­ляє здій­сню­ва­ти й чи­ма­ло ін­ших на­зрі­лих та пе­ре­зрі­лих пе­ре­тво­рень.

Утім, чим ближче до лютого, тим більше в політикумі згадують про інші потенційні конституційні зміни — ті, що стосуються децентралізації. Тут уже кілька місяців триває безрезультатний пошук трьох сотень депутатських голосів, котрі б забезпечили остаточні зміни в Основному Законі.

Published in Суспільство

Нападнику дніпропетровського «Дніпра» і збірної України Романові Зозулі повернули медаль Ліги Європи, яку він пожертвував задля армії. Інформацію про це підтвердив сам спортсмен.
За словами футболіста, переможець оголошеного самим Зозулею розіграшу медалі Олександр Кисельов під час особистої зустрічі наполіг, щоб срібна медаль фіналіста Ліги Європи залишалася «у того, хто її по праву заслужив».
Роман Зозуля зазначив, що не очікував такого вчинку й дуже зворушений. «Це дуже несподівано й приємно. Доки в нашій країні є такі люди, буде майбутнє у нашої України!» — зазначив футболіст.
Торги за медаль задля допомоги українській армії, як і планував гравець «Дніпра», тривали до кінця доби 31 грудня 2015 року. Початкова ставка становила 10 тисяч гривень, фінальна стала вдвадцятеро більшою — 210 тисяч.

Published in Футбол

У За­по­ріж­жі на 78-му ро­ці жит­тя по­мер зна­ме­ни­тий ук­ра­їн­ський важ­ко­ат­лет Лео­нід Жа­бо­тин­ський, по­ві­до­мив 14 січ­ня сайт За­по­різь­кої міськ­ра­ди. На ра­хун­ку Жа­бо­тин­сько­го п’ять ти­ту­лів чем­піо­на СРСР, дві зо­ло­ті на­го­ро­ди Олім­пі­ади, чо­ти­ри зван­ня чем­піо­на сві­ту і два ти­ту­ли чем­піо­на Єв­ро­пи. Жа­бо­тин­ський є ав­то­ром 19 сві­то­вих ре­кор­дів, 20 ре­кор­дів СРСР і 58 ре­кор­дів Ук­раї­ни.

Леонід Іванович Жаботинський народився 28 січня 1938 року в селі Успенка Краснопольського району на Сумщині. У 1941 році родина переїхала до Харкова, там почалася кар’єра майбутнього чемпіона.
Любов до спорту прищепив батько — він сам був спортсменом-аматором. «Замість того, щоб бовтатися без діла та по двору бігати, займався б краще спортом, ходив би на стадіон», — казав Іван Жаботинський. Льоня послухав і пішов на легку атлетику — метання диска і штовхання ядра. Після восьмого класу він почав працювати на Харківському тракторному заводі й навчатися токарній справі. Майстер, у якого вчився Жаботинський, був громадським тренером з боксу, і Льоня, не кидаючи легкої атлетики, почав займатися і боксом.

П'ятниця, 15 Сiчень 2016 20:14

Подвійний Рупольдинг

Ша­ну­валь­ни­ки бі­ат­ло­ну, які жи­вуть у не­ве­ли­кій ні­мець­кій ко­му­ні Ру­поль­динг (на­се­лен­ня якої — менш як 7 ти­сяч лю­дей), от­ри­ма­ли у січ­ні под­вій­не свя­то. Ін­ший ні­мець­кий бі­ат­лон­ний центр Обер­гоф че­рез брак сні­гу не зміг прий­ня­ти п’я­тий етап Куб­ка сві­ту, і Між­на­род­ний со­юз бі­ат­ло­ніс­тів ви­рі­шив, що Ру­поль­динг гід­ний ба­чи­ти про­від­них лиж­ни­ків-стріль­ців упро­довж двох тиж­нів.

На п’ятому етапі Кубка світу відзначилися й українські спортсмени. І вперше в сезоні більше підстав говорити про себе дали українські чоловіки, а якщо конкретизувати — Дмитро Підручний, який на тлі очевидних проблем Сергія Семенова гідно перебрав лідерські функції. На високому рівні Дмитро провів весь етап, але особливо відзначився в гонці елітарної тридцятки — мас-старті, який завершував програму п’ятого етапу в неділю, 10 січня.
Те, що на прихильників біатлону чекає щось особливе, стало очевидно вже після першої половини гонки: більшість лідерів, включно з Мартеном Фуркадом, на двох стрільбах лежачи вирушала на штрафні кола, і в перші рядки проміжного протоколу піднялися менш рейтингові біатлоністи.

Компанія Кайзер Перманенті надає медичні послуги мешканцям 8 штатів США і федерального округу Колумбія. Їй належать майже 40 клінік і понад 600 центрів, а кількість американців, які користуються послугами лікарів цієї компанії, перевищує 9 мільйонів людей.
Наявність такої великої кількості лікувальних установ вимагає найсуворішого дотримання правил асептики і антисептики, щоб уникнути спалахів так званих внутрішньолікарняних інфекцій, котрі можуть бути викликані хвороботворними мікробами, що набули стійкості до антибіотиків.
Тим дивнішим є рішення адміністрації Кайзер Перманенті про те, що вона більше не закуповуватиме для своїх клінік меблів, підлогового покриття, предметів побуту й обладнання, в які у процесі виробництва було додано спеціальний склад із бактерицидними властивостями.

У китайській лікарні успішно провели операцію з видалення ракової пухлини підшлункової залози за участю робота. Крім того, пацієнту була проведена реконструкція судин. Інформація надійшла від інформаційного агентства Xinhua (Сіньхуа).
Медики стверджують, що така операція унікальна і є першою у світі процедурою, повноцінно проведеною за участі медичного робота.
Під час операції робот, керований хірургом, виявив портальну вену, що сполучається з підшлунковою залозою, а також видалив злоякісне новоутворення. Черевна порожнина 57-річного пацієнта була відкрита для проведення медичних маніпуляцій, і медичний робот успішно впорався з усіма хірургічними процедурами, залишивши лише кілька голкових отворів, які заживуть дуже швидко, повідомили лікарі.

Ми­ну­ли но­во­річ­ні та різд­вя­ні свят­ку­ван­ня. Доб­ре, як­що на згад­ку про се­бе во­ни за­ли­ши­ли тіль­ки по­да­рун­ки, гар­ний на­стрій і при­єм­ні спо­га­ди. Але час­то-гус­то піс­ля свят­ко­во­го ма­ра­фо­ну за­ли­шаю­ть­ся ще й на­бря­ки, міш­ки під очи­ма, склад­ки на бо­ках, бо­лі в шлун­ку, з’яв­ля­єть­ся апа­тія та ін­ші ма­ло­при­єм­ні від­чут­тя. А все че­рез гас­тро­но­міч­ні над­мір­но­сті та вжи­ван­ня ал­ко­го­лю.
Од­нак за­сму­чу­ва­ти­ся не вар­то, адже від­но­ви­ти си­ли і здо­ров’я мож­на до­сить швид­ко й без за­йвих зу­силь. А що са­ме для цьо­го по­тріб­но зро­би­ти, роз­по­вість лі­кар-гас­тро­ен­те­ро­лог, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Мар’­яна Ро­ма­нен­ко.

— З чого варто починати відновлення організму?
— Щоб швидко відновитися після святкового застілля, необхідно особливу увагу приділити харчуванню. «Олів’є», «шуба», смажена курка, холодець — усе це має бути негайно забуте. Для відновлення свого здоров’я не слід вживати ті продукти, які дають нам тяжкість і млявість. Тобто це такі, що пройшли глибоку промислову переробку, — ковбаси, копченості, майонези, різні соуси й алкоголь.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».