№ 14 (24113)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

13 КВІТНЯ — 85 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ МАЖУГИ, ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО АРТИСТА ТЕАТРУ І КІНО

Юрій Ми­ко­ла­йо­вич Ма­жу­га на­ро­див­ся 13 квіт­ня 1931 ро­ку в Ки­єві. Бать­ко — ін­же­нер-ме­ха­нік, ма­ти — вчи­тель­ка ро­сій­ської мо­ви. Од­но­знач­но­го ви­бо­ру про­фе­сії у хлоп­ця не бу­ло: ви­пуск­ник ве­чір­ньої шко­ли зби­рав­ся на фі­ло­ло­гіч­ний, але іс­пи­ти в те­ат­раль­но­му ін­сти­ту­ті по­чи­на­ли­ся ра­ні­ше...

У 1953 році випускник Київського театрального інституту прийшов працювати у Київський академічний театр російської драми імені Лесі Українки, де і служить донині.
Сьогодні Юрій Мажуга — корифей українського кіно і сцени. За шість десятиліть служіння Мельпомені він зіграв у понад восьми десятках спектаклів, з однаковим успіхом виконуючи як трагічні, так і комедійні ролі.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 12:54

За лаштунками контракту

Ук­ра­їн­ську ар­мію, яка ще де­кіль­ка ро­ків то­му на­га­ду­ва­ла по­тіш­не вій­сько і дав­но по­тре­бу­ва­ла до­ко­рін­них змін, ни­ні та­ки від­ро­джу­ють, по­клав­ши в ос­но­ву ком­плек­ту­ван­ня при­зов на служ­бу на кон­трак­тній ос­но­ві.
Ни­ні цей під­хід у військ­ко­ма­тах ак­тив­но рек­ла­му­ють, за­зи­ва­ючи гро­ма­дян на вій­сь­ко­ву служ­бу за кон­трак­том на най­ви­гід­ні­ших для рек­ру­тів умо­вах. І не­без­успіш­но: прак­тич­но що­дня кон­трак­тни­ки по­пов­ню­ють сол­дат­ські ла­ви. Прав­да, шлях на служ­бу для ба­га­тьох із них стає за­над­то тер­нис­тим і від­чут­ним для га­ман­ця...

 

У військкоматах теж плачуть
У Міністерстві оборони про свої внутрішні проблеми з набором контрактників волають не говорити на камеру. Там оперують сухими цифрами, котрі дають суспільству певне уявлення про виконання програми з переходу армії на контрактну службу.

Published in Військо
П'ятниця, 08 Квiтень 2016 12:38

В ті дні ми не думали про себе...

26 квітня – день Чорнобильської трагедії

До ро­біт, спря­мо­ва­них на мі­ні­мі­за­цію на­слід­ків Чор­но­биль­ської ка­тас­тро­фи, бу­ли за­лу­че­ні де­сят­ки ти­сяч сол­да­тів та офі­це­рів ко­лиш­ньої Ра­дян­ської ар­мії, у то­му чис­лі вер­то­літ­ни­ки.

Вони там виконували різні роботи, зокрема доставляли на станцію будівельні матеріали, техніку, а також брали безпосередню участь у призупиненні викидів радіації зі зруйнованого реактора. Старший лейтенант Ігор Письменський — один із них. На той час він проходив службу на посаді штурмана загону 51го окремого вертолітного полку, що дислокувася на Кіровоградщині.
Його і десятки інших офіцерів та прапорщиків підняли по тривозі в ніч з 26го на 27 квітня. Перед тим як зайняти місця у гвинтокрилах, повідомили, що їм належить перебазуватися на аеродром неподалік Чернігова. А вже там вертолітники довідалися, що «на Чорнобильскій АЕС сталась аварія» і вони «виконуватимуть відповідальне завдання...»

Published in Екологія

Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ра­зом зі Служ­бою без­пе­ки про­во­дить ро­бо­ту з лік­ві­да­ції шах­рай­ських схем, за ра­ху­нок яких кош­ти дер­жав­но­го бю­дже­ту, при­зна­че­ні для со­ці­аль­но­го за­хис­ту пе­ре­се­лен­ців, осі­да­ють у ки­ше­нях чи­нов­ни­ків чи те­ро­рис­тів.

Про це заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко, повідомляє пресслужба відомства.
«Не секрет, що на цьому «ринку» працюють організовані злочинні угруповання. Їм є що втрачати. Тому і галас такий. Нас це не зупинить, ми прикриємо незаконний бізнес, побудований на горі людей», — сказав П. Розенко і запевнив, що збирається й надалі ламати корупційні схеми чиновників, які масово штампували довідки і фіктивні реєстрації.

Минулий рік став для Київського міського центру зайнятості своєрідним випробуванням на міцність. Кількість безробітних, що були зареєстровані в столиці в 2015 році, — рекордна за всі роки існування незалежної України. З початку анексії Криму та початком бойових дій на сході країни в столицю переїжджали переселенці з цих територій. Крім того, у зв’язку з важким станом ринку праці в регіонах у Київ прямували трудові мігранти з інших регіонів країни.
Додавали кількості безробітних і підприємства Києва, на яких унаслідок кризових явищ скорочувалися робочі місця. Всі ці фактори привели до того, що в перші місяці осені 2015 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних перетнула позначку 17 тис. Це майже вдвічі більше, ніж декілька років тому до початку подій у Криму та Донбасі.

Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко про­по­нує пар­ла­мен­ту від­хи­ли­ти за­кон про вне­сен­ня змін до до­дат­ків № 3 та № 7 За­ко­ну Ук­раї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2016 рік» що­до пе­ре­роз­по­ді­лу по­над 1,9 млрд грн суб­вен­цій з Дер­жав­но­го бю­дже­ту на піль­го­вий про­їзд окре­мих ка­те­го­рій гро­ма­дян за ра­ху­нок кош­тів суб­вен­цій міс­це­вим бю­дже­там на на­дан­ня пільг і жит­ло­вих суб­си­дій, на опла­ту елек­тро­енер­гії і во­до­пос­та­чан­ня.

Про це зазначається у пропозиціях Глави держави, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради.
«Закон України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет» категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг» не підтримується, тож пропоную його відхилити», — підкреслив Президент.

За оцінкою регіональних центрів зайнятості, на сьогодні військова служба за контрактом є однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці України. Про це повідомив заступник голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.
«Нині професія військового — одна з найпопулярніших в Україні. Це пояснюється тим, що всі охочі служити в українській армії за контрактом отримують не лише достойну зарплату, а й певні переваги. Спільно з представниками військкоматів фахівці служби зайнятості проводять групові та масові заходи для безробітних.
Віднедавна на базі центрів зайнятості діють рекрутингові пункти, де шукачі роботи зможуть укласти контракт на проходження служби в армії ЗСУ та дізнатись усю необхідну інформацію про контрактну службу.

На­род­на пар­тія Ма­рі­ана Кот­ле­би з від­вер­то фа­шист­ською ідео­ло­гією по­тра­пи­ла до сло­ваць­ко­го пар­ла­мен­ту. Крім На­род­ної пар­тії, у пар­ла­мент об­ра­ні та­кож «по­мір­ко­ва­ні» на­ціо­на­ліс­ти зі Сло­ваць­кої на­ціо­наль­ної пар­тії.

Хоча економічно країна виглядає добре, стан освіти і охорони здоров’я не витримує критики. Якість шкіл і вишів знижується з кожним роком — жодного словацького університету нема у числі провідних 500 чи навіть 1000 кращих у світі. Якість охорони здоров’я також падає, хоча Словаччина виділяє на неї більше грошей, ніж сусідні Польща і Угорщина.
Масштабність корупції більше подібна до української, аніж до європейської. Словаччина набагато більше олігархічна, ніж Чехія, Польща чи Угорщина. Нерівність, олігархія, неякісні публічні послуги — це досить стандартний набір.

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 11:50

На службі партії

Жур­на­ліс­ти­ка в Ки­таї по­діб­на до ков­зан­ня на бе­рез­не­во­му льо­ді — лег­ко по­тра­пи­ти у про­руб, але пар­тія ки­дає ря­тів­ний круг — тем­ни­ки.

Медіа — велика потуга і в Китаї також. Напевно, саме тому президент Сі Цзіньпін 19 лютого здійснив багатогодинну екскурсію по найбільших редакціях країни — агентству Сіньхуа, державному телебаченню CCTV і редакції провідного партійного органу «Женьмінь Жибао» («Народна Газета»).
Сі, який нині консолідує владу (все частіше говорять, що це — найсильніший китайський лідер від часів самого Мао), відвідав студії і привітався з працівниками.

Вперше про Саудівську Аравію як не тільки регіональну наддержаву світ довідався на початку 1970х років. Тоді саудівці ініціювали нафтовий бойкот країн, які підтримали Державу Ізраїль у війні 1967 року проти арабських держав. У підсумку країни Заходу пережили нафтовий шок від зростання цін та були стимульовані до технологічної модернізації своєї економіки.
Натомість Саудівська Аравія отримала надприбутки від здорожчання цін на нафту. Величезні золотовалютні запаси дали можливість Саудівській Аравії на початку 1980х років зіграти вже на боці Заходу, збільшивши обсяги видобутку нафти, що спровокувало зменшення ціни на неї та поставило на коліна СРСР.
На початку 1990х років відразу після звільнення Кувейту від іракської армії Саудівська Аравія ініціювала перетворення Організації співробітництва країн Перської затоки на «другий» Євросоюз.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».