№ 23 (24122)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Квiтень 22, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Червень 2016 12:07

Точка зору. Від Заходу до Сходу

Ви­став­ку скульп­тур ві­до­мих мит­ців з різ­них ре­гіо­нів Ук­раї­ни «Точ­ка зо­ру. Від За­хо­ду до Схо­ду» від­кри­ли на га­ля­ви­ні На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська». Са­лон є знач­ною по­ді­єю в рам­ках ІІ Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю мис­тецтв «Ан­на Фест». На цьо­му на­го­ло­сив під час від­крит­тя за­сно­вник і спів­ор­га­ні­за­тор фес­ти­ва­лю Фе­дір Ба­лан­дін, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му.

«Це — другий фестиваль «Анна Фест», започаткований торік на честь доньки Ярослава Мудрого, яка в ХІ сторіччі стала королевою Франції. Протягом червня фестиваль намагається представити зріз різних жанрів українського мистецтва. І основний захід на ньому — великий скульптурний салон «Від Сходу до Заходу», на якому представляємо кращих українських скульпторів. Ми не думали про жанри, ми думали про дух.

Published in Культура

У рік 80-річчя Вацлава Гавела прем’єру вистави за його п’єсою «Санація» покаже Національний драматичний театр імені Івана Франка.
Про це Укрінформу повідомила керівник літературно-драматичної частини театру Наталія Пономаренко.
«Прем’єра відбудеться 10-го, 11 червня на Камерній сцені театру імені Сергія Данченка. «Санація» — спільний проект Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в Україні. Постановка здійснена в рамках ініційованого центром проекту «Рік Гавела в Україні» з нагоди 80-річчя від дня народження Вацлава Гавела», — йдеться у повідомленні.

Published in Культура

В австралійському Мельбурні з великим успіхом пройшов Тиждень української культури за участю провідних представників українського класичного мистецтва, котрі сьогодні живуть і працюють в Австралії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мета заходу — продемонструвати австралійській громадськості українську культурну спадщину і її представників тут, в Австралії. Ми намагалися зібрати провідних українських музикантів, які сьогодні є частиною австралійського культурного середовища»,— сказала організатор заходу художниця Ольга Пасечнікова.
«Українські митці — це той унікальний ресурс, який сьогодні є чи не найбільш дієвим фактором донесення світу інформації про неповторність і творче багатство України.

Published in Культура
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:56

Останній дзвоник

Чер­го­вий на­вчаль­ний рік в Ук­раї­ні вже став на­бут­тям іс­то­рії. Уч­ні ра­ді­ють дов­гим літ­нім ка­ні­ку­лам, а їх­ні бать­ки су­шать го­ло­ви над ор­га­ні­за­цією зміс­тов­но­го від­по­чин­ку сво­їх чад. А от учи­те­лі го­тую­ть­ся не ли­ше до за­слу­же­ної від­пуст­ки, але й уже і до но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку.
На Пол­тав­щи­ні бать­ки і пе­да­го­ги на до­да­чу до цьо­го звич­но­го кло­по­ту об­го­во­рю­ють ще й но­ви­ну з роз­ря­ду по­га­них: 1 ве­рес­ня 2016 ро­ку в об­лас­ті свої две­рі не від­чи­нить 21 шко­ла...

Опти­мі­за­ція чи руй­на­ція?
Дійсно, регіональне керівництво підготувало полтавцям такий неприємний подарунок до майбутнього свята першого дзвоника, який дасть відлік уже 2016/2017 навчальному року: на Полтавщині буде ліквідовано 21 школу. Водночас в області зникне ще низка загальноосвітніх навчальних закладів — вони стануть філіалами новостворених так званих опорних шкіл.

Published in Освіта
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:54

Він був небагатослівним

Андрія Гаврилюка я знав більше десяти років. Зустрічалися, розмовляли на різні теми. Влітку минулого року, нікому не кажучи і слова, пішов до військового комісаріату і попросився до війська. Через кілька тижнів він — у складі одного з десантних підрозділів 95ї аеромобільної бригади — воював на сході. Під час відпустки, пам’ятаю, випадково зустрілися. На запитання, як там, під вогнем ворога, відповів:
— Буває страшно, але комусь і там потрібно бути...
Через свою вроджену скромність він не сказав мені, що разом з іншими кіборгами боронить Донецький аеропорт. Не знали про це і рідні, яким говорив, що йому нічого не загрожує.

Published in Пам'ять

ВІЙ­СЬ­КО­ВИЙ ФЕЛЬД­ШЕР МО­ЛОД­ШИЙ СЕР­ЖАНТ ІГОР ЗІ­НИЧ ПРО­ВІВ У ДО­НЕЦЬ­КО­МУ АЕРО­ПОР­ТУ РЕ­КОРД­НІ 34 ДНІ, 
ВРЯ­ТУ­ВАВ­ШИ ЖИТ­ТЯ ДЕ­СЯТ­КАМ КІ­БОР­ГІВ

Обо­ро­на аеро­пор­ту три­ва­ла 242 дні і ста­ла од­нією з най­ге­ро­їч­ні­ших сто­рі­нок вій­ни укра­їн­ців за свою кра­їну. По­при те що да­ний об’­єкт не мав для нас стра­те­гіч­но­го зна­чен­ня, на­ші сол­да­ти й офі­це­ри, за­хи­ща­ючи йо­го, ви­яви­ли не­аби­яку муж­ність, стій­кість і ге­ро­їзм: не­да­рем­но во­ро­ги на­зва­ли їх кі­бор­га­ми.

Був серед них і випускник Білоцерківського медичного коледжу Ігор Зінич — молодший сержант госпітального відділення 80-ї аеромобільної бригади.
Влітку 2014-го Ігоря Зінича, 26-річного фельдшера Рокитнянської центральної лікарні, що на Київщині, мобілізували до війська. Служити випало у 80-й аеромобільній бригаді.

Published in Пам'ять

З мо­мен­ту про­го­ло­шен­ня не­за­леж­но­сті струк­ту­ра ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки силь­но змі­ни­ла­ся, за­зна­ча­ють екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень та по­лі­тич­них кон­суль­та­цій — ско­ро­ти­ли­ся част­ки сіль­сько­го гос­по­дар­ства й про­мис­ло­во­сті, зрос­ла част­ка сек­то­ра по­слуг.

Частка сільського господарства в загальній величині валової доданої вартості (ВДВ) стабільно (хоча й з перервами) падала з 1991-го по 2007 рік (з 25,6% до 7,1%). Ця ситуація пояснювалася шоком від переходу від колективного до приватного ведення господарства, а в 2000-х відносно повільнішим зростанням цін на агропродукцію та фізичних обсягів виробництва порівняно з іншими галузями економіки.

Published in Економіка

Зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція Дер­жав­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни, очо­лю­ва­на го­ло­вою ДКАУ Лю­бо­ми­ром Са­ба­до­шем, яка пе­ре­бу­ва­ла у США з ро­бо­чим ві­зи­том. До скла­ду де­ле­га­ції вхо­ди­ли фа­хів­ці з під­при­єм­ств віт­чиз­ня­ної ра­кет­но-кос­міч­ної га­лу­зі, а та­кож на­род­ний де­пу­тат Ук­раї­ни Ан­дрій Те­те­рук, кот­рий є чле­ном ко­ле­гії ДКАУ, а у Вер­хов­ній Ра­ді очо­лює міжф­рак­цій­не де­пу­тат­ське об’­єд­нан­ня «Ук­раї­на — кос­міч­на дер­жа­ва».

Про перебіг цього п’ятиденного візиту та про деякі його підсумки Любомир Сабадош і Андрій Тетерук розповіли журналістам на брифінгу, який відбувся в Києві. Серед представників засобів масової інформації в ДКАУ побував кореспондент «Демократичної України».

Published in Економіка
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:33

Подолати енергодефіцит

Уже в не­да­ле­ко­му май­бут­ньо­му Ук­раї­на має пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти се­бе не­об­хід­ною кіль­кіс­тю енер­ге­тич­них ре­сур­сів. Й не тіль­ки при­род­ним га­зом влас­но­го ви­до­бут­ку, але й за ра­ху­нок ін­ших ви­дів енер­гії, от­ри­му­ва­них за до­по­мо­гою сон­ця та віт­ру.

Друге дихання Шебелинки
Третину вітчизняного блакитного палива забезпечує Слобожанщина. Воно надходить до газової мережі країни з Шебелинського, Єфремівського, Юліївського, Кобзівського та інших газоконденсатних родовищ.
Та все ж найбільше вуглеводнів дає перше з названих родовищ. За 65 років експлуатації Шебелинка дала понад 1 трильйон 200 млрд кубометрів природного газу. Утім, усе ж її запаси ще великі. Блакитне паливо залягає тут двома ярусами. Один розташований на відстані трьох кілометрів від поверхні землі, другий — у два рази глибше.

Published in Економіка
П'ятниця, 10 Червень 2016 11:30

В'єтнам дрейфує в бік США

Ві­зит пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми у В’єт­нам мо­же сут­тє­во змі­ни­ти гео­по­лі­тич­ну си­ту­ацію в Пів­ден­но-Схід­ній Азії: Оба­ма ого­ло­сив ска­су­ван­ня ем­бар­го на про­даж зброї у В’єт­нам. По­ві­дом­лен­ня з Ха­ноя роз­дра­ту­ва­ли Пе­кін, який праг­не до­мі­ну­ва­ти у Пів­ден­но-Ки­тай­сько­му мо­рі.

Обама розраховує на те, що цей конфлікт дозволить йому перетягнути В’єтнам на свій бік. Перебуваючи з візитом у Ханої, президент США вів переговори, зокрема, про Тихоокеанське співробітництво.
Ханой гаряче привітав Обаму, бо в’єтнамці в давньому ворогу бачать історичний шанс. 90мільйонна країна, яка у 2015 році відзначила 40у річницю завершення війни із США, стала найбільшим торговельним партнером Сполучених Штатів у ПівденноСхідній Азії з товарообігом 45 мільярдів доларів щорічно.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».