Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Жовтень 2015 16:57

Дрейфують у напрямку правого центру

18 жовт­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Швей­ца­рії. Го­ло­су­ван­ня прой­шло в усіх 26 кан­то­нах Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції. Кож­не швей­цар­ське во­ле­ви­яв­лен­ня стає яс­кра­вим при­кла­дом тор­же­ства де­мо­кра­тич­них цін­нос­тей. При­чо­му слід пам’­ята­ти, що швей­цар­ські гро­ма­дя­ни, ко­рис­ту­ючись уні­вер­саль­ним ме­ха­ніз­мом кан­то­наль­них і за­галь­но­швей­цар­ських ре­фе­рен­ду­мів, ма­ють на­го­ду опе­ра­тив­но вно­си­ти ко­рек­ти­ви у внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ний і зов­ніш­ньо­по­лі­тич­ний курс кра­їни.

Власне, самі вибори у Швейцарії проходять із точністю годинників місцевого виробництва.

Днями міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідав ключові столиці близькосхідних держав: Тегеран, Ер-Ріяд, Амман. Це турне було заплановане ще наприкінці літа поточного року, але безперечно набуло нового забарвлення на тлі російської військової операції на території Сирії.
Німеччина стурбована додатковою дестабілізацією становища на Близькому Сході, наслідком чого є великий наплив біженців до країн Європейського Союзу. Тож не дивно, що ця тема стала наскрізною під час переговорів шефа німецької дипломатії з колегами.

Від­був­ся пер­ший етап пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у Єгип­ті. На­га­да­ємо, що піс­ля при­хо­ду у 2013 ро­ці до вла­ди у кра­їні вій­сь­ко­вих пар­ла­мент­ські ви­бо­ри впро­довж на­ступ­них двох ро­ків пе­ре­но­си­ли де­кіль­ка ра­зів.

Єгипетські військові намагалися опанувати внутрішньополітичний процес та зміцнити міжнародні позиції. У 2014 році за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Єгипту був засуджений до смертної кари колишній президент Єгипту від партії «Брати-мусульмани» Мухаммад Мурсі. Правда, досі вирок не було виконано. Не в останню чергу через позицію Туреччини та інших ісламських держав, які у разі страти Мурсі загрожують Єгипту ізоляцією.

Ми­ну­ло­го чет­вер­га на про­пуск­но­му пунк­ті «Брянськ-Ор­лов­ський» спів­го­ло­ву ре­гіо­наль­ної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ці Мос­кви», від­по­ві­даль­но­го сек­ре­та­ря все­ро­сій­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ук­ра­їн­ський конг­рес Ро­сії», по­лі­то­ло­га та жур­на­ліс­та Вік­то­ра Гір­жо­ва зса­ди­ли з по­їз­да ро­сій­ські при­кор­дон­ни­ки. По­ста­но­вою Фе­де­раль­ної служ­би без­пе­ки Ро­сії йо­му за­бо­ро­не­но в’їзд до Ро­сії аж до 1 ве­рес­ня 2020-го.
ФСБ до­сі не на­да­ла кон­крет­них по­яс­нень цієї по­дії. В ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му Вік­тор Гір­жов роз­по­вів про об­ста­ви­ни ін­ци­ден­ту, по­стій­ні сте­жен­ня і про­слу­хо­ву­ван­ня те­ле­фо­нів і ни­ніш­ню гіб­рід­ну ук­ра­їн­ську діа­спо­ру в Ро­сії.

Published in Суспільство

ПОЛІТТЕХНОЛОГИ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ШТАБІВ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ТИМИ Ж САМИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ,

ЩО Й НА УСІХ ПОПЕРЕДНІХ ВИБОРАХ

Менш як за тиж­день до 25 жовт­ня — дня ви­бо­рів до міс­це­вих ор­га­нів са­мо­вря­ду­ван­ня — Ки­їв­ський між­на­род­ний ін­сти­тут со­ціо­ло­гії та со­ціо­ло­гіч­на гру­па «Рей­тинг» опуб­лі­ку­ва­ли свої до­слі­джен­ня що­до елек­то­раль­них сим­па­тій ви­бор­ців і не ли­ше що­до міс­це­вих ви­бо­рів. КМІС опи­ту­вав їх з 17-го по 27 ве­рес­ня, «Рей­тинг» — з 3-го по 12 жовт­ня.

Попри зрозумілий обережний скептицизм у ставленні до результатів соціологічних опитувань, оприлюднених за лічені дні до дати голосування, все ж можна виділити кілька очевидних результатів, зафіксованих соціологами.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Жовтень 2015 16:21

Дорога до мерства

Пе­ред­ви­бор­на кам­па­нія-2015 до­бі­гає кін­ця. Уже піс­ля­зав­тра нам із ва­ми зно­ву, як і рік то­му, до­ве­деть­ся схо­ди­ти на ви­бор­чі діль­ни­ці. Утім, від­мін­нос­тей ви­ста­ча­ти­ме. Пе­ред­усім є та, що цьо­го ра­зу но­вих на­род­них об­ран­ців зу­стрі­ча­ти­ме не Вер­хов­на Ра­да, а міс­це­ві ор­га­ни вла­ди. По-дру­ге, За­кон про міс­це­ві ви­бо­ри хо­ча й не мож­на на­зва­ти дос­ко­на­лим, усе ж та­ки вно­сить пев­ну но­виз­ну і бо­дай тріш­ки при­від­кри­ває ста­рі за­шка­руб­лі пар­тій­ні спис­ки.

Потрібно чимало хисту, щоб достеменно розібратися в більшості тонкощів нинішнього свята демократії. Власне, саме тому ми й вирішили коротенько поглянути на ключових претендентів на мери, принаймні обласних центрів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 16 Жовтень 2015 12:38

Двадцять чекає чотирьох

Ви­зна­чи­ло­ся два­дцять ко­манд, які на­ступ­но­го лі­та на фут­боль­них по­лях Фран­ції по­бо­рють­ся за зван­ня чем­піо­нів Єв­ро­пи. Крім гос­по­да­рів тур­ні­ру — фран­цу­зів та остан­ніх пе­ре­мож­ців єв­ро­пей­ської пер­шо­сті — іс­пан­ців, які ще до по­чат­ку від­бір­ко­во­го тур­ні­ру по­тра­пи­ли до фі­наль­ної час­ти­ни єв­ро­пей­ської пер­шо­сті, це ві­сім­над­цять збір­них, кот­рі по­сі­ли пер­ше та дру­ге міс­ця у сво­їх гру­пах. Ще чо­ти­ри учас­ни­ки ви­зна­чать­ся піс­ля мат­чів плей-оф.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Жовтень 2015 12:34

«Синьо-жовті» зіграють у плей-оф

Збір­ній Ук­раї­ни з фут­бо­лу не вда­ло­ся уник­ну­ти учас­ті в сти­ко­вих мат­чах за пра­во гра­ти у фі­наль­ній час­ти­ні чем­піо­на­ту Єв­ро­пи 2016 ро­ку. Для то­го, щоб ви­ко­на­ти зав­дан­ня-мак­си­мум, під­опіч­ні Ми­хай­ла Фо­мен­ка ма­ли б ви­гра­ти два свої за­вер­шаль­ні по­єдин­ки від­бір­но­го тур­ні­ру про­ти ко­манд Ма­ке­до­нії та Іс­па­нії. Ви­ко­на­ти це зав­дан­ня вда­ло­ся ли­ше на­по­ло­ви­ну.

У Македонії в статусі фаворита українська команда провела два різні тайми — не надто переконливий перший і цілком пристойний другий. Ще в першій 45-хвилинці зайві жовті картки, які завадили взяти участь у протистоянні з іспанцями, отримали Євген Хачеріді та Сергій Сидорчук. В обох випадках порушення були необов’язковими.
Майже одразу по перерві міг забити головою Селезньов, але забракло влучності. Та невдовзі саме Євген відрив рахунок у зустрічі. Рукою у власному штрафному майданчику зіграв Жута, і Селезньов на 59-й хвилині холоднокровно реалізував пенальті.

Published in Футбол

Близько трьох хвилин живе свідомість після того, як усі функції і органи людини вже не працюють — такого висновку дійшли вчені з Університету Саутгемптона, повідомляє nlo-mir.ru.

Вони провели тривале дослідження, під час якого фіксували стан 2060 людей у той самий момент, як у тих зупиняється серце. Так фахівці намагалися знайти наукове обґрунтування того, що іноді людина функціонує і після смерті.
Датчики фіксували стан людини незалежно від того, чи змогли лікарі повернути пацієнта до життя, чи ні. Всього у ході експерименту «з того світу» повернулися 40% людей. І згодом вони (не всі, але приблизно половина) розповіли, що саме відчували у той момент, коли всі показники говорили про їх кончину — свідомість на момент клінічної смерті продовжувала працювати!

У наш час та­ке по­нят­тя, як го­лов­ний біль, ста­ло по­всяк­ден­ним і звич­ним для ба­га­тьох лю­дей. Ці два сло­ва зву­чать ду­же час­то у жит­ті кож­но­го з нас. Від го­лов­но­го бо­лю страж­да­ють аб­со­лют­но всі ка­те­го­рії на­се­лен­ня. Та ма­ло хто за­мис­лює­ть­ся са­ме про при­чи­ни по­яви го­лов­но­го бо­лю. Про­те він час­то є ос­нов­ною скар­гою при більш ніж 40 різ­них не­вро­ло­гіч­них за­хво­рю­ван­нях.
Як бу­ти? Тер­пі­ти чи біг­ти у най­ближ­чу ап­те­ку і ку­пу­ва­ти пре­па­ра­ти, щоб яко­мо­га швид­ше усу­ну­ти цю проб­ле­му? Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — про­фе­со­ром, док­то­ром ме­дич­них на­ук Сте­па­ном Пши­ком.

— Які причини викликають головний біль?
— Вони досить різноманітні. Основні з них — захворювання головного мозку та його оболонок, утворень, що знаходяться поза порожниною черепа (м’які тканини, придаткові порожнини, очі), ангіоневрози, захворювання внутрішніх органів, хронічні і гострі інтоксикації. Механізм виникнення головного болю різний і визначається характером недуги.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».