Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Вересень 2015 10:54

Принцеса цирку

На­ціо­наль­ний цирк Ук­раї­ни про­дов­жує ди­ву­ва­ти сво­їх ша­ну­валь­ни­ків. Но­ва ви­ста­ва «Прин­це­са цир­ку» на­пов­не­на кар­ко­лом­ни­ми трю­ка­ми, які ви­ко­ну­ють смі­ли­ві, вір­ту­оз­ні, про­фе­сій­ні ар­тис­ти.

Під зоряним куполом літатимуть акробати, вражатимуть своєю майстерністю відомі циркові митці з Казахстану та Білорусі. Можна буде помилуватися розумними дресированими тваринами та позаздрити їхнім талантам. У програмі працюватимуть двогорбі верблюди, граціозні лами, вольові коні, грайливі котики, миролюбні собаки.
А сенсацією шоу стали літаючі мотобайкери з Франції зі своїми мега-вражаючими трюками у повітрі. Вони зуміли підкорити глядачів багатьох країн світу та здобути чимало нагород на міжнародних фестивалях.
Головною подією вистави стане коронація принцеси цирку, яку обиратимуть оплесками.
Глядачі завжди завмирають, коли у повітрі працює прекрасна представниця слабкої статі — повітряна гімнастка Таміла Переварюха. У номері під куполом цирку приборкувачка висоти виконує неймовірно складні акробатичні елементи, зачаровуючи сміливістю та молодістю.

Published in Культура

Початок нового, 152-го концертного сезону столичної філармонії, без сумніву, став знаменною подією в культурному житті не тільки Києва, а й усієї України. Його відкриття відбулося 15 вересня за підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні, Італійського інституту культури в Україні, оскільки це був перший концерт у цьому сезоні циклу Suono Italiano («Італійський звук»), який здобув велику популярність ще минулого сезону серед киян і гостей столиці.
До того ж концерт-відкриття був присвячений 20-річчю створення Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, який встигли належно оцінити столичні шанувальники класичної музики. Почесним гостем і учасником концерту був талановитий скрипаль з Італії Доменіко Нордіо, який із перших хвилин зумів підкорити слухачів феноменальною технікою гри, якістю звуку, тембральним багатством свого інструмента та оригінальністю інтерпретації дуже популярного серед меломанів, проте надзвичайно складного для виконання знаменитого концерту для скрипки з оркестром Й. Брамса.

Published in Культура
П'ятниця, 18 Вересень 2015 10:42

Письменниця поза форматом

Ве­ли­ке свя­то для кож­но­го пись­мен­ни­ка — це ви­хід у світ йо­го книг. Але не ли­ше для мит­ця, а й для всіх ша­ну­валь­ни­ків йо­го твор­чо­сті. Дня­ми у ки­їв­ській кни­гар­ні «Є» ві­до­ма ук­ра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця, ла­уре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії Ук­раї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Лю­бов Го­ло­та пре­зен­ту­ва­ла кни­гу ви­бра­ної про­зи «Там, де ні­ко­ли», що по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ниц­тві «Яро­сла­вів Вал» у ши­ро­ко­ві­до­мій се­рії «БУк­Літ».

Багато хто знає Любов Голоту як самобутню поетесу та пристрасного публіциста (пані Любов уже багато років є головним редактором Всеукраїнського тижневика «Слово Просвіти»), а тепер відкриває для себе її ще і як прозаїка.
Не можна не погодитися з літературними критиками, які стверджують, що проза Любові Голоти така ж неповторна й притягальна, як і український степ. У ній є все: від шепоту трави до крику серця правічної Жінки-берегині, яка намагається в епізодичній пам’яті зіткати пам’ять безперервну, міжпоколіннєву; від народного розкотистого співу до «Місячного сяйва» Дебюссі.

Published in Культура
П'ятниця, 18 Вересень 2015 10:28

За що боролися, на те і напоролися...

Шко­да, але ду­же час­то жит­тє­вий до­свід під­ка­зує нам пра­виль­ні рі­шен­ня в склад­них си­ту­аці­ях за­над­то піз­но. Уже то­ді, ко­ли втра­че­но над­то ба­га­то з то­го, що ста­но­вить для нас най­цін­ні­ше. У та­ких си­ту­аці­ях жит­тя на­вер­тає до муд­ро­го при­слів’я: що має­мо — не ці­ну­ємо, ко­ли втра­ча­ємо — шко­ду­ємо. Цю дав­ню муд­рість де­да­лі час­ті­ше зга­ду­ють ни­ні і жи­те­лі кіль­кох сіл на Пол­тав­щи­ні, на­ма­га­ючись від­шу­ка­ти при­чи­ни еко­ло­гіч­них не­га­раз­дів, кот­рі ус­клад­ню­ють їх­нє іс­ну­ван­ня...

Збігли майже два місяці, відколи на Полтавщині почали боротьбу з торф’яними пожежами. Це сезонне лихо, котре останніми роками практично щоліта провокують сухі та спекотні дні, для України нині не дивина. Так, зовсім недавно вся країна з тривогою стежила за повідомленнями про горіння покладів торфу поблизу Києва. Смог тоді накрив не лише столицю, а й дістався сусідніх областей. Навіть до Кременчука, що на Полтавщині.

Published in Проблема

Остан­нім ча­сом чи­сель­ність сіль­сько­го на­се­лен­ня у Львів­ській об­лас­ті ско­ро­ти­ла­ся на 7%, що зу­мов­ле­но міг­ра­цій­ни­ми про­це­са­ми. У них у пер­шу чер­гу бе­ре участь сіль­ська мо­лодь.
Про при­чи­ни, на­слід­ки та ви­рі­шен­ня проб­ле­ма­ти­ки міг­ра­ції сіль­сько­го на­се­лен­ня роз­по­ві­ли ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» на­уко­вець Львів­ської ко­мер­цій­ної ака­де­мії Анас­та­сія Брик та ви­кла­дач ка­фед­ри між­на­род­ної еко­но­мі­ки та ме­не­джмен­ту ЗЕД Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го аг­рар­но­го уні­вер­си­те­ту Ган­на Ан­то­нюк.

Міграція та її види
«Нині існує чимало неоднозначних тлумачень самого поняття міграції та її видів. Міграція населення розглядається як соціально-економічний, демографічний стан, що є сукупністю переміщень, здійснюваних людьми, пов’язаних, як правило, зі зміною місця проживання. Тобто міграція — це переміщення робочої сили (працездатних мігрантів) через кордони тих чи інших територій, країн, населених пунктів зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час», — розповіла науковець Львівської комерційної академії Анастасія Брик.

Published in Рiзне
П'ятниця, 18 Вересень 2015 10:17

Хто і як контролює державні фінанси?

Де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди при­зве­де до пе­ре­мі­щен­ня знач­ної час­ти­ни дер­жав­них фі­нан­сів до міс­це­вих гро­мад. Од­нак збіль­шен­ня кіль­ко­сті гро­шей не озна­чає під­ви­щен­ня ефек­тив­но­сті їх­ньо­го ви­ко­рис­тан­ня.

Для того, аби ці кошти були використані за призначенням і максимально ефективно, потрібні прозорі процедури формування місцевих бюджетів, жорсткий механізм контролю за їх використанням і багатоступеневість перевірки правильності витрачання грошей (поєднання державного фінконтролю з можливістю громади впливати на місцеву владу та робити її підзвітною, зокрема через ЗМІ та неурядові організації), підкреслюють експерти Міжнародного центру перспективних досліджень.
Не менш важливим є створення системи державного управління на місцях, яка запобігатиме виникненню корупції та невідворотно забезпечуватиме суворе покарання, якщо корупційні схеми все-таки були.
Незважаючи на те, що Президент і Прем’єр-міністр постійно декларують боротьбу з корупцією одним із головних пріоритетів своєї діяльності, на рівні вищих посадових осіб постійно виникають корупційні скандали. Вони, в кращому разі, завершуються звільненням, а не судовим вироком. Водночас прослідковується щорічне зростання кількості й масштабів виявлених корупційних схем.

Published in Економіка

25 серп­ня 2015 ро­ку був під­пи­са­ний Указ Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни про На­ціо­наль­ну стра­те­гію у сфе­рі прав лю­ди­ни.
На­скіль­ки ло­гіч­ною бу­ла по­ява та­ко­го до­ку­мен­та в кра­їні, яка фак­тич­но опи­ни­ла­ся втяг­ну­тою у во­єн­ний кон­флікт та три­ва­лу еко­но­міч­ну кри­зу, що знач­но ус­клад­нює за­без­пе­чен­ня прав та сво­бод гро­ма­дян? Які пер­спек­ти­ви ви­рі­шен­ня цих пи­тань він пе­ред­ба­чає? Ко­ли пріо­ри­тет­ність прав лю­ди­ни ста­не ре­аль­ним фак­том на­ціо­наль­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки?
Ці та ін­ші пи­тан­ня ми об­го­во­ри­ли з од­нією з учас­ниць ро­бо­чої гру­пи по під­го­тов­ці На­ціо­наль­ної стра­те­гії — пре­зи­ден­том Між­на­род­но­го жі­но­чо­го пра­во­за­хис­но­го цен­тру «Ла Стра­да-Ук­раї­на», док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

П'ятниця, 18 Вересень 2015 10:02

«Нова демократія» хоче правити

Алек­сіс Ціп­рас і йо­го «Си­рі­за» швид­ко втра­ча­ють по­пу­ляр­ність. Най­но­ві­ші рей­тин­ги не­втіш­ні для по­пе­ред­ньо­го прем’­єра Алек­сі­са Ціп­ра­са і йо­го «Си­рі­зи»: ще кіль­ка тиж­нів то­му во­на бу­ла без­за­пе­реч­ним лі­де­ром, а ни­ні має ду­же ма­лу пе­ре­ва­гу над «Но­вою де­мо­кра­тією».

Отже, якщо 20 вересня на парламентських виборах «Сиріза» не отримає найбільшої кількості голосів, їй, найімовірніше, доведеться попрощатися з мріями про продовження перебування на вершині влади. У грецькій виборчій системі партія-переможець додатково нагороджується 50 мандатами у 300-особовому парламенті, а це означає, що 35% голосів, здобутих у результаті виборів, дозволяють створити урядову більшість.
На прихід до влади розраховує нинішній керівник «Нової демократії» Вангеліс Маймаракіс, чия партія постійно поліпшує свій виборчий рейтинг і нині має 26% підтримки проти 26,5% «Сирізи». При цьому щонайменше 13% греків ще не знають, за кого голосуватимуть.

П'ятниця, 18 Вересень 2015 09:59

Китайська сталь в Європі

Де­да­лі біль­ше по­си­лен­ня не­чес­ної кон­ку­рен­ції, де­ше­вий екс­порт з Ки­таю тур­бують єв­ро­пей­ських ви­роб­ни­ків ста­лі, за­яви­ла га­лу­зе­ва ор­га­ні­за­ція Eurofer, ре­агу­ючи на зни­жен­ня екс­порт­них цін у Під­не­бес­ній.

Китайські металургійні комбінати знизили ціну своїх виробів, врахувавши ослаблення курсу юаня, зауважив представник металургійної промисловості Китаю. Девальвація китайської валюти має допомогти фірмам Піднебесної збільшити продаж.
«Європейські металургійні фірми мають справу з реальним впливом на свою конкурентоздатність з боку китайського імпорту, який тепер став ще дешевшим»,— зазначили в Eurofer. Організація вважає, що Європа недостатньо захищена від потоку китайського надвиробництва, який збільшуватиметься, адже економіка самого Китаю сповільнює своє зростання.
«Китай має нині можливість виробництва 1,1 мільярда тонн сталі, що означає надмір потужності у 340 мільйонів тонн. Це надвиробництво понад удвічі більше від попиту на сталь у ЄС»,— додав Eurofer. За оцінками цієї організації, впродовж останніх п’яти місяців китайський експорт сталі у ЄС збільшився на 49% порівняно з минулим роком.

П'ятниця, 18 Вересень 2015 09:55

Туркменистан дивиться на Захід

З ог­ля­ду на по­гір­шен­ня від­но­син із Ро­сією, зрос­та­ючу за­леж­ність від Ки­таю та страх пе­ред де­ста­бі­лі­за­цією, Турк­ме­ни­стан ко­ре­гує свою за­кор­дон­ну по­лі­ти­ку і на­ма­гає­ть­ся роз­ши­ри­ти спів­пра­цю із За­хо­дом у га­лу­зі енер­ге­ти­ки і на­ціо­наль­ної без­пе­ки. 
На це вка­зує від­нов­лен­ня енер­ге­тич­ної спів­пра­ці з Єв­ро­пей­ським Со­юзом та на­ма­ган­ня от­ри­ма­ти біль­шу до­по­мо­гу в га­лу­зі без­пе­ки від Спо­лу­че­них Шта­тів.

Туркменистан — це вкрай авторитарна держава, в якій влада сконцентрована в руках президента Гурбангули Бердимухамедова і непрозорої, зв’язаної за клановою ознакою, вузької кліки. У країні немає жодних незалежних інституцій: медіа, політичних партій, неурядових організацій тощо.
Економіка Туркменистану архаїчна: в її основі — видобуток та експорт земних копалин. Закордонна політика становить функцію газових інтересів Ашгабату і зовнішнього зацікавлення. Політична специфіка Туркменії робить країну складним партнером для всіх гравців, присутніх у Центральній Азії.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».