№ 33 (24080)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Не­ба­жан­ня ро­сій­ської сто­ро­ни ви­ко­ну­ва­ти всі пунк­ти Мін­ських до­мо­вле­нос­тей су­про­во­джує­ть­ся спро­ба­ми дис­кре­ди­ту­ва­ти ре­жим еко­но­міч­них санк­цій Єв­ро­со­юзу і США, які ді­ють про­ти Ро­сії. Го­лов­ни­ми об’­єк­та­ми для ін­фор­ма­цій­ної ата­ки ста­ли як са­мі санк­ції, так і їх­ній сти­мул — Крим. Прав­да, іно­ді над­мір­ні про­па­ган­дист­ські зу­сил­ля бу­ме­ран­гом б’ють по їх­ніх іні­ці­ато­рах.

Днями інституція під назвою «Російський споживацький нагляд» знищила десятки тонн сільськогосподарської продукції з країн Євросоюзу, яка контрабандою надійшла на російський ринок. Спалювалася та нищилася тракторами як овочева та фруктова складові контрабанди, так і продукти.

Під час про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції на Дон­ба­сі за­ги­ну­ло 387 вій­сь­ко­во­служ­бов­ців ви­со­ко­мо­біль­них де­сант­них військ. Се­ред них— 90 львів’­ян. У Льво­ві на цен­траль­ній алеї вій­сь­ко­вої час­ти­ни 80-ї окре­мої аеро­мо­біль­ної бри­га­ди від­бу­ло­ся від­крит­тя пам’ят­ни­ка 90 львів­ським де­сант­ни­кам, по­лег­лим в АТО.
У це­ре­мо­нії взя­ли участь го­ло­ва Львів­ської об­лас­ної ра­ди Пет­ро Ко­ло­дій, го­ло­ва Львів­ської ОДА Олег Си­нют­ка, місь­кий го­ло­ва Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий, вій­сь­ко­во­служ­бов­ці, а та­кож ро­ди­чі тих во­їнів, які за­ги­ну­ли, бо­ро­ня­чи Бать­ків­щи­ну.

Published in Військо

Па­ра­до­ксів ви­ста­ча­ло і в мир­но­му жит­ті, але ни­ні їх ста­ло знач­но біль­ше. Про всі тут не бу­ду, а ось один із них хви­лює ме­не чи не най­силь­ні­ше. Хто за­раз ви­зна­чає до­лю оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су?
Ва­рі­ан­ти та­кі: 1) са­мі оку­пан­ти; 2) їх­ні ма­ріо­нет­ки; 3)Лео­нід Да­ни­ло­вич Куч­ма, на яко­му ле­жить чи не по­ло­ви­на всієї про­ви­ни за ни­ніш­ній стан ре­чей (адже са­ме при йо­го пря­мо­му по­ту­ран­ні на­бра­ли си­ли ко­лиш­ні ре­гіо­наль­ні «елі­ти» краю); 4) ОБ­СЄ. Ну, про цю... струк­ту­ру прос­то про­мов­чу. І тіль­ки пів­то­ра міль­йо­на ви­гна­нців не ма­ють тут жод­но­го пра­ва го­ло­су.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».