Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Травень 20, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Французькі трансплантологи домоглися вражаючого успіху: вони провели унікальну операцію із заміни грудної кістки, ураженої злоякісною пухлиною, її точною копією, виготовленою з кераміки. Цей матеріал забезпечує повну біосумісність.
Протягом останніх років Франція впевнено вийшла у лідери світової трансплантології — хірурги цієї країни опанували кілька видів абсолютно унікальних операцій.
Приміром, співробітники клініки при університеті міста Лімож уперше провели операцію із заміни грудини її протезом, виготовленим з особливого різновиду безметалевої кераміки.

Лі­то — се­зон цві­тін­ня, бу­ян­ня барв і ма­льов­ни­чих про­гу­ля­нок на при­ро­ді. Але не тіль­ки кві­ти і пта­хи мо­жуть зу­стрі­ти­ся нам на шля­ху... а й клі­щі, ко­ма­рі, та­ран­ту­ли та ін­ші ко­ма­хи-па­ра­зи­ти.
За по­ра­дою, як уник­ну­ти не­при­єм­нос­тей при цих зу­стрі­чах і що ро­би­ти, як­що не­ба­жа­ний кон­такт уже став­ся, ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця-ток­си­ко­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Світ­ла­ни Зуб.

— Отже, спершу поговоримо про кліщі, яких нині можна зустріти на всій території України, причому не тільки в лісі, а й на городі чи дитячому майданчику. Як захиститися від них?

В Україні винайшли діючу речовину, яка впливає на вірус папіломи людини (ВПЛ), що викликає передраковий стан у жінок. Про це заявив на прес-конференції головний акушер-гінеколог МОЗ В’ячеслав Камінський.
«Йдеться про дисплазію шийки матки, передраковий стан, у подальшому рак. В переважній кількості випадків цей стан виникає через інфікування ВПЛ. Перш за все пацієнти повинні звертатися по допомогу, по-друге, відтепер нам є чим цю допомогу надати», — наголосив В’ячеслав Камінський.

П'ятниця, 10 Липень 2015 20:03

Нас високо цінують у світі

Так вва­жає ди­рек­тор ДУ «Ін­сти­тут па­то­ло­гії хреб­та та суг­ло­бів ім.про­фе­со­ра М.І.Си­тен­ка НАМН Ук­раї­ни», за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни, про­фе­сор Ми­ко­ла Олек­сі­йо­вич Корж і ді­лом до­во­дить.

— Озираючись на славний шлях, пройдений нашим інститутом за більш ніж 100 років, бачиш, що він був нелегким і тернистим, але ці роки були вельми плідними як у плані клінічної та організаційно-методичної роботи, так і у науково-дослідницькій діяльності, — так почав нашу розмову Микола Олексійович.

У зо­ні АТО во­юють як штат­ні вій­сь­ко­ві, так і доб­ро­воль­ці. Усім на­шим пат­ріо­там не­об­хід­ний вій­сь­ко­вий при­клад з ук­ра­їн­ської іс­то­рії. В зо­ну АТО по­їде ки­шень­ко­ва кни­га «Сло­во­зброя», в якій зі­бра­ні всі пе­ре­мо­ги ук­ра­їн­сько­го вій­ська від ча­су йо­го за­сну­ван­ня до Не­за­леж­но­сті на­шої дер­жа­ви.
Ук­ра­їн­ська ар­мія зав­жди бу­ла мо­гут­ньою та не­по­хит­ною. Ця збір­ка ста­не до­пов­нен­ням до ідео­ло­гіч­ної вмо­ти­во­ва­но­сті вій­сь­ко­вих та ві­ри у влас­ні си­ли. Про слав­ні сто­рін­ки ук­ра­їн­сько­го вій­ська, вій­сь­ко­ві ви­на­хо­ди та стра­те­гію ве­ден­ня бо­йо­вих дій у зо­ні АТО роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» упо­ряд­ник збір­ки та іс­то­рик Та­рас Олі­яр­чук.

Published in Військо

Наш спів­роз­мов­ник — Ва­лен­ти­на Да­ви­ден­ко, ві­до­ма ук­ра­їн­ська по­ете­са і ху­дож­ник, пе­ре­кла­дач, член На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — пись­мен­ни­ків і жур­на­ліс­тів. За­слу­же­ний жур­на­ліст Ук­раї­ни. Ла­уре­ат лі­те­ра­тур­них пре­мій ім. Бо­ри­са Не­чер­ди, Во­ло­ди­ми­ра Сви­дзин­сько­го, Дмит­ра Нит­чен­ка.
Ав­тор по­етич­них кни­жок, чис­лен­них те­ле­ві­зій­них філь­мів про ху­дож­ни­ків. Учас­ник ба­га­тьох віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них ви­ста­вок, між­на­род­них жи­во­пис­них про­ек­тів.

Published in Вітальня
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:53

Лицар правди і краси

Ук­ра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру ХХсто­річ­чя не­мож­ли­во уяви­ти без цієї кра­си­вої та­ла­но­ви­тої лю­ди­ни. Чо­мусь спа­ло на дум­ку, що справж­ні ге­рої кра­си­ві не ли­ше у твор­чо­сті, дум­ках та спра­вах, во­ни кра­се­ні і зов­ні — очі ро­зу­мом світ­лі, по­ста­ва гор­да й не­за­леж­на, ста­ту­ра міц­на, гін­ка, ви­раз­ні ру­хи, в яких спо­кій та впев­не­ність у сво­їй прав­ді.

4 ЛИП­НЯ — 20 РО­КІВ ВІД ДНЯ СМЕР­ТІ ОЛЕ­СЯ ТЕ­РЕН­ТІ­ЙО­ВИ­ЧА ГОН­ЧА­РА (1918–1995), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА І ГРО­МАД­СЬКО­ГО ДІ­ЯЧА, ГЕ­РОЯ УК­РАЇ­НИ (2005)

Published in Культура
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:46

Подорожуючи кріз століття

Про­тя­гом двох днів жи­те­лі міс­та Трос­тя­нець, що на Сум­щи­ні, та чис­лен­ні гос­ті з усі­єї Ук­раї­ни ма­ли уні­каль­ну на­го­ду за­ну­ри­ти­ся у до­бу Се­ред­ньо­віч­чя. Су­час­ні укра­їн­ці змог­ли озна­йо­ми­ти­ся з по­бу­том тієї епо­хи та ста­ли свід­ка­ми ли­цар­ських бо­їв.

У цьому місті вже вшосте відбувся Фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь віки». Місцем проведення фестивалю традиційно стала фортеця XVIII століття «Круглий двір».

Published in Культура
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:39

Структурні викривлення

Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Fitch прог­но­зує цьо­го­річ­не па­дін­ня еко­но­мі­ки Ук­раї­ни на 9%. Це пе­ред­ба­чен­ня від­по­ві­дає прог­но­зам МВФ та ЄБРР. Па­дін­ня еко­но­мі­ки су­про­во­джу­ва­ти­меть­ся де­валь­ва­цією грив­ні — до 97% по­рів­ня­но з 2014 ро­ком (вліт­ку ми­ну­ло­го ро­ку курс був 13/дол., тож по­каз­ни­ки вже май­же від­по­ві­да­ють прог­но­зу). В Нац­бан­ку ка­жуть про про­сі­дан­ня еко­но­мі­ки на 7,5% та ін­фля­цію у 30%.

Published in Економіка

Ук­раї­на пла­нує ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ську кон­вен­цію) у ІІ квар­та­лі 2016 ро­ку. Та­ке рі­шен­ня ухва­ли­ла Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни. І це сприй­має­ть­ся як кон­со­лі­до­ва­не рі­шен­ня не тіль­ки на­род­них де­пу­та­тів, уря­до­вих струк­тур, але й знач­ною мі­рою — пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’­єд­нань, які опі­кую­ть­ся цим пи­тан­ням.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».