№ 28 (24075)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 28, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У зо­ні АТО во­юють як штат­ні вій­сь­ко­ві, так і доб­ро­воль­ці. Усім на­шим пат­ріо­там не­об­хід­ний вій­сь­ко­вий при­клад з ук­ра­їн­ської іс­то­рії. В зо­ну АТО по­їде ки­шень­ко­ва кни­га «Сло­во­зброя», в якій зі­бра­ні всі пе­ре­мо­ги ук­ра­їн­сько­го вій­ська від ча­су йо­го за­сну­ван­ня до Не­за­леж­но­сті на­шої дер­жа­ви.
Ук­ра­їн­ська ар­мія зав­жди бу­ла мо­гут­ньою та не­по­хит­ною. Ця збір­ка ста­не до­пов­нен­ням до ідео­ло­гіч­ної вмо­ти­во­ва­но­сті вій­сь­ко­вих та ві­ри у влас­ні си­ли. Про слав­ні сто­рін­ки ук­ра­їн­сько­го вій­ська, вій­сь­ко­ві ви­на­хо­ди та стра­те­гію ве­ден­ня бо­йо­вих дій у зо­ні АТО роз­по­вів ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» упо­ряд­ник збір­ки та іс­то­рик Та­рас Олі­яр­чук.

Published in Військо

Наш спів­роз­мов­ник — Ва­лен­ти­на Да­ви­ден­ко, ві­до­ма ук­ра­їн­ська по­ете­са і ху­дож­ник, пе­ре­кла­дач, член На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — пись­мен­ни­ків і жур­на­ліс­тів. За­слу­же­ний жур­на­ліст Ук­раї­ни. Ла­уре­ат лі­те­ра­тур­них пре­мій ім. Бо­ри­са Не­чер­ди, Во­ло­ди­ми­ра Сви­дзин­сько­го, Дмит­ра Нит­чен­ка.
Ав­тор по­етич­них кни­жок, чис­лен­них те­ле­ві­зій­них філь­мів про ху­дож­ни­ків. Учас­ник ба­га­тьох віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них ви­ста­вок, між­на­род­них жи­во­пис­них про­ек­тів.

Published in Вітальня
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:53

Лицар правди і краси

Ук­ра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру ХХсто­річ­чя не­мож­ли­во уяви­ти без цієї кра­си­вої та­ла­но­ви­тої лю­ди­ни. Чо­мусь спа­ло на дум­ку, що справж­ні ге­рої кра­си­ві не ли­ше у твор­чо­сті, дум­ках та спра­вах, во­ни кра­се­ні і зов­ні — очі ро­зу­мом світ­лі, по­ста­ва гор­да й не­за­леж­на, ста­ту­ра міц­на, гін­ка, ви­раз­ні ру­хи, в яких спо­кій та впев­не­ність у сво­їй прав­ді.

4 ЛИП­НЯ — 20 РО­КІВ ВІД ДНЯ СМЕР­ТІ ОЛЕ­СЯ ТЕ­РЕН­ТІ­ЙО­ВИ­ЧА ГОН­ЧА­РА (1918–1995), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА І ГРО­МАД­СЬКО­ГО ДІ­ЯЧА, ГЕ­РОЯ УК­РАЇ­НИ (2005)

Published in Культура
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:46

Подорожуючи кріз століття

Про­тя­гом двох днів жи­те­лі міс­та Трос­тя­нець, що на Сум­щи­ні, та чис­лен­ні гос­ті з усі­єї Ук­раї­ни ма­ли уні­каль­ну на­го­ду за­ну­ри­ти­ся у до­бу Се­ред­ньо­віч­чя. Су­час­ні укра­їн­ці змог­ли озна­йо­ми­ти­ся з по­бу­том тієї епо­хи та ста­ли свід­ка­ми ли­цар­ських бо­їв.

У цьому місті вже вшосте відбувся Фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь віки». Місцем проведення фестивалю традиційно стала фортеця XVIII століття «Круглий двір».

Published in Культура
П'ятниця, 10 Липень 2015 19:39

Структурні викривлення

Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Fitch прог­но­зує цьо­го­річ­не па­дін­ня еко­но­мі­ки Ук­раї­ни на 9%. Це пе­ред­ба­чен­ня від­по­ві­дає прог­но­зам МВФ та ЄБРР. Па­дін­ня еко­но­мі­ки су­про­во­джу­ва­ти­меть­ся де­валь­ва­цією грив­ні — до 97% по­рів­ня­но з 2014 ро­ком (вліт­ку ми­ну­ло­го ро­ку курс був 13/дол., тож по­каз­ни­ки вже май­же від­по­ві­да­ють прог­но­зу). В Нац­бан­ку ка­жуть про про­сі­дан­ня еко­но­мі­ки на 7,5% та ін­фля­цію у 30%.

Published in Економіка

Ук­раї­на пла­нує ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ську кон­вен­цію) у ІІ квар­та­лі 2016 ро­ку. Та­ке рі­шен­ня ухва­ли­ла Вер­хов­на Ра­да Ук­раї­ни. І це сприй­має­ть­ся як кон­со­лі­до­ва­не рі­шен­ня не тіль­ки на­род­них де­пу­та­тів, уря­до­вих струк­тур, але й знач­ною мі­рою — пред­став­ни­ків гро­мад­ських об’­єд­нань, які опі­кую­ть­ся цим пи­тан­ням.

9–10 липня 2015 року в Уфі відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Країнами — учасницями ШОС є Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Росія, Китай. Узбекистан. Спостерігачі — Афганістан, Індія, Іран, Монголія, Пакистан. Партнерами по діалогу визнано Білорусь, Туреччину, Шрі-Ланку. Претендують на статус країни-спостерігача Сирія, Азербайджан, Вірменія, Бангладеш, Непал. Як бачимо, коло країн, які так чи інакше залучені до цього формату взаємодії, є доволі широким, так само як і строкатим.

Кри­за в Ук­раї­ні ви­кли­ка­ла по­чут­тя за­гро­зи у бал­тій­ських кра­їнах. Лит­ва, Лат­вія і Ес­то­нія від­чу­ва­ють на­слід­ки еко­но­міч­них санк­цій Ро­сії про­ти Єв­ро­со­юзу, ос­кіль­ки за­ли­шаю­ть­ся в зо­ні ро­сій­ських впли­вів.

Відносини балтійських держав із російським урядом завжди були складними. Але у зв’язку з кримською кризою вони сильно погіршились і нині ніщо не вказує на те, що ситуація зміниться на краще.

8–9 лип­ня 2015 ро­ку баш­кир­ська сто­ли­ця Уфа при­йма­ла учас­ни­ків Сьо­мо­го са­мі­ту БРІКС (аб­ре­ві­ату­ра за пер­ши­ми лі­те­ра­ми анг­лій­ських назв кра­їн-учас­ниць): пре­зи­ден­та Бра­зи­лії Діл­му Рус­сефф, пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, прем’­єр-мі­ніс­тра Ін­дії На­ренд­ру Мо­ді, ген­се­ка Ком­пар­тії Ки­таю Сі Цзінь­пі­на та пре­зи­ден­та Пів­ден­но-Аф­ри­кан­ської Рес­пуб­лі­ки Джей­ко­ба Зу­му.

Нагадаємо, що форум БРІКС був створений у 2009 році у відповідь на розгортання світової економічної кризи. Тоді Світовий банк вважав, що задля подолання кризи важливо сприяти налагодженню співпраці між потенційними новими економічними центрами, якими на той час були Бразилія, Росія, Індія, Китай. У 2010 році до їхнього кола додалася Південно-Африканська Республіка.

Представники Малайзії в середу розповсюдили проект резолюції Ради Безпеки ООН про скликання міжнародного трибуналу у справі про катастрофу пасажирського «Боїнга МН-17» в небі над Донецькою областю в липні минулого року.
Про це повідомляє AFP.
У документі йдеться про створення трибуналу відповідно до норм сьомої глави Статуту ООН, присвяченої «діям щодо загрози миру, порушень миру й актів агресії». У цій главі згадуються «превентивні або примусові заходи» щодо держави-порушника, в тому числі різного роду санкції.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».