№ 27 (24074)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Липень 2015 11:47

Енергетичний протест у Вірменії

До­не­дав­на ли­ше про­тес­ти збан­кру­ті­лих гре­ків про­ти тяж­ких со­ці­аль­них умов ви­кли­ка­ли жва­вий ін­те­рес сві­то­вих за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Дня­ми та­ка са­мо ува­га бу­ла при­ку­та до по­дій у Вір­ме­нії. При­во­дом для про­тес­тів ста­ло рі­шен­ня про під­ви­щен­ня цін на елек­тро­енер­гію. До­чір­ня ро­сій­ська ком­па­нія, яка тор­гує елек­тро­енер­гією у Вір­ме­нії, по­яс­нює та­ке рі­шен­ня її де­фі­ци­том. Вір­мен­ська енер­ге­ти­ка май­же в од­на­ко­вих про­пор­ці­ях за­ле­жить від атом­ної елек­тро­стан­ції, теп­ло­елек­тро­стан­цій, гід­ро­елек­тро­стан­цій та від­нов­лю­валь­них дже­рел енер­гії.

У Льво­ві від­бу­ла­ся все­ук­ра­їн­ська кон­фе­рен­ція «Ак­ту­аль­ні пи­тан­ня су­час­ної бо­йо­вої трав­ми», при­свя­че­на ак­ту­аль­но­му пи­тан­ню сьо­го­ден­ня — на­дан­ню ме­дич­ної до­по­мо­ги по­ра­не­ним і трав­мо­ва­ним у бо­йо­вих ді­ях АТО. Пред­став­ни­ки Асо­ці­ації хі­рур­гів, трав­ма­то­ло­гів та анес­те­зіо­ло­гів Львів­щи­ни ра­зом із лі­ка­ря­ми Вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го клі­ніч­но­го цен­тру За­хід­но­го ре­гіо­ну про­ана­лі­зу­ва­ли ха­рак­тер та тен­ден­ції по­ра­нень в АТО.

Published in Безпека
П'ятниця, 03 Липень 2015 00:10

Воєнний шлях до... миру

РІК ТОМУ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ДОСЯГЛА ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШОГО СВОГО УСПІХУ, ЗВІЛЬНИВШИ ВІД ОКУПАЦІЇ СЛОВ'ЯНСЬК

Будь-яка вій­на, на­віть як­що во­на іме­нує­ть­ся ан­ти­те­ро­рис­тич­ною опе­ра­цією, має свої зна­ко­ві да­ти. Су­час­ні бо­йо­ві дії на Схо­ді Ук­раї­ни не є ви­нят­ком. І од­на з та­ких зна­ко­вих дат не­впин­но на­бли­жає­ть­ся — піс­ля­зав­тра ми­не рік з мо­мен­ту звіль­нен­ня Сло­в’ян­ська та Кра­ма­тор­ська. Са­ме ці міс­та пер­ши­ми від­чу­ли на со­бі «при­на­ди» ро­сій­ської оку­па­ції.
Рі­шен­ня про по­ча­ток АТО бу­ло ухва­ле­не Ра­дою на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни на чо­лі з то­діш­нім ви­ко­ну­ючим обо­в’яз­ки Пре­зи­ден­та Олек­сан­дром Тур­чи­но­вим са­ме як від­по­відь на по­дії у Сло­в’ян­ську та Кра­ма­тор­ську.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».