№ 27 (24074)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Липень 2015 22:01

Фестиваль перевершив очікування

Тре­тій між­на­род­ний му­зич­ний фес­ти­валь О-Fest-2015, як і по­пе­ред­ні два, три­вав два дні. Пер­шо­го дня він від­бу­вав­ся у Цен­траль­но­му місь­ко­му пар­ку міс­та Бу­ча, роз­та­шо­ва­но­го не­да­ле­ко від Ки­єва, а на­ступ­но­го дня йо­го мис­тець­кі ак­ції роз­гор­та­ли­ся на пло­щі пе­ред На­ціо­наль­ною опе­ре­тою Ук­раї­ни. Куль­мі­на­цією фес­ти­ва­лю бу­ли два Між­на­род­ні гранд-кон­цер­ти «В жан­рі мю­зик­лу» за учас­тю На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни та ар­тис­тів про­від­них му­зич­них те­ат­рів сві­ту з 13 кра­їн, які з ша­ле­ним успі­хом прой­шли у Літ­ньо­му те­ат­рі місь­ко­го пар­ку міс­та Бу­ча та на го­лов­ній сце­ні На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни.

Published in Культура

Що­ра­зу ко­ло проб­лем в аг­рар­но­му сек­то­рі зрос­та­ти­ме, як­що їх ви­рі­шен­ням за­йма­ти­меть­ся ви­нят­ко­во вла­да. На те є ба­га­то при­чин. Од­на з них сто­сує­ть­ся гос­трої не­ста­чі у вла­ді кад­ро­вих, фі­нан­со­вих, тех­ніч­них та ін­ших ре­сур­сів. Як до­во­дить прак­ти­ка, ча­сом зна­хо­дять­ся чи­нов­ни­ки, які про­су­ва­ють свої ін­те­ре­си, а за пев­ну ви­на­го­ро­ду — ін­те­ре­си тих лю­дей, які цю ви­на­го­ро­ду їм за­без­пе­чу­ють.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 03 Липень 2015 20:19

Лідер аграрної освіти

Це — Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний тех­ніч­ний уні­вер­си­тет сіль­сько­го гос­по­дар­ства іме­ні Пет­ра Ва­си­лен­ка— єди­ний про­від­ний ВНЗ в Ук­раї­ні ін­же­нер­но-тех­ніч­но­го сіль­сько­гос­по­дар­сько­го про­фі­лю чет­вер­то­го рів­ня ак­ре­ди­та­ції. У цьо­му ро­ці вуз від­зна­чає юві­лей — 85-річ­чя від дня за­сну­ван­ня. В уні­вер­си­тет­сько­му му­зеї на чіль­но­му міс­ці — пор­тре­ти ко­лиш­ніх ке­рів­ни­ків ВНЗ, до­клад­но роз­по­ві­дає­ть­ся про їх­ню ді­яль­ність. Ни­ніш­ній мо­ло­дий рек­тор ву­зу, за­слу­же­ний пра­ців­ник осві­ти Ук­раї­ни, док­тор тех­ніч­них на­ук, про­фе­сор, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії аг­рар­них на­ук Ук­раї­ни Лео­нід Ті­щен­ко і йо­го коман­да час­то на­га­ду­ють сту­ден­там: «Во­ни, себ­то фун­да­то­ри ву­зу, бу­ли пер­ши­ми, ми — їх по­слі­дов­ни­ки, має­мо зро­би­ти знач­но біль­ше і кра­ще».

Published in Освіта
П'ятниця, 03 Липень 2015 17:34

Ризики безробіття

Як свід­чить ста­тис­ти­ка, в еко­но­мі­ці Єв­ро­со­юзу три­ває по­мір­не від­нов­лен­ня. У чет­вер­то­му квар­та­лі ми­ну­ло­го ро­ку ре­аль­ний ВВП у Єв­ро­со­юзі збіль­шив­ся на 0,4%, а у єв­ро­зо­ні — на 0,3%, по­кра­щен­ня бу­ло за­фік­со­ва­не май­же в усіх дер­жа­вах — чле­нах ЄС.

Справжніми локомотивами економічного відновлення стали Польща, Іспанія, Великобританія (+2%), Німеччина (+1,5%). Внутрішній попит, інвестиції, зовнішній платіжний баланс сприяли зростанню обсягів виробництва.

Published in Економіка
П'ятниця, 03 Липень 2015 17:26

Злочин із перспективним майбутнім

Зло­чи­ни кро­ку­ють у но­гу із су­час­ни­ми тех­но­ло­гі­ями: во­ни так са­мо стрім­ко роз­ви­ваю­ть­ся, а ме­то­ди їх­ньо­го ско­єн­ня удо­ско­на­люю­ть­ся. Ни­ні на змі­ну тим, хто зба­га­чує­ть­ся пе­ре­ві­ре­ними ча­сом зло­дій­ськими спо­со­бами, при­мі­ром вед­ме­жат­ни­ки — спе­ціа­ліс­ти зі зла­му сей­фів або до­муш­ни­ки — фа­хів­ці з об­кра­дан­ня чу­жих квар­тир, при­хо­дять не менш до­свід­че­ні та доб­ре на­вче­ні майс­три своєї спра­ви. Це — кі­бер­зло­чин­ці.

Published in Кримінал
П'ятниця, 03 Липень 2015 12:39

Корупція по-румунськи

Не про­хо­дить і дня, щоб у цен­трі ува­ги ру­мун­ських ме­діа не опи­ни­ла­ся чер­го­ва осо­ба зі сві­ту по­лі­ти­ки, пі­до­зрю­ва­на у ко­руп­цій­них зло­чи­нах. Остан­нім ча­сом від­по­від­ні ор­га­ни за­йня­ли­ся на­віть прем’єром Вік­то­ром Пон­тою, який до­сі вва­жав­ся не­до­то­ркан­ним твор­цем ав­то­ри­тар­но­го сти­лю прав­лін­ня.

Прокурори Національного антикоруційного директорату (NDA) оголосили румунському прем’єру сімнадцять звинувачень: у здійсненні фальшувань, відмиванні брудних грошей, здійсненні податкових махінацій, а також у конфлікті інтересів.

П'ятниця, 03 Липень 2015 12:34

Іранське ядерне питання

У Від­ні три­ва­ють пе­ре­го­во­ри що­до умов, на яких мож­на бу­де ком­про­міс­но за­кри­ти іран­ське ядер­не пи­тан­ня. На­га­да­ємо, що 2 квіт­ня сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про рам­ко­ві умо­ви уго­ди. Та­кож то­ді ви­рі­ши­ли, що до 30 черв­ня 2015 ро­ку ма­ють бу­ти до­сяг­ну­ті оста­точ­ні рі­шен­ня що­до умов при­пи­нен­ня роз­вит­ку по­тен­цій­ної вій­сь­ко­вої скла­до­вої іран­ської ядер­ної про­гра­ми.

П'ятниця, 03 Липень 2015 12:27

Пропаганда чи економіка?

Те­ма пер­спек­тив роз­вит­ку ро­сій­ської еко­но­мі­ки ви­кли­кає діа­мет­раль­но різ­ні емо­ції і дум­ки. На по­гляд біль­шо­сті про­крем­лів­ських екс­пер­тів і ме­діа, Ро­сія справ­ляє­ть­ся із сан­кці­ями, а бу­де ще кра­ще. Ін­ші екс­пер­ти впев­не­ні, що бу­де ще гір­ше і Ро­сія по­ки не від­чу­ла на­слід­ків санк­цій.

Світовий банк прогнозує негативний поступ російської економіки у 2015–2016 роках: у поточному році падіння буде становити 3,8%, а в наступному — 0,3%.

П'ятниця, 03 Липень 2015 12:02

Повернення грецької драхми?

30 черв­ня 2015 ро­ку Гре­ція по­вин­на бу­ла спла­ти­ти кре­ди­то­рам чер­го­вий транш у 1,5 міль­яр­да до­ла­рів у ра­ху­нок об­слу­го­ву­ван­ня сво­го зов­ніш­ньо­го бор­гу в роз­мі­рі 315 міль­яр­дів до­ла­рів. Од­нак за три дні до цьо­го у Брюс­се­лі за­вер­ши­ли­ся про­ва­лом пе­ре­го­во­ри між Гре­цією, Єв­ро­со­юзом та Між­на­род­ним ва­лют­ним фон­дом. Піс­ля цьо­го грець­кий прем’­єр-мі­ністр Алек­сіс Ціп­рас при­зна­чив на цю не­ді­лю, 5 лип­ня 2015 ро­ку, ре­фе­рен­дум що­до пи­тан­ня прий­нят­тя або від­хи­лен­ня умов кре­ди­то­рів.

Більшість щиро віруючих мусульман в ісламському світі до середини липня постує, адже зараз триває священний місяць Рамадан. У цей час треба пробачати ворогів, думати про власні гріхи та займатися благодійністю. Однак зовсім інші плани у бойовиків «Ісламської держави Іраку і Леванту» (ІДІЛ). Враховуючи успішний наступ іракських і сирійських курдів, які звільнили від ісламістів місто Кобані на сирійсько-турецькому кордоні, стратеги ІДІЛ вирішили вдатися до гучних терористичних актів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».