Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 16, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 21:10

Модерн – епоха жіночності

16 квіт­ня в Му­зей­но-ви­став­ко­во­му цен­трі Му­зею іс­то­рії міс­та Ки­єва пре­зен­ту­ва­ти­муть про­ект «Мо­дерн — епо­ха жі­ноч­но­сті», під­го­тов­ле­ний Му­зе­єм іс­то­рії міс­та Ки­єва у спів­ав­тор­стві з Му­зе­єм іс­то­рії мо­ди Ма­ри­ни Іва­но­вої та ки­їв­ською ху­дож­ни­цею Ал­лою Пре­об­ра­жен­ською, по­ві­дом­ляє прес-служ­ба за­кла­ду.

Проект «Модерн — епоха жіночності» відкриє неймовірний світ моди періоду 1890–1930 рр., який в історії називають вelle еpoque — «прекрасна епоха» чи модерн. Мода цього періоду відзначається еклектичністю, сплетінням воєдино різних стилів, різноманітністю розкішних легких тканин — шовку, шифону, мусліну, тюлю.
При створенні проекту зроблено акцент саме на зібранні з Музею історії моди Марини Іванової, яке формувалося впродовж 30 років. Як відомо, на сьогодні у Музеї перебувають понад 100 справжніх історичних костюмів та декілька сотень аксесуарів (Україна та Західна Європа, Америка кінця XVIII — початку XX ст.). Протягом останніх чотирьох років колекцію Музею було показано на тимчасових виставках у Києві, Львові, Донецьку.

Published in Культура

Но­вий твор­чий про­ект гру­пи «Арт-Хо­тин» — жи­во­пис і скульп­ту­ра під на­звою «По­за ча­сом» пред­став­ле­но у ки­їв­сько­му Му­зеї-май­стер­ні І. П. Ка­ва­ле­рі­дзе. Твор­чість справж­ніх майс­трів, ба­зо­ва­на на куль­тур­но­му до­сві­ді, спов­не­на муд­ріс­тю і ду­хов­ні­стю і хо­ча іс­нує не­мов би по­за ча­сом, але на­справ­ді зав­жди при­на­леж­на до су­час­но­сті.

Група «Арт-Хотин», створена у 2010 році, об’єднує творчість художників Валентини Козяр, Івана Кляпетури, Михайла Кириленка та його сина Івана Кириленка. Їхнє мистецтво увібрало традиції кращих художніх шкіл України — Одеської та Львівської, і відтоді синтез цих шкіл породжує неповторний творчий колорит. Самодостатні майстри, працюючи у напрямі фігуративної абстракції, разом утворюють яскраве й унікальне явище в сучасному мистецтві Буковини.
На перший погляд роботи майстрів групи навіть здаються схожими, мабуть, тому, що вони об’єднані спільним баченням і неспокоєм творчих пошуків. У зверненні до внутрішнього, духовного стану людини з її багатогранністю художникам властиві витонченість та імпресіонізм.

Published in Культура
П'ятниця, 10 Квiтень 2015 20:43

Артист повинен спробувати все

Для ак­то­ра 60 ро­ків — час пев­них під­сум­ків зроб­ле­но­го, але, оче­вид­но, ще за­ра­но у цьо­му ві­ці жи­ти ли­ше спо­га­да­ми. Адже, як пра­ви­ло, у твор­чих лю­дей у цей пе­рі­од ще без­ліч пла­нів, є мож­ли­во­сті та ба­жан­ня да­лі удо­ско­на­лю­ва­ти свою про­фе­сій­ну май­стер­ність. І най­кра­щі ро­лі, мож­ли­во, ще по­пе­ре­ду.

Саме такий ювілей нещодавно відзначив народний артист України, соліст-вокаліст Київського національного академічного театру оперети Микола Бутковський.
Мабуть, у Миколи Юхимовича чи не найяскравіше серед колег по Національній опереті України виражено талант комедійного актора. Нерідко виконавцеві не потрібно навіть нічого говорити, але відразу після його появи на сцені обличчя глядачів починають сяяти щирими і добрими усмішками, які нерідко переходять у сміх.
Проте М. Бутковський — актор широкого діапазону, може бути не тільки кумедним, але й доволі серйозним, навіть суворим. А ще вміє досить швидко перевтілюватися. Якщо хвилину тому глядач заливався від сміху, то через якусь мить у залі запанує тиша. І для цього буває достатньо однієї невеликої фрази чи ледве помітного руху виконавця.

Published in Культура

Не­що­дав­но до Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни бу­ло по­да­но за­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний якіс­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію на віт­чиз­ня­но­му аг­ро­стра­хо­во­му рин­ку. Що зу­мо­ви­ло по­яву та­ко­го до­ку­мен­та і як він по­зна­чить­ся на ро­бо­ті стра­хо­ви­ків, на їх взає­мо­дії з дер­жа­вою та сіль­гос­пви­роб­ни­ка­ми? Про це по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­ком про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток аг­ро­стра­ху­ван­ня в Ук­раї­ні», док­то­ром сіль­сько­гос­по­дар­ських на­ук Га­рі Ро­ше.

— Нинішня економічна криза в Україні очищає банківський сектор від проблемних банків. Та цей процес не торкнувся сектора страхування. У ньому, як і раніше, працюють близько 400 компаній, хоча до багатьох із них є серйозні претензії. Чому так відбувається?

Published in Земля і люди

Пер­шо­квіт­не­ве під­ви­щен­ня та­ри­фів на енер­го­но­сії не на жарт стри­во­жи­ло не тіль­ки прос­тих укра­їн­ців, чиї га­ман­ці від­те­пер від­чут­но по­лег­ша­ють, але й ке­рів­ни­ків міст і се­лищ, кот­рі так са­мо ни­ні су­шать го­ло­ви над тим, як спла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні по­слу­ги для бю­джет­них ус­та­нов. Проб­ле­ма ду­же сер­йоз­на, бо міс­це­ві бю­дже­ти де­да­лі на­пов­ню­ва­ти все важ­че, то­му що дже­ре­ла над­хо­джень до них украй об­ме­же­ні і що­ро­ку ско­ро­чую­ть­ся.

За умов, коли тарифи зросли в рази, вже не доводиться говорити про розвиток територій: аби уберегти те, що ще там залишилося, та зуміти сплатити комунальникам за їхніми захмарними рахунками. У цій складній ситуації керівники органів самоврядування все частіше не лише покладаються на заходи жорсткої економії, але й шукають альтернативні джерела фінансування, які можуть допомогти пережити шокову терапію...

Published in Проблема

Дня­ми в сто­ли­ці Ук­раї­ни на те­ри­то­рії флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го лі­та­ко­бу­ду­ван­ня — ДП «Ан­то­нов» — має від­бу­ти­ся зна­ко­ва не ли­ше для ко­лек­ти­ву цьо­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства по­дія: на чет­вер, 16 квіт­ня, при­зна­че­но уро­чис­ту з тра­ди­цій­ним для авіа­бу­дів­ної га­лу­зі ри­ту­алом це­ре­мо­нію ви­ко­чу­ван­ня з це­ху на за­вод­ський аеро­дром — для на­ступ­них льот­них ви­про­бу­вань — за­вер­ше­но­го скла­дан­ням пер­шо­го до­слід­но­го зраз­ка ство­ре­но­го там транс­порт­но­го лі­та­ка но­во­го по­ко­лін­ня Ан-178. Ва­рі­ан­ти йо­го ста­нуть у при­го­ді і для вій­сь­ко­вих, і для ци­віль­них по­віт­ря­них пе­ре­ве­зень і роз­ра­хо­ва­ні на те, щоб за­пов­ни­ти на сві­то­во­му рин­ку ні­шу в діа­па­зо­ні 15–18 тонн ван­та­жо­під­йом­но­сті, де є по­тре­ба у кіль­кох сот­нях ма­шин та­ко­го кла­су.

Анонсуванню цієї презентації новинки української авіаційної техніки було присвячено прес-конференцію, яка відбулася у Києві минулої п’ятниці, 3 квітня. В ній узяли участь не тільки троє представників «Антонова» — його президент і генеральній конструктор, академік НАНУ, Герой України Дмитро Ківа, віце-президент з юридичних і міжнародно-правових питань Віктор Швець та голова профкому первинної організації професійної Спілки авіабудівників України на цьому підприємстві Віктор Гуска, а й перший президент нашої держави Леонід Кравчук, який є головою громадської ради сприяння розвитку літакобудування і зміцненню обороноздатності України.

12 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ

Уліт­ку 1962 ро­ку Пав­ло По­по­вич став пер­шим ук­ра­їн­ським кос­мо­на­втом, а Лео­нід Ка­де­нюк, по­вто­рив­ши 1997-го шлях Пав­ла Ро­ма­но­ви­ча, — пер­шим кос­мо­на­втом не­за­леж­ної Ук­раї­ни.

Укра­їн­ці зро­би­ли ве­ли­чез­ний вне­сок у спра­ву осво­єн­ня кос­мо­су. Ти­ся­чі вче­них, ін­же­нер­но-тех­ніч­них пра­ців­ни­ків де­сят­ків ук­ра­їн­ських на­уко­во-до­слід­них ін­сти­ту­тів, під­при­ємств ку­ва­ли кос­міч­ні пе­ре­мо­ги СРСР. Чо­го вар­ті ли­ше іме­на Сер­гія Ко­ро­льо­ва, Валентина Глуш­ка, які ни­ні ві­до­мі в усьо­му сві­ті! Ака­де­мік Ан­дрій Са­ха­ров вва­жав, що без «Сер­гія Пав­ло­ви­ча Ра­дян­ський Со­юз нав­ряд чи міг би кон­ку­ру­ва­ти із США на рів­них що­до кос­міч­них по­льо­тів».
Се­ред ра­дян­ських кос­мо­на­втів бу­ло ба­га­то на­ших зем­ля­ків. Сьо­го­дні ми роз­по­ві­мо ли­ше про двох з них. Двох Ге­ро­їв: дві­чі Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­юзу Пав­ла По­по­ви­ча і Ге­роя Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Во­ни різ­ні за ха­рак­те­ра­ми, жит­тє­ви­ми по­гля­да­ми, по­лі­тич­ни­ми пе­ре­ко­нан­ня­ми, ви­ко­ну­ва­ли різ­ні зав­дан­ня і різ­них кра­їн. Але є те, що єд­нає обох: во­ни — УКРА­ЇН­ЦІ.
З ди­тин­ства ма­рив не­бом...

Published in Особистість
П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:13

Чи варто економити на чиновниках?

РЕФОРМИ

Уго­да про асо­ці­ацію Ук­раї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­юзом пе­ред­ба­чає ім­пле­мен­та­цію єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства, для цьо­го на­шій кра­їні не­об­хід­но про­вес­ти низ­ку ре­форм. Ба­зо­вою є ре­фор­ма дер­жав­ної служ­би. Во­на до­зво­лить мо­дер­ні­зу­ва­ти ос­нов­ний інст­ру­мент (дер­жав­ну служ­бу), не­об­хід­ний для за­без­пе­чен­ня на ад­мі­ніс­тра­тив­но­му рів­ні успіш­но­го про­ве­ден­ня ре­форм. Без її про­ве­ден­ня біль­шість ре­форм бу­дуть при­ре­че­ні на чи­нов­ниць­кий са­бо­таж, за­пев­ня­ють екс­пер­ти.

Наші співгромадяни ставляться до державних службовців неоднозначно, але всі розуміють, що без чиновників держава не зможе виконувати свої функції ні на центральному, ні на місцевому рівні.
Державний апарат, чиновництво — невід’ємна складова системи державного управління. Про які б реформи не говорили, їх реалізують люди, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Діагноз, який суспільство ставить нашому державному апарату, є абсолютно справедливим — система державного управління не є ефективною. Саме через це не втілюються реформи, про які багато говорить влада, яких очікують люди. Тож нині реформа державного управління має бути ключовою, пріоритетною, констатують експерти.

Published in Точка зору

У МВФ високо оцінюють кроки українського уряду, спрямовані на реалізацію програм підтримки вразливих верств населення на тлі важкої економічної ситуації в країні, а також у межах нової програми кредитування Фонду.
Про це сказав у вівторок, виступаючи у Вашингтоні, перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я вражений кроками, які здійснив уряд (України. — Ред.) для розв’язання проблем найбільш уразливих верств населення», — зауважив Ліптон.
У цьому зв’язку він пояснив, що загальні витрати на програми соціальної допомоги нинішнього року в Україні досягнуть 4,1% від ВВП, збільшившись на 30% порівняно з 2014-м. «Допомога з рахунками за електроенергію, про які я говорив раніше, насправді зросте вчетверо — з 6 млрд гривень у 2014 році до 24 млрд гривень у 2015-му», — зауважив представник МВФ. Тим часом, за його словами, допомога по безробіттю зросте на 15%.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:06

Ціни і тарифи

Ін­декс спо­жив­чих цін (ін­декс інфля­ції) в січ­ні–лю­то­му 2015 р. ста­но­вив 108,6% (у від­по­від­но­му пе­ріо­ді 2014 р. — 100,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,7%. Найбільше (на 24,5–35,7%) зросли ціни на овочі, фрукти та рис. На 8,3–17,8% подорожчали риба та продукти з риби, соняшникова олія, продукти переробки зернових, цукор, безалкогольні напої, хліб, маргарин, макаронні вироби. Водночас на 0,8 та 0,5% знизилися ціни на свинину і м’ясо птиці.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,1%, що зумовлене підвищенням цін на утримання та ремонт житла на 11,5, тверде паливо — на 4,3, а також плати за водопостачання та каналізацію — на 3,1 й оренду житла — на 2,9%.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».