№ 15 (24062)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

12 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ

Уліт­ку 1962 ро­ку Пав­ло По­по­вич став пер­шим ук­ра­їн­ським кос­мо­на­втом, а Лео­нід Ка­де­нюк, по­вто­рив­ши 1997-го шлях Пав­ла Ро­ма­но­ви­ча, — пер­шим кос­мо­на­втом не­за­леж­ної Ук­раї­ни.

Укра­їн­ці зро­би­ли ве­ли­чез­ний вне­сок у спра­ву осво­єн­ня кос­мо­су. Ти­ся­чі вче­них, ін­же­нер­но-тех­ніч­них пра­ців­ни­ків де­сят­ків ук­ра­їн­ських на­уко­во-до­слід­них ін­сти­ту­тів, під­при­ємств ку­ва­ли кос­міч­ні пе­ре­мо­ги СРСР. Чо­го вар­ті ли­ше іме­на Сер­гія Ко­ро­льо­ва, Валентина Глуш­ка, які ни­ні ві­до­мі в усьо­му сві­ті! Ака­де­мік Ан­дрій Са­ха­ров вва­жав, що без «Сер­гія Пав­ло­ви­ча Ра­дян­ський Со­юз нав­ряд чи міг би кон­ку­ру­ва­ти із США на рів­них що­до кос­міч­них по­льо­тів».
Се­ред ра­дян­ських кос­мо­на­втів бу­ло ба­га­то на­ших зем­ля­ків. Сьо­го­дні ми роз­по­ві­мо ли­ше про двох з них. Двох Ге­ро­їв: дві­чі Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­юзу Пав­ла По­по­ви­ча і Ге­роя Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Во­ни різ­ні за ха­рак­те­ра­ми, жит­тє­ви­ми по­гля­да­ми, по­лі­тич­ни­ми пе­ре­ко­нан­ня­ми, ви­ко­ну­ва­ли різ­ні зав­дан­ня і різ­них кра­їн. Але є те, що єд­нає обох: во­ни — УКРА­ЇН­ЦІ.
З ди­тин­ства ма­рив не­бом...

Published in Особистість
П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:13

Чи варто економити на чиновниках?

РЕФОРМИ

Уго­да про асо­ці­ацію Ук­раї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­юзом пе­ред­ба­чає ім­пле­мен­та­цію єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства, для цьо­го на­шій кра­їні не­об­хід­но про­вес­ти низ­ку ре­форм. Ба­зо­вою є ре­фор­ма дер­жав­ної служ­би. Во­на до­зво­лить мо­дер­ні­зу­ва­ти ос­нов­ний інст­ру­мент (дер­жав­ну служ­бу), не­об­хід­ний для за­без­пе­чен­ня на ад­мі­ніс­тра­тив­но­му рів­ні успіш­но­го про­ве­ден­ня ре­форм. Без її про­ве­ден­ня біль­шість ре­форм бу­дуть при­ре­че­ні на чи­нов­ниць­кий са­бо­таж, за­пев­ня­ють екс­пер­ти.

Наші співгромадяни ставляться до державних службовців неоднозначно, але всі розуміють, що без чиновників держава не зможе виконувати свої функції ні на центральному, ні на місцевому рівні.
Державний апарат, чиновництво — невід’ємна складова системи державного управління. Про які б реформи не говорили, їх реалізують люди, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Діагноз, який суспільство ставить нашому державному апарату, є абсолютно справедливим — система державного управління не є ефективною. Саме через це не втілюються реформи, про які багато говорить влада, яких очікують люди. Тож нині реформа державного управління має бути ключовою, пріоритетною, констатують експерти.

Published in Точка зору

У МВФ високо оцінюють кроки українського уряду, спрямовані на реалізацію програм підтримки вразливих верств населення на тлі важкої економічної ситуації в країні, а також у межах нової програми кредитування Фонду.
Про це сказав у вівторок, виступаючи у Вашингтоні, перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я вражений кроками, які здійснив уряд (України. — Ред.) для розв’язання проблем найбільш уразливих верств населення», — зауважив Ліптон.
У цьому зв’язку він пояснив, що загальні витрати на програми соціальної допомоги нинішнього року в Україні досягнуть 4,1% від ВВП, збільшившись на 30% порівняно з 2014-м. «Допомога з рахунками за електроенергію, про які я говорив раніше, насправді зросте вчетверо — з 6 млрд гривень у 2014 році до 24 млрд гривень у 2015-му», — зауважив представник МВФ. Тим часом, за його словами, допомога по безробіттю зросте на 15%.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:06

Ціни і тарифи

Ін­декс спо­жив­чих цін (ін­декс інфля­ції) в січ­ні–лю­то­му 2015 р. ста­но­вив 108,6% (у від­по­від­но­му пе­ріо­ді 2014 р. — 100,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,7%. Найбільше (на 24,5–35,7%) зросли ціни на овочі, фрукти та рис. На 8,3–17,8% подорожчали риба та продукти з риби, соняшникова олія, продукти переробки зернових, цукор, безалкогольні напої, хліб, маргарин, макаронні вироби. Водночас на 0,8 та 0,5% знизилися ціни на свинину і м’ясо птиці.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,1%, що зумовлене підвищенням цін на утримання та ремонт житла на 11,5, тверде паливо — на 4,3, а також плати за водопостачання та каналізацію — на 3,1 й оренду житла — на 2,9%.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 19:03

Ринок праці

Чисельність зареєстрованих безробітних наприкінці лютого 2015 р. становила 523,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю одержували 80,6% осіб, які мали статус безробітного.
Із загального числа безробітних більш як половину становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в країні порівняно із січнем 2015 р. не змінився і наприкінці лютого п. р. становив 2,0% населення працездатного віку. У сільській та в міській місцевості цей показник становив відповідно 2,8 і 1,6% населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, в лютому 2015 р. порівняно із січнем зросла на 2,3 тис., або на 5,7%, і наприкінці місяця становила 43,4 тис.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:58

Коштів на субсидії вистачить

На суб­си­дії для опла­ти жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг з дер­жав­но­го бю­дже­ту для на­се­лен­ня ви­ді­ле­но 24,5 млрд грн. Про це по­ві­до­мив Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Ар­се­ній Яце­нюк в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «1+1», пе­ре­дає Укр­ін­форм.

«Зараз у нас отримують субсидії в середньому 1,2 млн сімей. Ми очікуємо, що після підвищення тарифів це число зросте до 3 млн сімей», — сказав А. Яценюк і зауважив, що коштів, виділених на субсидії з держбюджету, вистачить «навіть на 15 мільйонів громадян».
«Якщо ми побачимо, що не вистачає, ми обов’язково знайдемо ресурси в державному бюджеті»,— зазначив А. Яценюк.
Він наголосив, що рік тому в казначействі було всього 108 тис. грн, а сьогодні на казначейському рахунку — 32 млрд грн.: «Це найбільша сума з 2005 р. Ми накопичили ці гроші за рахунок зміни податкової системи і боротьби з корупцією. Основне завдання цих коштів — в першу чергу — фінансування армії, ЗСУ, зарплат і пенсій. Друге — фінансування субсидій для громадян України».

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:56

Чехія вагається...

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми три мі­ніс­тер­ства чесь­ко­го уря­ду під­го­ту­ва­ли до­ку­мен­ти, які по-різ­но­му ви­зна­ча­ють чесь­ку по­лі­ти­ку що­до Мос­кви. Мі­ніс­тер­ства за­кор­дон­них справ і обо­ро­ни вва­жа­ють Ро­сію краї­ною, яка де­ста­бі­лі­зує єв­ро­пей­ську ар­хі­тек­ту­ру без­пе­ки і ре­ві­зує між­на­род­ний по­ря­док, а ось мі­ністр про­мис­ло­во­сті і тор­гів­лі вва­жає Ро­сію клю­чо­вим парт­не­ром Че­хії з-по­за Єв­ро­со­юзу, з яким на­ле­жить зміц­ню­ва­ти спів­пра­цю.

Урядові розбіжності у ставленні до Росії віддзеркалюються у діяльності уряду лівого прем’єра Богуслава Соботкі, який, з одного боку, схвально ставиться до участі президента Мілоша Земана у московських урочистостях із нагоди 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, а з іншого — блокує засідання чесько-російської міжурядової економічної комісії.
Відсутність однозначної позиції чеського уряду щодо Росії у поєднанні із сильним впливом російської пропаганди формує ситуацію, коли більше половини чехів не має однозначної оцінки подій в Україні. Але проїзд американського конвою з балтійських держав через Польщу, Чехію у Німеччину на переломі березня-квітня чітко показав, що більшість чехів залишаються вірними євроатлантичній орієнтації.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:45

Казахстан на повороті

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми у Ка­зах­ста­ні по­си­лює­ть­ся від­чут­тя су­спіль­но-еко­но­міч­ної кри­зи. Зрос­та­юче на­пру­жен­ня ста­ло на­слід­ком об’єк­тив­них проб­лем, пе­ре­важ­но еко­но­міч­но­го ха­рак­те­ру, і враз­ли­во­сті вла­ди до проб­лем внут­ріш­ньої ста­біль­но­сті. Са­ме масш­таб стур­бо­ва­но­сті вла­ди що­до ре­ак­ції су­спіль­ства біль­ше, ніж по­гір­шен­ня су­спіль­но-еко­но­міч­ної си­ту­ації, свід­чить про сер­йоз­ність і масш­таб проб­лем, що ви­ник­ли пе­ред нею.

Все чіткіше вимальовуються виклики стратегічного характеру, зокрема обмеження поля маневру у внутрішній і закордонній політиці внаслідок зростання російського чинника у політиці Казахстану — з одного боку, а з іншого — необхідність утримання внутрішньої стабільності. Реакцією влади на зростаючі проблеми стали дострокові вибори президента. Вони не розв’яжуть проблем, які постали перед Казахстаном, але дозволять виграти час у ситуації погіршення економічних умов.
Найбільш відчутною проблемою стало погіршення економічної ситуації в результаті зниження ціни нафти (її експорт генерує приблизно 2/3 доходів Казахстану), невирішених проблем банківського сектора після кризи 2008–2009 років (частка несплачених кредитів у банківській системі становить 23,5% на кінець 2014 року) та втрати конкурентоспроможності іншими, крім енергетичного, секторами.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:29

Дипломатичні війни навколо Ірану

Дип­ло­ма­тич­ною сен­са­цією ста­ло до­сяг­нен­ня до­мо­вле­но­сті що­до іран­ської ядер­ної про­гра­ми. Пе­ре­го­во­ри без­пе­ре­рвно три­ва­ли ві­сім днів. Най­більш гос­трі де­ба­ти від­бу­ва­ли­ся між аме­ри­кан­ською та іран­ською де­ле­га­ці­ями що­до ал­го­рит­му ска­су­ван­ня санк­цій.

Тегеран наполягав на їхньому негайному і повному скасуванні. Сполучені Штати Америки намагалися висунути передумови, які стосувалися запровадження надійного контролю за виконанням Іраном умов зупинення ядерної програми. В прямій залежності від цього американці хотіли скасовувати або продовжувати дію санкцій.
У підсумку за втручання російського і китайського міністрів закордонних справ Іран погодився, щоб санкції скасовувалися за фактом виконання Іраном своєї частини домовленості. Старт скасуванню режиму санкцій має дати вивезення першої партії збагаченого урану з Ірану до Росії.
Зрештою, за результатом надзвичайно складних та інтенсивних переговорів міністри закордонних справ Ірану, Росії, Китаю, Європейського Союзу, Франції, Німеччини та державний секретар США оголосили про готовність продовжити роботу заради досягнення остаточної домовленості до 30 червня поточного року. Поки що визначено лише основні її положення.

П'ятниця, 10 Квiтень 2015 18:24

Ємен в очікуванні великої війни

Єменські шиїти другий тиждень потерпають від атак військово-повітряних сил країн Перської затоки на чолі із Саудівською Аравією. Удари наносяться по позиціях шиїтів, які внаслідок цього призупинили наступ на другу столицю Ємену — місто Сана. Аби зрозуміти специфіку єменського конфлікту, варто нагадати про окремі епізоди новітньої історії цієї країни.
До завершення Першої світової війни Ємен був частиною Османської імперії. Після її розпаду більша частина сучасної території Ємену стала британською колонією. Англійці найбільше були зацікавлені у контролі за портом Аден, який є ключем до транзитного маршруту нафти з Перської затоки. Внаслідок розпаду Британської імперії єменські племена отримали незалежність, але відразу країна за кланово-племінною та конфесійною ознаками поділилася на дві частини.
На Півночі Ємену зі столицею у місті Сана було створено спочатку монархію, а потім Єменську демократичну республіку. Натомість на Півдні Ємену зі столицею у місті Аден на початку 1970-х років розпочався соціалістичний експеримент, наслідком якого стало проголошення Народно-демократичної республіки Ємен, яка стала сателітом СРСР. Утім, присутність на Півдні Ємену не дуже допомогла СРСР у справі тиску на Саудівську Аравію, яка, радикально збільшивши обсяги видобутку нафти, посприяла кризовим тенденціям у радянській економіці.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».