№ 26 (24073)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Квiтень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго спільно зі співробітниками Массачусетського технологічного інституту отримали штами бактерій, здатних дуже точно діагностувати цукровий діабет або рак з аналізу сечі.
Для експерименту фахівці вибрали непатогенну бактерію Escherichia coli Nissle 1917, яку додають у молочні продукти як пробіотик для сприяння травній системі. Автори перепрограмували мікроорганізм таким чином, що при виявленні пухлини мікроорганізми починають виділяти природний фермент LacZ.

На думку американських дослідників з університетів Флориди і Айови, кішки, що мешкають в одному будинку з маленькою дитиною, можуть негативно вплинути на розвиток малюка. А саме — викликати складності у роботі пам’яті й формуванні навичок читання, пише Medikforum.
Науковці повідомили, що йдеться про паразитів — токсоплазми, які мешкають у шлунку кішок. На думку фахівців, існує зв’язок між цими паразитами і зниженням здібностей до читання у дітей.

Низька якість нічного сну може негативно позначитися на виконанні щоденних обов’язків і зумовити надмірне споживання їжі. Це стосується як дорослих, так і дітей, стверджують американські дослідники з Університету Небраски-Лінкольна.
Дослідження засвідчило, що порушення сну впливає на гормон, який керує апетитом. І саме через стрес, пов’язаний із недосипанням, збільшується апетит для компенсації нестачі енергії. Ці фактори впливають на кількість їжі, яку людина спожила за день.

П'ятниця, 26 Червень 2015 10:29

Харчове отруєння: як із ним боротися?

Сум­нів­но­го ви­гля­ду пи­рі­жок на вок­за­лі, че­бу­рек на пля­жі, будь-який про­стро­че­ний про­дукт — мо­жуть ста­ти при­чи­ною хар­чо­во­го от­ру­єн­ня. Осо­бли­во вліт­ку у спе­ку, ко­ли про­дук­ти псую­ть­ся ду­же швид­ко.
Як же бо­ро­ти­ся з хар­чо­вим от­ру­єн­ням і в мак­си­маль­но ко­рот­кий тер­мін пі­ти на по­прав­ку? З ци­ми за­пи­тан­ня­ми ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Оле­ни Він­ниць­кої.

— Для початку розділимо харчові отруєння на два основних типи. Інфекційні — коли причиною отруєння стає заражена патогенними бактеріями їжа. Це стосується прострочених продуктів або ж, наприклад, недотримання гігієнічних норм у процесі споживання їжі. Неінфекційні (токсичні) — бувають, коли в організм разом з їжею потрапляють токсичні речовини: хімікати, отрута грибів, які не можна вживати. Це отруєння небезпечніше попереднього, з ним потрібно негайно вирушати до лікаря.

У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни до дру­го­го чи­тан­ня го­тує­ть­ся про­ект за­ко­ну № 1599 «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­раї­ни що­до сти­му­лю­ван­ня ство­рен­ня та ді­яль­но­сті сі­мей­них фер­мер­ських гос­по­дарств». Цей за­кон по­кли­ка­ний іс­тот­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію ма­лих сіль­гос­пви­роб­ни­ків (се­лян, які ве­дуть осо­бис­те гос­по­дар­ство), до­зво­лив­ши тим із них, хто вва­жає це за по­тріб­не, ста­ти пов­но­прав­ни­ми грав­ця­ми на рин­ку, ство­рю­ва­ти сі­мей­ні фер­мер­ські гос­по­дар­ства і від­по­від­но от­ри­му­ва­ти пе­ре­ва­ги, зок­ре­ма в опо­дат­ку­ван­ні, яки­ми ко­рис­тую­ть­ся ті, хто має ста­тус сіль­гос­пви­роб­ни­ка.

Published in Земля і люди

16-а окре­ма бри­га­да ар­мій­ської авіа­ції Су­хо­пут­них військ Зброй­них Сил Ук­раї­ни, яка дис­ло­кує­ть­ся в Бро­дах, по­стій­но бе­ре участь у ми­ро­твор­чих мі­сі­ях ООН. Ще за ра­дян­ських ча­сів вій­сь­ко­ві від­слу­жи­ли в Аф­га­ніс­та­ні, по­тім в Юго­сла­вії, Лі­ва­ні, Лі­бе­рії, Сьєр­ра-Лео­не, Кот-д’Іву­арі, Де­мо­кра­тич­ній Рес­пуб­лі­ці Кон­го. Ни­ні во­ни не тіль­ки про­дов­жу­ють ви­ко­ну­ва­ти ми­ро­твор­чу мі­сію, але й по­стій­но бе­руть участь в АТО.
Про це роз­по­ві­ли ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» вій­сь­ко­ві 16-ї бри­га­ди: за­ступ­ник коман­ди­ра по ро­бо­ті з осо­бо­вим скла­дом під­пол­ков­ник Ми­хай­ло Шур, коман­дир вер­то­літ­ної ес­кад­ри­льї під­пол­ков­ник Кос­тян­тин Га­єв­ський, на­чаль­ник ме­дич­ної служ­би ка­пі­тан ме­дич­ної служ­би Ми­хай­ло Хо­ме­нюк.

Published in Військо
П'ятниця, 26 Червень 2015 06:21

Децентралізація влади і грошей

Пер­шо­го квіт­ня ми­ну­ло­го ро­ку уряд за­твер­див «Кон­цеп­цію ре­фор­ми міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня та те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди». Ця да­та ста­ла від­прав­ною точ­кою сис­тем­ної ре­фор­ми, що от­ри­ма­ла на­зву «де­цен­тра­лі­за­ція».

У червні 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про співробітництво територіальних громад», який дав реальний старт реформі. Експерти визнають, що вже багато зроблено на ниві децентралізації, хоча у влади були масштабніші плани. Окремі рішення були справді революційними, інші стали продуктом компромісів і не є безумовно ефективними.

Published in Суспільство

Людина не повинна турбуватися, що в неї через низькі життєві стандарти не вистачає коштів на оплату послуг ЖКГ. Той, кому не вистачає грошей на оплату житлово-комунальних тарифів, має отримати від держави субсидію, заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету Міністрів, інформує прес-служба уряду.
Він зазначив, що уряд очікує призначення субсидій близько 2 млн родин, а це майже 6 млн громадян.

Ре­во­лю­ція гід­но­сті кош­ту­ва­ла укра­їн­цям ве­ли­чез­них зу­силь і люд­ських втрат. І те­пер гро­ма­дя­ни кра­їни спра­вед­ли­во очі­ку­ють на по­зи­тив­ні змі­ни. Про­те в якос­ті жит­тя кар­ди­наль­них змін на кра­ще так і не від­бу­ває­ть­ся.
Ре­фор­ми, на які спо­ді­ва­ли­ся і які ма­ли при­нес­ти по­кра­щен­ня, ідуть ду­же мля­во. Не по­міт­ні во­ни і в сис­те­мі со­ці­аль­них по­слуг. Уся со­ці­аль­на по­лі­ти­ка у нас і до­сі бу­дує­ть­ся на ра­дян­ський зра­зок і зво­дить­ся пе­ре­важ­но до суб­си­дій і ре­гу­ля­ції пільг. А це зов­сім не єв­ро­пей­ський шлях, вва­жає го­лов­ний спе­ціа­ліст Ки­їв­сько­го місь­ко­го цен­тру со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Ла­ри­са Ос­тро­луць­ка.

П'ятниця, 26 Червень 2015 04:09

Кому дадуть субсидію автоматично

Змі­ни до за­ко­ну Ук­раї­ни що­до на­ра­ху­ван­ня суб­си­дій пен­сіо­не­рам та ін­ва­лі­дам, ухва­ле­но­го Вер­хов­ною Ра­дою Ук­раї­ни 19 черв­ня, пе­ред­ба­ча­ють, що оди­но­ким не­пра­цю­ючим пен­сіо­не­рам та не­пра­цю­ючим ін­ва­лі­дам суб­си­дії при­зна­ча­ти­муть­ся ав­то­ма­тич­но. То­ді як усі ін­ші охо­чі от­ри­ма­ти суб­си­дію ма­ють на­да­ти від­по­від­ні до­від­ки.

Це роз’яснила голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, один з авторів закону Людмила Денісова, повідомляє прес-служба народного депутата.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».