Україна і світ
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Лютий 18, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Норвегія напередодні кризи?
Па­дін­ня ці­ни на наф­ту ви­кли­ка­ло роз­губ­ле­ність на сві­то­вих рин­ках і пі­ді­рва­ло фун­да­мен­ти еко­но­міч­ної струк­ту­ри дер­жав — екс­пор­те­рів наф­ти. Свою... Читати далi
Хорватія шукає вихід із кризи
11 ве­рес­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Хор­ва­тії. Во­ни ста­ли спро­бою прав­ля­чих еліт ви­вес­ти кра­їну з гли­бо­кої по­лі­тич­ної... Читати далi
Росія бореться за впливи на Близькому Сході
Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми за­кор­дон­на по­лі­ти­ка Ро­сії ши­ро­ко ко­мен­тує­ть­ся у кон­тек­сті по­дій в Ук­раї­ні, але ро­сій­ська вла­да про­яв­ляє ак­тив­ність і в... Читати далi
Прощання з війною
Уряд і пар­ти­зан­ський рух FARC за­вер­шу­ють од­ну з най­більш три­ва­лі­ших гро­ма­дян­ських війн су­час­но­сті — Ко­лум­бія са­ма пи­ше свою іс­то­рію. Підписання наприкінці серпня на Кубі договору... Читати далi
Між Росією і Китаєм
Ки­тай по­ши­рює вплив у Цен­траль­ній Азії. Від­ступ Ро­сії з Цен­траль­ної Азії від­бу­вав­ся б на­віть у ра­зі від­сут­но­сті кон­фрон­та­ції із За­хо­дом. Це мен­шою мі­рою пи­тан­ня... Читати далi
Дилеми зовнішньої політики Кремля
Уклав­ши не­дав­но на ки­тай­ських умо­вах стра­те­гіч­ний га­зо­вий кон­тракт, ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін спро­бу­вав кон­со­лі­ду­ва­ти гео­по­лі­тич­ні... Читати далi
Великодержавні ілюзії
У зв’язку з анексією Криму, медіа багато разів ставили питання щодо раціональності поведінки російського президента. Політики стверджують, що він «відірвався від реальності» або веде прораховану раціональну гру. Навряд чи варто заглиблюватись у психологічні інтерпретації і емоції політичних... Читати далi
Сирійський формат дестабілізації
На по­чат­ку січ­ня 2018 ро­ку до­сить по­пу­ляр­ни­ми бу­ли по­ві­дом­лен­ня про оста­точ­ну пе­ре­мо­гу над «Іс­лам­ською дер­жа­вою Іра­ку і Леван­ту». Дійсно, після зняття облоги з головного... Читати далi
Болгарський вибір із загальноєвропейським акцентом
13 лис­то­па­да 2016 ро­ку прой­шов дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бол­га­рії. Ви­бор­цям до­ве­лось оби­ра­ти між кан­ди­да­том прав­ля­чої пар­тії «Гро­ма­дя­ни за... Читати далi
Трамп шукає компроміси
До­сі Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки пе­ре­жи­ли два­дцять один шат­да­ун, тоб­то при­пи­нен­ня фі­нан­су­ван­ня фе­де­раль­ної ад­мі­ніс­тра­ції та її струк­тур із... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Сотні мільйонів лівійських доларів зникли недавно з рахунків у чотирьох бельгійських банках. Одна з версій — гроші, які належали Каддафі,…
У зверненні про стан держави Дональд Трамп неодноразово закликав до єдності і двопартійної співпраці. Утім, у його промові не бракувало…
В економічному сенсі африканський континент залишається на периферії процесу глобалізації. Але такий стан справ не перетворює Африку на політичну периферію…
На­би­рає обер­тів ін­тен­сив­ність ін­фор­ма­цій­ної вій­ни нав­ко­ло пи­тан­ня ле­гі­тим­но­сті вла­ди у Ве­не­су­елі. Офі­цій­ний пре­зи­дент Ве­не­су­ели Ні­ко­лас Ма­ду­ро від­ки­нув уль­ти­ма­тум Єв­ро­со­юзу що­до…
Внут­ріш­ньо­по­лі­тич­ні про­це­си в Іта­лії і Фран­ції на­сам­пе­ред впи­су­ють­ся у ло­гі­ку ви­бор­чої кам­па­нії до Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту (са­мі ви­бо­ри від­бу­дуть­ся у трав­ні…
На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ла­ся що­річ­на Мюн­хен­ська кон­фе­рен­ція з пи­тань між­на­род­ної без­пе­ки. Цей фо­рум є дис­ку­сій­ною пло­щад­кою для об­го­во­рен­ня ак­ту­аль­них проб­лем…
На це впли­ва­ють ве­ли­чез­ні гео­по­лі­тич­ні і фі­нан­со­ві ін­те­ре­си, які Ро­сія має у Ве­не­су­елі. Утім, у Мос­кві ни­ні ба­га­то хто вва­жає,…
Вна­слі­док ви­бу­ху в Мек­си­ці на око­ли­цях сто­ли­ці за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 120 осіб. Це — чер­го­ва по­дія з дов­го­го спис­ку над­зви­чай­них си­ту­ацій,…
Днями Євросоюз і Японія підписали Угоду про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Переговори щодо зазначеної Угоди тривали майже…
На по­точ­но­му тиж­ні по­сли 29 кра­їн — чле­нів НА­ТО роз­по­ча­ли офі­цій­ний про­цес прий­нят­тя «Пів­ніч­ної Рес­пуб­лі­ки Ма­ке­до­нія» до сво­го скла­ду. Ця…
США офіційно вийшли з режиму Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Зазначений Договір був підписаний у грудні 1987…
Два тиж­ні то­му пре­зи­дент США До­нальд Трамп до­сяг тим­ча­со­вої до­мо­вле­но­сті зі спі­ке­ром па­ла­ти пред­став­ни­ків Не­нсі Пе­ло­зі що­до прий­нят­тя на три…
Сторiнка 1 iз 87

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».