Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

Перший «дзвоник»
УЧОРА ВЕРХОВНА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ РОЗПОЧАЛА СВОЮ РОБОТУ На під­го­тов­ку до пра­ці но­во­об­ра­ним на­род­ним об­ран­цям зна­до­бив­ся рів­но мі­сяць— 27 жовт­ня Центр­ви­борч­ком по­чав... Читати далi
Південне вікно в Європу
По­при те що ба­га­то­обі­ця­ючо­го без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Єв­ро­пей­ським Со­юзом Ук­раї­на по­ки що не до­че­ка­ла­ся, на­дії на йо­го за­про­ва­джен­ня усе ще... Читати далi
Немирне «перемир'я»
ЧИ БУДЕ КОЛИСЬ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ? Якось так ви­хо­дить, що ак­ти­ві­за­ція бо­йо­ви­ків на Дон­ба­сі та їх­ня під­трим­ка з бо­ку Ро­сії від­бу­ває­ть­ся то­ді, ко­ли... Читати далi
Визначено стратегію розвитку української мови...
Не­що­дав­но Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко ви­дав Указ «Про не­від­клад­ні за­хо­ди що­до зміц­нен­ня дер­жав­но­го ста­ту­су ук­ра­їн­ської мо­ви та спри­ян­ня... Читати далi
УКРАЇНА – НАТО
Учо­ра в Уель­сі оз­по­чав­ся дво­ден­ний са­міт НА­ТО.Ви­ще по­лі­тич­не і вій­сь­ко­ве ке­ів­ниц­тво НА­ТО та ка­їни-чле­ни ви­зна­чи­ли для цьо­го са­мі­ту п’ять... Читати далi
Верховна Рада ухвалила рішення про замороження...
Верховна Рада України 19 травня проголосувала за урядові законопроекти, які надають право Кабінету Міністрів призупиняти виплати за зовнішніми боргами.За проект закону № 2898 проголосували 256 народних депутатів, за № 2899 — 246 обранців.Відповідно до законопроекту № 2898 «Про особливості... Читати далi
Верховна Рада посилює відповідальність за...
Проб­ле­ма до­маш­ньо­го на­силь­ства, зок­ре­ма що­до жі­нок, є ду­же сер­йоз­ною в ці­ло­му сві­ті. То­му не ви­пад­ко­во, що її ви­рі­шен­ням опі­кую­ть­ся ва­го­мі... Читати далi
За субсидіями – до органів соціального захисту
До ор­га­нів со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня по­да­ли за­яви на от­ри­ман­ня суб­си­дій вже май­же 3 млн 800 тис. ук­ра­їн­ських сі­мей.Про це на бри­фін­гу... Читати далi
Верховна Рада: рік по тому
Для ук­ра­їн­сько­го уря­ду сьо­го­дні — над­зви­чай­но зна­ко­вий день. Як ми вже пи­са­ли в ми­ну­ло­му чис­лі, са­ме 11 груд­ня Ка­бі­нет Мі­ніс­трів має зві­ту­ва­ти пе­ред... Читати далi
Президент України створив національну...
14 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав Указ про створення Національної ради з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчого органу при Президентові.Про це інформує прес-служба Глави держави.«Національна рада готуватиме Президентові України пропозиції щодо визначення та... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Майже два роки тому Україна приступила до створення суспільного мовника. І хоча його необхідність у професійних колах та в суспільстві…
До початку офіційної передвиборної президентської кампанії — усе ближче. Відтак основні кандидати навіть попри воєнний стан, оголошений у деяких українських…
ЧИ ВАР­ТО УК­РАЇ­НІ ЙТИ НА ДЕ­НОН­СА­ЦІЮ ДО­ГО­ВО­РУ ПРО СПІВ­РО­БІТ­НИЦ­ТВО У ВИ­КО­РИС­ТАН­НІАЗОВ­СЬКО­ГО МО­РЯ ТА КЕР­ЧЕН­СЬКОЇ ПРО­ТО­КИ Зух­ва­ла ата­ка Ро­сії на ук­ра­їн­ські…
Згід­но з ре­ко­мен­да­ці­ями ООН пе­ре­пи­си на­се­лен­ня у біль­шо­сті кра­їн сві­ту про­во­дять раз на де­сять ро­ків. Їх­ні да­ні є уні­каль­ним со­ці­аль­но-де­мо­гра­фіч­ним…
Під цим не­офі­цій­ним гас­лом уже по­над чо­ти­ри ро­ки на Дон­ба­сі во­юють і во­лон­тер­ству­ють гро­ма­дя­ни Ук­раї­ни, в жи­лах яких те­че поль­ська…
Клю­чо­ви­ми на­слід­ка­ми за­про­ва­джен­ня в Ук­раї­ні во­єн­но­го ста­ну ма­ють ста­ти по­си­лен­ня обо­ро­но­здат­но­сті дер­жа­ви, роз­бло­ку­ван­ня на­ві­га­ції на Азо­ві, мо­бі­лі­за­ція між­на­род­них парт­не­рів та…
Цього дня відбувався Всеукраїнський референдум, на який було винесено єдине запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?», ухвалений українським…
У НИЗЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ВОЄННИЙ СТАН Во­че­видь, не­має жод­но­го сен­су всо­те пе­ре­по­ві­да­ти по­дії, що ста­ли­ся 25 лис­то­па­да у Кер­чен­ській…
Цьо­го тиж­ня Ук­раї­на увій­шла в че­ре­ду зна­ко­вих юві­ле­їв. Так, по­за­вчо­ра, 21 лис­то­па­да, ми­ну­ло п’ять ро­ків від­то­ді, як то­діш­ній уряд під…
На тлі псев­до­ви­бо­рів, кот­рі ци­ми дня­ми від­бу­ва­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, но­во­го за­барв­лен­ня на­бу­ває те­ма учас­ті в ук­ра­їн­сько-ро­сій­сько­му зброй­но­му про­ти­сто­ян­ні іно­зем­них…
Ми­ну­ло­го ві­кен­ду на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­нець­кої та Лу­ган­ської об­лас­тей оку­па­цій­ний ре­жим про­вів псев­до­ви­бо­ри. Очі­ку­ва­но так зва­не на­род­не во­ле­ви­яв­лен­ня біль­ше ски­да­ло­ся…
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко у вів­то­рок зу­стрі­вся з гру­пою ієрар­хів УПЦ МП і, та­ким чи­ном, ро­сій­ський сце­на­рій бу­ло зі­рва­но.Про це на­пи­сав…
Сторiнка 1 iз 43

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».