Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
Юрій Бірюков: стан фінансування армії змушує...
Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня... Читати далi
Українське військо відроджується
6 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Так вва­жа­ють не тіль­ки чи­нов­ни­ки Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни, а й не­за­леж­ні екс­пер­ти, прос­ті сол­да­ти й офі­це­ри.Про­тя­гом кіль­кох... Читати далi
Ми б загинули, якби не гинули...
НИНІШНІ ВОЯКИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА, ЯК І ЇХНІ ДІДИ ТА ПРАДІДИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ, ЗАХИЩАЮТЬ РІДНУ ЗЕМЛЮ ВІД ВОРОГА Ко­ли про­гу­лю­єш­ся Хре­ща­ти­ком чи Пе­чер­ськи­ми па­гор­ба­ми сто­ли­ці, осо­бли­во у... Читати далi
Українське військо відроджується!
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком), підконтрольна Кремлю преса всіляко оббріхують, зміщуючи... Читати далi
На голодному пайку
ВПРОДОВЖ ДЕСЯТИЛІТЬ ПЕРЕБУВАЛИ ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, ЗАЗНАВШИ МАСШТАБНОЇ РУЙНАЦІЇ І ВТРАТИ БОЄГОТОВНОСТІ «Ар­мія якось ви­кру­тить­ся...»Нині, зважаючи на ситуацію у Збройних Силах, інших військових формуваннях держави, можна стверджувати: українські політики, які прийшли до... Читати далi
Україна у нас одна і боронити її повинен кожен...
ПРОС­ТІ ГРО­МА­ДЯ­НИ КРА­ЇНИ ДО­ПО­МОГ­ЛИ УК­РА­ЇН­СЬКО­МУ ВІЙ­СЬКУ НЕ ЛИ­ШЕ ВІД­РО­ДИ­ТИСЬ, А Й ЗУ­ПИ­НИ­ТИ ВО­РО­ГА «Для наших бійців нічого не шкода...»Із сім’єю Варлампачуків — Оленою та Валерієм —... Читати далi
Українцям є чим воювати
ЦЕ ВКОТРЕ ЗАСВІДЧИЛА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ Про­хо­ди­ла во­на — за дав­ньою тра­ди­цією — у міс­ті Абу-Да­бі. Слід за­ува­жи­ти, що ук­ра­їн­ські ви­роб­ни­ки зброї та... Читати далi
Десантники вкрили себе славою легендарних воїнів
Під час про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції на Дон­ба­сі за­ги­ну­ло 387 вій­сь­ко­во­служ­бов­ців ви­со­ко­мо­біль­них де­сант­них військ. Се­ред них— 90... Читати далi
Україна – «дуже цінний партнер»
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час засідання РНБО, повідомляє Укрінформ.«Україна і НАТО були партнерами протягом 20 років. І це партнерство було дуже важливим для України, але воно було не менш важливим і для НАТО, оскільки Україна робила дуже вагомий внесок у низку операцій НАТО.... Читати далi
Андрій Тетерук: за останні чотири роки...
Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Ук­ра­їн­ська ар­мія під­ня­ла­ся в рей­тин­гу кра­щих у сві­ті. На пер­шо­му міс­ці — США, на дру­го­му — Ро­сія, на тре­тьо­му —…
Вій­сь­ко­ві су­ди в Ук­раї­ні вже бу­ли. Але у 2010 ро­ці згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни їх лік­ві­ду­ва­ли. Без жод­них по­яс­нень.…
13 КВІТНЯ — ПОЧАТОК АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Рівно чотири роки тому, 13 квітня 2014 року, Рада національної безпеки і оборони України…
Гли­бо­ка мо­дер­ні­за­ція за­ста­рі­лих зраз­ків ра­дян­сько­го озбро­єн­ня і тех­ні­ки сут­тє­во під­ви­щує їх так­ти­ко-тех­ніч­ні ха­рак­те­рис­ти­ки, до­зво­ля­ючи ефек­тив­но бо­ро­тись із во­ро­гом. Верховний головнокомандувач…
УВАГОЮ ТА ПІКЛУВАННЯМ ОТОЧЕНІ ХЛОПЧАКИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСІ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМ. ІВАНА БОГУНА Мишкові не виповнилось і…
По­точ­ні ви­дат­ки на по­тре­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни по­рів­ня­но з 2017 ро­ком збіль­ше­но на 16,8 млрд грн, або на 24,3%. П’яту…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під час ви­ко­нан­ня ни­ми…
Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Знач­ний вне­сок…
15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ 29 ро­ків то­му, 15 лю­то­го 1989 ро­ку, за­кін­чи­ла­ся…
Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го…
Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші…
Пус­ки ук­ра­їн­ських ра­кет, зроб­ле­ні на по­чат­ку зи­ми у Херсон­ській об­лас­ті, зму­си­ли за­нер­ву­ва­ти ро­сій­ську вла­ду: Кремль не ли­ше за­су­див їх, а…
Сторiнка 1 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».