Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Березень 21, 2019

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

«Рапід Трайдент» — навчатися, щоб перемагати!
На ба­зі Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­кри­ли­ся... Читати далi
Без повної мобілізації демобілізація неможлива
По­над рік вій­сь­ко­ві бо­ро­нять кор­до­ни Ук­раї­ни. Вже прий­шов час їх за­мі­ню­ва­ти но­ви­ми си­ла­ми, про­те ін­тен­сив­ність мо­бі­лі­за­ції не дає мож­ли­во­сті всіх... Читати далi
Мобілізація: одкровення військового комісара
Нині ледь не на кожному кроці обговорюють ситуацію з українською армією. Події останніх днів, котрі розплющили очі громадськості на справжню ситуацію у війську, яке всупереч запевненням його очільників виявилося небоєздатним та погано забезпеченим, наче холодний душ протверезили багатьох. Як... Читати далi
Нам жити в цій країні і нам її захищати...
26 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ МО­ЛО­ДІ БА­ГА­ТЬОМ СОЛ­ДА­ТАМ І ОФІ­ЦЕ­РАМ, ЯКІ ЗУ­ПИ­НИ­ЛИ РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НУ ОР­ДУ, НЕ­МАЄ ЩЕ Й ТРИ­ДЦЯ­ТИ Кремль по­ми­лив­сяУлітку 2013 року на шпальтах одного з... Читати далi
Випробували нові українські вертольоти
На військовому полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив після випробувань, що новий оперативно-тактичний безпілотний... Читати далi
Кожен загиблий солдат чи офіцер – це біль, який...
ОСОБОВИЙ СКЛАД 101-ї ОКРЕМОЇ БРИГАДИ ОХОРОНИ ГЕНШТАБУ, ЯКІЙ ВИПОВНИЛОСЯ 25 РОКІВ, У ЦІ ЮВІЛЕЙНІ ДНІ СУПРОВОДЖУЄ В РАЙОНІ АТО КОНВОЇ, НЕСЕ СЛУЖБУ НА БЛОКПОСТАХ Тре­тє серп­ня 2014 ро­ку...То­го спе­кот­но­го літ­ньо­го дня пер­ші її... Читати далi
Перемога над ворогом кується не лише на полі бою
Зу­пи­ни­ти ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ну ор­ду до­по­мог­ли і не­бай­ду­жі укра­їн­ці, на­да­ючи ук­ра­їн­сько­му вій­ську бла­го­дій­но-во­лон­тер­ську... Читати далi
Пити чи не пити?..
ВІЙСЬКОВИКАМ, СХИЛЬНИМ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ, ЗАГРОЖУЮТЬ СУТТЄВІ ГРОШОВІ САНКЦІЇ Ук­ра­їн­ські бій­ці ни­ні бо­ро­нять на­шу кра­їну від во­ро­га, який праг­не роз­чле­ну­ва­ти її, по­зба­вив­ши... Читати далi
Героїзм, проявлений в АТО
До зо­ни від­по­ві­даль­но­сті по­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» вхо­дить 8 об­лас­тей; ад­мі­ніс­тра­тив­ний центр м. Львів, об’­єк­ти хі­міч­ної про­мис­ло­во­сті в... Читати далi
Українцям є чим воювати
ЦЕ ВКОТРЕ ЗАСВІДЧИЛА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ Про­хо­ди­ла во­на — за дав­ньою тра­ди­цією — у міс­ті Абу-Да­бі. Слід за­ува­жи­ти, що ук­ра­їн­ські ви­роб­ни­ки зброї та... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 • У добру путь, сержанте!
  Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає…
  Рубрика Військо
 • Військовий резерв України
  Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він…
  Рубрика Військо
 • Щоб пам'ятали
  У Мі­ніс­тер­стві обо­ро­ни від­не­дав­на з’явив­ся Ме­мо­рі­ал пам’­яті, при­свя­че­ний сол­да­там і офі­це­рам Зброй­них…
  Рубрика Військо

 

Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роль сер­жан­тів — най­ближ­чих до…
Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му…
У Мі­ніс­тер­стві обо­ро­ни від­не­дав­на з’явив­ся Ме­мо­рі­ал пам’­яті, при­свя­че­ний сол­да­там і офі­це­рам Зброй­них Сил Ук­раї­ни, за­гиб­лим на схід­них ру­бе­жах на­шої кра­їни,…
Не­за­ба­ром в Ук­раї­ні стар­тує вес­ня­на при­зов­на кам­па­нія. Най­біль­ше по­тен­цій­них во­яків не­по­ко­їть од­не за­пи­тан­ня: чи мо­жуть їх від­пра­ви­ти в район бо­йо­вих…
Що від­чу­ває лю­ди­на, ви­ру­ша­ючи на вій­ну? Якої дум­ки про по­дії на Дон­ба­сі прос­ті ро­сій­ські офі­це­ри? Чи здат­не ук­ра­їн­ське вій­сько про­тя­гом…
Вій­сь­ко­во-Мор­ські си­ли, вій­ська мор­ської обо­ро­ни, озбро­єні су­час­ни­ми бо­йо­ви­ми ко­раб­ля­ми і ви­со­ко­точ­ни­ми про­ти­ко­ра­бель­ни­ми ра­кет­ни­ми ком­плек­са­ми, ви­со­ко­мо­біль­на і доб­ре ви­шко­ле­на мор­ська пі­хо­та…
На­пе­ре­до­дні Дня Зброй­них Сил Ук­раї­ни в Пол­та­ві від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­дож­ніх тво­рів, ви­ко­на­них у тех­ні­ці гра­вю­ри, майо­ра Де­ни­са Зо­зу­лі — за­ступ­ни­ка…
Жур­на­ліс­ти зу­стрі­лись із за­ступ­ни­ком на­чаль­ни­ка шта­бу — на­чаль­ни­ком Го­лов­но­го управ­лін­ня вій­сь­ко­во­го парт­нер­ства Стра­те­гіч­но­го коман­ду­ван­ня з опе­ра­цій НА­ТО Од­дом Егі­лом Пе­дер­се­ном,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ Наш спів­роз­мов­ник — по­міч­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Юрій Бірю­ков. Він ви­різ­ня­єть­ся від­вер­тіс­тю і щи­ріс­тю,…
ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ Ви­то­ки ка­пе­лан­стваУперше слово «капелан» згадується у IV…
На засіданні РНБО ухвалено рішення про створення на Азовському морі військовоморської бази України. Від скарг на росіян, які затримують в…
На військовому полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Ради національної…
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».