Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
Реєстраційна система складає черговий іспит на...
12 лютого 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Вона була ухвалена ще 17 жовтня минулого року.Постанова покликана спростити реєстраційну систему, зробити її максимально комфортною для... Читати далi
Як позначиться адміністративно-територіальна...
Во­се­ни Ук­раї­на пла­нує роз­по­ча­ти ши­ро­ко­масш­таб­ну ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ну ре­фор­му. Вна­слі­док її про­ве­ден­ня зі звич­них для нас назв... Читати далi
Відомості про нерухоме майно в Україні...
Зе­мель­ну сфе­ру в Ук­раї­ні фа­хів­ці на­зи­ва­ють та­кою, що най­біль­ше про­сяк­ну­та ко­руп­цій­ни­ми схе­ма­ми. І од­нією з ва­го­мих при­чин та­ко­го ста­ну спра­ви є... Читати далi
Закон про сівозміни потребує чергового...
УСІ СПОДІВАННЯ НА ТЕ, ЩО ВОНО ВИЯВИТЬСЯ ОСТАТОЧНИМ, І ЦЕ ДАСТЬ ЗМОГУ ЦЬОМУ ЗАКОНУ ЗАПРАЦЮВАТИ НА ПОВНУ СИЛУ4 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», яким вирішила запровадити обов’язкове... Читати далi
Куди податися селянину: в кріпаки чи куркулі?
Новий законопроект допоможе українським селянам стати повноцІнними господарями на своїй землі Не­вдов­зі в ук­ра­їн­ське се­ло мо­жуть по­вер­ну­ти­ся се­ред­ня­ки. За­зви­чай це лю­ди із се­ред­ні­ми... Читати далi
IFC та УАСК вирішили співпрацювати
Нещодавно на вітчизняному агростраховому ринку відбулася зовсім не пересічна подія. Наприкінці минулого року Міжнародна фінансова корпорація (IFC, Група Світового банку) та Українська аграрно-страхова компанія (УАСК) підписали Договір про співпрацю. Сторони взяли взаємні зобов’язання, виконання... Читати далi
Землею не торгуватимуть ще рік
На по­чат­ку цьо­го мі­ся­ця Вер­хов­на Ра­да про­дов­жи­ла мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі до 2018 ро­ку, прий­няв­ши за ос­но­ву і в ці­ло­му про­ект за­ко­ну № 2153-1 «Про вне­сен­ня... Читати далi
Чи вдасться розкріпачити вітчизняний АПК?
Про не­об­хід­ність за­про­ва­джен­ня но­вої ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки в сіль­сько­му гос­по­дар­стві йшло­ся дав­но. Від­не­дав­на Мі­ніс­тер­ство аг­рар­ної... Читати далi
Політична нестабільність змушує українських...
Напруженість останнього часу неминуче змушує вітчизняних аграріїв замислитися над тим, де вони продаватимуть свою продукцію. Багатьом з них доводиться оперативно переорієнтовуватися. Як швидко вони зможуть це зробити? Про ці та інші питання говоримо з керівником напряму «Розвиток ринкової... Читати далi
Випробування земельною орендою
Май­же 80% зем­ле­влас­ни­ків ни­ні зда­ють свої паї в орен­ду. Це за­свід­чу­ють ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гіч­но­го до­слі­джен­ня про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Не­що­дав­но... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

13 квіт­ня ви­пов­ни­ло­ся 55 ро­ків три­над­ця­то­му чем­піо­но­ві сві­ту з ша­хів Гар­рі Кас­па­ро­ву. Дех­то вва­жає йо­го най­кра­щим ша­хіс­том усіх ча­сів та на­ро­дів.
І хо­ча ця дум­ка до­во­лі су­пе­ре­чли­ва, яс­но од­не: він є од­ним із най­яск­ра­ві­ших чем­піо­нів. Про­по­ну­ємо ува­зі чи­та­чів стат­тю Пет­ра Ма­ру­сен­ка, на­дру­ко­ва­ну в Укр­ін­фор­мі (зі ско­ро­чен­ня­ми).

У ви­рі­шаль­но­му мат­чі Куб­ка Ук­раї­ни з фут­бо­лу до­нець­кий «Шах­тар» зі­грає уві­сім­над­ця­те, ки­їв­ське «Ди­на­мо» — вшіст­над­ця­те.

У півфіналі нинішнього розіграшу «Шахтар» змусив зійти з дистанції ФК «Маріуполь» — 5:1, а «Динамо» у гостях перемогло представника другої ліги «Дніпро-1» — 4:1, повідомляє Укрінформ.
Успіх гірникам на харківському ОСК «Металіст» принесли голи бразильців Тайсона, який відзначився на 8-й та 45-й хвилинах, Марлоса (38), нігерійця Оларенваджу Кайоде (74) та Івана Петряка (76), на які у приазовців відповів лише Ігор Тищенко (22).

Як­що вас тур­бу­ють бо­лі у по­пе­ре­ко­вій час­ти­ні спи­ни, не вар­то від­кла­да­ти по­хід до лі­ка­ря, адже це мо­же при­звес­ти до не­га­тив­них на­слід­ків. Ціл­ком імо­вір­но, що при­чи­на не­га­раз­дів по­ля­гає в ка­ме­нях у нир­ках.
Як твер­дять фа­хів­ці, сьо­го­дні іс­ну­ють ефек­тив­ні ме­то­ди, за до­по­мо­гою яких про­во­дять лі­ку­ван­ня цієї не­ду­ги. Що ж це за ме­то­ди? До ко­го са­ме з ме­ди­ків тре­ба звер­та­ти­ся? Чи іс­ну­ють шля­хи убез­пе­чен­ня се­бе від ут­во­рен­ня ка­ме­нів у нир­ках?
На всі ці за­пи­тан­ня нам по­го­див­ся від­по­віс­ти фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Олек­сандр БОР­ЖІ­ЄВ­СЬКИЙ.

По­ча­ла­ся справж­ня вес­на, так що са­ме час за­йня­ти­ся влас­ним ор­га­ніз­мом. За зи­му він на­би­рає стіль­ки шла­ків, що це до­дає до п’я­ти кі­ло­гра­мів за­йвої ва­ги. Ме­ди­ки вва­жа­ють, що шла­ки — це не до кін­ця пе­ре­роб­ле­ні про­дук­ти хар­чу­ван­ня, які осі­да­ють на стін­ках ки­шеч­ни­ка.

Внаслідок їх розпаду утворюються токсини — вже повністю отруйні сполуки. Оскільки організм усього цього «добра» позбутися самостійно не в змозі, відбувається отруєння організму власними отрутами. І тоді потрібно ґрунтовне очищення.

За­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Яро­сла­ва Ру­ден­ко (на­род­ний спів) за­про­си­ла на кон­церт «Моя вес­на». Бе­не­фіс спів­ач­ки від­був­ся у Ко­лон­ній за­лі ім. Ми­ко­ли Ли­сен­ка На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни.

До участі в концерті відома виконавиця запросила Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, Фольклорний гурт «Рожаниця», Зразковий художній колектив — Театр пісні «Ладоньки», Вокальний ансамбль «Подруженьки» Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, знаних поетів-піснярів народного артиста України Вадима Крищенка і заслуженого діяча мистецтв України Миколу Луківа.

АЛЬ­МА­НАХ КО­РОТ­КО­МЕТ­РА­ЖОК — ЛА­СИЙ ШМАТ ДЛЯ ЛЮ­БИ­ТЕ­ЛЯ ДИ­НА­МІЧ­НО­ГО І НЕ­ЗА­НУД­НО­ГО КІ­НО

12-го квіт­ня роз­по­чав­ся про­кат аль­ма­на­ху ко­рот­ко­мет­раж­них філь­мів «Ук­ра­їн­ська Но­ва Хви­ля: Runaway». За­ду­ма­ний і вті­ле­ний На­ціо­наль­ним цен­тром Олек­сан­дра Дов­же­нка як що­річ­ний, цьо­го ро­ку він стар­ту­вав зі сто­лич­но­го кі­но­те­ат­ру «Ки­їв».

Вісім різножанрових фільмів складають доволі багату картину вітчизняного кіно, де є місце спецефектам, еротиці, психологічній драмі та фантасмагоричній анімації.

У Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Про­ек­ту «Жін­ки про­су­ва­ють змі­ни, від­нов­лен­ня ми­ру і за­по­бі­ган­ня кон­флік­там на ре­гіо­наль­но­му рів­ні в Ук­раї­ні». Йо­го ре­алі­зо­ву­ва­ти­муть гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції — Ук­ра­їн­ський жі­но­чий фонд та Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­ний жі­но­чий центр за фі­нан­со­вої під­трим­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу.
До ро­бо­ти та­кож до­лу­ча­ти­муть­ся екс­пер­ти ли­тов­сько­го Цен­тру спри­ян­ня рів­но­сті. Про­ект по­кли­ка­ний ак­ти­ві­зу­ва­ти ре­алі­за­цію на­ціо­наль­но­го та міс­це­вих пла­нів дій на ви­ко­нан­ня Ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки ООН 1325 «Жін­ки. Мир. Без­пе­ка».

Ук­ра­їн­ська ар­мія під­ня­ла­ся в рей­тин­гу кра­щих у сві­ті. На пер­шо­му міс­ці — США, на дру­го­му — Ро­сія, на тре­тьо­му — Ки­тай.
Про це по­ві­дом­ляє 112 Ук­раї­на з по­си­лан­ням на Global Firepower.

«Збройні Сили України за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29-е місце, всього в рейтингу 136 країн. ЗСУ зараз перебувають між Грецією (28-е місце) і Чехією (30-е місце)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перша трійка армій світу залишається незмінною: США, Росія і Китай. Армія Ізраїлю опустилася в цьому році на 16-е місце, Польща посіла 22-е місце, Білорусь — 42-е, а Угорщина — 57-е місце. На останньому місці розташувався Бутан.
Для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала більше 50 чинників. Країни, у яких є ядерний арсенал, отримували бонусні бали. Також додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО.
* * *
Україна за останні чотири роки не просто відродила армію, а й перетворила ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій в Європі.
Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Тwitter.
«За останні чотири роки нам удалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій в Європі», — заявив Порошенко.
За його словами, чергове підтвердження цьому — участь наших десантників у курсі з контрштурмових дій S.W.A.T. у Польщі, де наші військові показали найкращі результати.

 

У МІНОБОРОНИ ПОЯСНИЛИ, ЯК ЗМІНА ФОРМАТУ АТО РОЗШИРИТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ АРМІЇ

Піс­ля змі­ни фор­ма­ту АТО, яке Пре­зи­дент Ук­раї­ни анон­су­вав на 30 квіт­ня, ке­рів­ниц­тво опе­ра­цією бу­де де­ле­го­ва­не Зброй­ним Си­лам Ук­раї­ни, от­же, у ЗСУ з’яв­ляю­ть­ся до­дат­ко­ві пов­но­ва­жен­ня що­до ре­агу­ван­ня на аг­ре­сію.
Про це ска­зав на бри­фін­гу реч­ник Мі­но­бо­ро­ни Дмит­ро Гу­цу­ляк, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му.
«Керівництво переходить до Збройних Сил України. Так, у ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, а частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інші силові органи переходять в підпорядкування Збройним Силам України», — сказав Гуцуляк.
Він нагадав, що Глава держави пояснював, що зараз АТО перебуває під керівництвом Служби безпеки України. Взаємодія між СБУ і підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії є абсолютно іншою, ніж та, що передбачено в Законі про реінтеграцію Донбасу.
«Відроджені Збройні Сили України день за днем нарощують свій бойовий потенціал та бойову спроможність. Створено оперативний резерв військовозобов’язаних з бойовим досвідом, суттєво покращено забезпечення ЗСУ», — підкреслив Гуцуляк.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Президент Петро Порошенко заявив, що статус Антитерористичної операції на Сході України на Операцію Об’єднаних сил буде змінено 30 квітня цього року.

Вій­сь­ко­ві су­ди в Ук­раї­ні вже бу­ли. Але у 2010 ро­ці згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни їх лік­ві­ду­ва­ли. Без жод­них по­яс­нень. Від­то­ді ми­ну­ло 8 ро­ків і пос­та­ло пи­тан­ня про їх від­нов­лен­ня.

Їх противники кажуть, що цей процес ініціює Міністерство оборони, яке, мовляв, хоче контролювати діяльність цього інституту.
Але це не так: відновлення військових судів ініціюють Інститут держави і права ім. Корецького Національної академії правових наук, парламентарі, зокрема комітети Верховної Ради України з питань правосуддя і національної безпеки та оборони, підтримує їх і юридична спільнота.

Увесь світ знає про под­виг чор­но­биль­ських по­жеж­ни­ків, які з пер­ших хви­лин ава­рії при­бу­ли на стан­цію і всту­пи­ли у смер­тель­ний дво­бій із мир­ним ато­мом. Але, окрім них, на 4-му енер­го­бло­ці, де став­ся ви­бух, у ті ро­ко­ві хви­ли­ни бу­ли й опе­ра­то­ри Чор­но­биль­ської АЕС. Олек­сій Бре­ус — один із них.

— Про «НП», що сталася, довідався вранці 26 квітня, коли під’їжджав до станції, щоб заступити на чергування, — розповідає Олексій. — Ще з вікна автобуса побачив напівзруйнований реактор, над яким піднімався дим. Не вірилось у побачене! Та коли прибув на ЧАЕС, люди розповіли про те, що сталося.

Сторiнка 1 iз 271

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».