Земля і люди
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Грудень 18, 2018

Шановні читачі! 15 червня газеті "Демократична Україна

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років! 

Редакційна колегія

На ринку агрострахування просувається...
6 ве­рес­ня від­був­ся круг­лий стіл з на­го­ди за­пус­ку ком­плекс­ної про­гра­ми для аг­ро­біз­не­су «Ваш уро­жай — на­ша тур­бо­та». У рам­ках цьо­го за­хо­ду був... Читати далi
Микола Гриценко: локальні ринки вирішують...
По­ло­ви­на сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції, яку ви­роб­ляє віт­чиз­ня­ний аг­ро­про­мис­ло­вий ком­плекс, про­дає­ть­ся в се­ре­ди­ні кра­їни і стіль­ки ж — на... Читати далi
Український ринок агрострахування наразі...
Та­кої дум­ки до­три­мує­ть­ся ке­рів­ник про­ек­ту Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку) «Роз­ви­ток аг­ро­стра­ху­ван­ня в... Читати далi
Найбільші хабарі – за землю
Асо­ці­ація «Зе­мель­на спіл­ка Ук­раї­ни» за­про­по­ну­ва­ла уря­ду за­галь­но­на­ціо­наль­ну Про­гра­му «10 кро­ків для по­до­лан­ня ко­руп­ції у зе­мель­них... Читати далi
Реєстраційна система складає черговий іспит на...
12 лютого 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Вона була ухвалена ще 17 жовтня минулого року.Постанова покликана спростити реєстраційну систему, зробити її максимально комфортною для... Читати далi
Досліджено земельну оренду
У квіт­ні по­точ­но­го ро­ку про­ект USAID «Аг­ро­Ін­вест» про­вів своє чер­го­ве со­ціо­ло­гіч­не до­слі­джен­ня що­до пи­тань, по­вяза­них з орен­дою зе­мель... Читати далi
Чи буде гармонізоване українське...
Не­що­дав­но до Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни бу­ло по­да­но за­ко­но­про­ект, по­кли­ка­ний якіс­но по­ліп­ши­ти си­ту­ацію на віт­чиз­ня­но­му аг­ро­стра­хо­во­му... Читати далi
IFC радиться із сільгоспвиробниками щодо...
Ук­раї­на ма­ла всі мож­ли­во­сті для за­про­ва­джен­ня су­час­но­го аг­ро­стра­ху­ван­ня, про­те не ско­рис­та­ла­ся ни­ми пов­ною мі­рою. Від­так їй до­ве­деть­ся май­же... Читати далi
В Україні розпочалося обговорення проекту...
11 червня в Тернополі відбулася презентація проекту Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Ініціатором її проведення стали партнерські організації — об’єднання страховиків «Аграрний страховий пул» та проект міжнародної фінансової корпорації (IFC, група... Читати далi
З колгоспами покінчили, взялися за...
Далекі від цивілізованих земельні відносини в Україні дедалі зазнають дивних метаморфоз. Вони свідчать про відсутність бажання завершити земельну реформу як у влади, так і в певної частини суспільства, кому вигідна ситуація, що склалася.Зокрема, визнати безумовне право тих, хто вже володіє... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

ВПЕР­ШЕ З 2014 РО­КУ ЛО­МА­ЧЕН­КО НЕ ЗУ­МІВ ПЕ­РЕ­МОГ­ТИ СВО­ГО СУ­ПЕР­НИ­КА ДО­СТРО­КО­ВО

Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу з Пуерто-Ріко в об’єднавчому поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.
Бій пройшов у Нью-Йорку в спортивному комплексі Madison Square Garden. Бій тривав усі 12 раундів, при цьому Педраса двічі побував у нокдауні в 11-му раунді.

«Шах­тар» зі­грав вні­чию з «Ліо­ном» і ви­ле­тів із Лі­ги чем­піо­нів у Лі­гу Єв­ро­пи.
В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» не втримав переможного рахунку в домашньому матчі проти «Ліона». На гол Мораеса гості відповіли влучним ударом Фекіра в середині другого тайму.
Нічия 1:1 вивела в плей-оф ЛЧ французький клуб, а команда Паулу Фонсеки посіла в групі третє місце і весною гратиме в Лізі Європи.

Професор Морган Левін з Єльської медичної школи стверджує, що у нас є два віки — хронологічний і біологічний, і це важливо. Останній можна визначити завдяки алгоритму, який придумали вона та її команда.
Розроблений алгоритм являє собою новий спосіб уявлення про вік.

Американська служба контролю за продуктами і ліками (FDA) попередила про можливий ризик одного з видів інсульту, викликаного вживанням препарату, який застосовується при розсіяному склерозі (РС).
Після нового препарату алемтузумаб більшість пацієнтів із проблемами, що можуть призвести до непрацездатності і смерті, відчули нові симптоми протягом дня після початкової інфузії, йдеться в інформаційних повідомленнях.

На світ з’явилася перша дитина, народжена з донорської матки померлого донора. Учений світ вважає це новою медичною віхою у лікуванні безпліддя, оскільки відкрито шлях для допомоги жінкам, які не можуть мати дітей шляхом такого виду донорства.
Народилася дівчинка у Бразилії за допомогою кесаревого розтину через 35 тижнів і три дні вагітності. Її вага становила 2550 г. Вона й мати здорові. Малятко добре росте і розвивається, повідомляють науковці.

Нові дослідження, проведені факультетом охорони здоров’я Йоркського університету, показують, що гальмування протеїну в кровоносних судинах стимулює їх зростання, що призводить до більш здорової жирової тканини і зниження рівня цукру в крові.
Висновки дають ключове розуміння того, як поліпшення регенерації може допомогти пом’якшити серйозні проблеми зі здоров’ям, які виникають при ожирінні, наприклад діабет.

«На світ на­су­ває­ть­ся епі­де­мія ще од­нієї не­при­єм­ної хво­ро­би». При­най­мні так ствер­джу­ють аме­ри­кан­ські вче­ні, адже, за їх­ні­ми під­ра­хун­ка­ми, один зем­ля­нин із 10 страж­дає від та­ко­го не­при­єм­но­го за­хво­рю­ван­ня, як ек­зе­ма. Та­ким чи­ном, во­на за­чі­пає близь­ко 10% жи­те­лів пла­не­ти.
Ви­ни­кає за­пи­тан­ня: що ж та­ке ек­зе­ма і як із нею бо­ро­ти­ся? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-дер­ма­то­ло­га ви­щої ка­те­го­рії Олек­сія ГРУШЕЦЬ­КО­ГО.

На­род­ний чо­ло­ві­чий хор «Чу­ма­ки» ВГО «То­ва­ри­ство «Знан­ня» Ук­раї­ни від­зна­чає своє 30-літ­тя.
За 30 ро­ків «чу­ма­ку­ван­ня» у хо­рис­тів май­же ні­чо­го не змі­ни­ло­сь, окрім то­го, що час від ча­су до­во­ди­ло­ся шу­ка­ти при­мі­щен­ня для ре­пе­ти­цій.
Ось тіль­ки ук­ра­їн­ська піс­ня без­смерт­на. Її так са­мо слу­ха­ють, схли­пу­ють, про­пус­каю­чи че­рез ду­шу, ков­та­ючи сму­ток, ап­ло­ду­ють і смію­ть­ся, ко­ли ве­се­ло. Кож­на на­род­на піс­ня не­се в со­бі ці­лий світ, як на­сі­ни­на, що про­рос­тає.

23 ГРУД­НЯ — 140 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ СТЕ­ПА­НА ПРО­КО­ПО­ВИ­ЧА ТИ­МО­ШЕН­КА (1878—1972), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО У ГА­ЛУ­ЗІ МЕ­ХА­НІ­КИ

Степан Тимошенко народився 23 грудня 1878 року в селі Шпотівка Конотопського повіту Чернігівської губернії (нині Конотопський район Сумської області) у родині землеміра Прокопа Тимофійовича Тимошенка та його дружини Юзефіни Яківни Сарнавської — доньки відставного військового.
Степан був старшим сином у цій родині. У 1881 році народився його брат Сергій, а в 1885 році — Володимир.

22 ГРУДНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕГА ІВАНОВИЧА МИКИТЕНКА (1928), УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧА

Олег Микитенко народився 22 грудня 1928 року у Харкові в родині письменника Івана Микитенка.

Батько Олега Івановича був широко знаним у 30-х роках драматургом і прозаїком, творчість його знаходила широкий розголос і позитивно сприймалася читацьким загалом. Утім, 1937 року він став жертвою сталінського беззаконня.

Сторiнка 1 iз 333

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».