Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 28, 2017

Шановні читачі! Ви тримаєте в руках 24151-й випуск газети «Демократична Україна», що веде свій родовід від червня 1918 року. На жаль, змушені повідомити про призупинення виходу газети із січня 2017 року через брак коштів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо негаразди і незабаром випуск газети буде відновлено. 

Редакційна колегія

Про детінізацію, якої не сталося
Роз­мо­ви про ви­ве­ден­ня віт­чиз­ня­но­го біз­не­су з «ті­ні», а за­од­но за­мі­ну роз­ра­хун­ків у «кон­вер­тах» із най­ма­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми на офі­цій­ну... Читати далi
Пріоритетні зміни в соціальній сфері
Но­во­при­зна­че­ний мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева на­звав п’ять пріо­ри­тет­них змін у ро­бо­ті Мін­соц­по­лі­ти­ки. Він на­го­ло­сив, що ці пріо­ри­те­ти... Читати далi
Спрощено процедуру оформлення гуманітарної...
На­род­ні де­пу­та­ти 8 груд­ня ухва­ли­ли За­кон «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раї­ни «Про гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу» що­до не­до­пу­щен­ня за­тя­гу­ван­ня... Читати далi
Це – важливо!
Cім’­ям, які впер­ше звер­ну­ли­ся за суб­си­дією про­тя­гом двох мі­ся­ців з по­чат­ку опа­лю­валь­но­го пе­ріо­ду (зок­ре­ма, у Ки­єві — до 10 груд­ня 2015 ро­ку, ос­кіль­ки... Читати далi
Пільги учасникам АТО: слово і діло
Ска­су­вав­ши біль­шість ра­дян­ських пільг для на­се­лен­ня, ук­ра­їн­ський уряд зно­ву по­тра­пив у піль­го­ву паст­ку, яку сам же і роз­ста­вив. На за­мі­ну піль­го­ви­кам, які... Читати далi
Від модернізації багатоквартирного будинку до...
РОЗПОВІДАЄ ДАМ'ЯН РАҐАН, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «КРЕДОБАНКУ» У се­ре­ди­ні лі­та «Кре­до­банк» за­пус­тив но­вий про­дукт — фі­нан­су­ван­ня об’­єд­нань спів­влас­ни­ків ба­га­то­квар­тир­них... Читати далi
Державна служба зайнятості буде допомагати...
29 липня Державна служба зайнятості оголосила про початок співробітництва з освітньою системою Brain Academy та провідними ІТ-компаніями України в рамках підготовки людей, які тимчасово не працюють, за найбільш перспективними та затребуваними спеціальностями в галузі ІТ, а також їх подальше... Читати далi
Кому безробіття в радість?
Хоч і ка­жуть, що ста­тис­ти­ка — брех­ли­ва на­ука, про­те має­мо до неї до­слу­ха­ти­ся, адже всі роз­ра­хун­ки в дер­жа­ві про­во­дять­ся на ос­но­ві її да­них. Від них (роз­ра­хун­ків)... Читати далi
Контролюйте свої внески до пенсійного фонду...
Про таку можливість повідомили редакції в головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві. Ресурс створено з метою поліпшення якості та оперативності обслуговування громадян і подальшого впровадження технології електронного урядування в соціальній сфері.Кожна застрахована особа,... Читати далi
У Києві зменшується кількість зареєстрованих...
Минулий рік став для Київського міського центру зайнятості своєрідним випробуванням на міцність. Кількість безробітних, що були зареєстровані в столиці в 2015 році, — рекордна за всі роки існування незалежної України. З початку анексії Криму та початком бойових дій на сході країни в столицю... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то…
Державна служба зайнятості закликає всіх школярів не пізніше ніж з 9-го класу проходити тестування для визначення професійних здібностей та допомоги…
Про це по­ві­до­мив на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні, при­свя­че­ній під­го­тов­ці до пен­сій­ної ре­фор­ми, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій…
Ук­ра­їн­ський ри­нок пра­ці піс­ля кіль­кох ро­ків проб­лем по­чав ви­хо­ди­ти із за­тяж­ної кри­зи.Про це за­явив ди­рек­тор з роз­вит­ку Work.ua Сер­гій Мар­чен­ко…
Пріоритетами роботи Міністерства соціальної політики у 2017 р. будуть продовження реформи системи соцзахисту та сприяння продуктивній зайнятості населення, заявив міністр…
Не­зва­жа­ючи на склад­ну си­ту­ацію на рин­ку пра­ці, в січ­ні–лис­то­па­ді 2016 ро­ку по­рів­ня­но з та­ким же пе­ріо­дом ми­ну­ло­го ро­ку оче­вид­на по­зи­тив­на…
Ухва­ле­ний Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2017 рік від­різ­няє­ть­ся від то­ріш­ньо­го тим, що міс­тить 10 сфер, які от­ри­ма­ють пріо­ри­тет­ну ува­гу та…
Ан­ке­ти без­ро­біт­них ля­га­ють од­на за од­ною на стіл у Хар­ків­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті. Але цей сто­лик — всьо­го лиш ос­трі­вець у…
Уна­слі­док анек­сії Кри­му та зброй­но­го кон­флік­ту на схо­ді кра­їни впер­ше за свою іс­то­рію Ук­раї­на зі­ткну­ла­ся з та­ким мас­штаб­ним яви­щем, як…
Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті…
Під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти до 3200 грн — це пер­ший крок до де­ті­ні­за­ції гро­шо­вих ви­плат, як вва­жає мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки…
Як пе­ре­жи­ти зи­му — чи ви­ста­чить енер­го­но­сі­їв, чим за­пла­ти­ти за теп­ло? Ни­ні цим пе­ре­ймаю­ть­ся і у ви­со­ких влад­них ка­бі­не­тах на…
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».