Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 23, 2018
І один у полі воїн
ВВА­ЖА­ЮТЬ ПОЛ­ТАВ­СЬКІ АК­ТИ­ВІС­ТИ, КОТ­РІ ОГО­ЛО­СИ­ЛИ ВІЙ­НУ ПО­БО­РАМ У МІС­ЦЕ­ВИХ ЛІ­КАР­НЯХ Про те, що віт­чиз­ня­на ме­ди­ци­на дав­но і важ­ко хво­ріє, ві­до­мо,... Читати далi
За тюремними мурами
Проблеми в місцях позбавлення волі не нові. Особливе занепокоєння вони викликають у пенітенціарній системі, адже через її установи проходить немала частина нашого суспільства. Закритість цієї сфери призводить до того, що оптимістичними звітами про поліпшення маскують відсутність необхідних... Читати далi
Четвертий «АНТАРЕС»: з Уоллопса – до МКС
Се­ре­ди­на лі­та-2014 озна­ме­ну­ва­ла­ся від­рад­ною по­ді­єю у між­на­род­но­му, а точ­ні­ше — ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­сько­му — спів­ро­біт­ниц­тві в... Читати далi
В який же день слід відзначати Різдво Спасителя?
Свя­то Різд­ва Хрис­то­во­го пра­во­слав­ні і ка­то­ли­ки від­зна­ча­ють у різ­ні да­ти. Ба­га­тьох ці­ка­вить за­пи­тан­ня: а ко­ли ж на­справ­ді на­ро­див­ся Хрис­тос — 25... Читати далi
Ювілей не без смутку, але з надією і перспективами
НАЦІОНАЛЬНОМУ КОСМІЧНОМУ ЦЕНТРУ — 20 РОКІВ Сьо­го­дні, 12 серп­ня, ви­пов­нює­ть­ся рів­но 20 ро­ків від­то­ді, як в Ук­раї­ні бу­ло ут­во­ре­но На­ціо­наль­ний центр управ­лін­ня та... Читати далi
Повторення трагічного минулого?
22 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ СКОР­БО­ТИ І ВША­НУ­ВАН­НЯ ПАМ’­ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙ­НИ В УКРАЇНІ Піс­ля гро­ма­дян­ської вій­ни у но­во­ство­ре­но­му СРСР із роз­ва­ле­ною вщент про­мис­ло­віс­тю, яка не мог­ла... Читати далi
Найдовша снігова композиція
На стадіоні Київського національного університету будівництва та архітектури зареєстрували національний рекорд України, повідомляє kiev.pravda.com.ua.У номінації «Найдовша снігова композиція» перемогла скульптура завдовжки 26 м 40 см. Це майже на два з половиною метри довше за попередній рекорд.... Читати далi
Передноворічний шлях нового «АН-132»: з цеху –...
Ми­ну­ло­го тиж­ня (20 груд­ня) в Ки­єві на те­ри­то­рії флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го лі­та­ко­бу­ду­ван­ня — дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» — від­бу­ли­сь... Читати далi
Чи вируватиме сорочинський ярмарок-2014?
До­лю все­світ­ньо ві­до­мо­го Со­ро­чин­сько­го яр­мар­ку, який 2014-го пла­ну­ють про­вес­ти з 18-го по 24 серп­ня, вже не­од­но­ра­зо­во остан­ні­ми дня­ми об­го­во­рю­ва­ли... Читати далi
Про тимчасову державну соціальну допомогу
Дер­жа­ва не при­зна­ча­ти­ме тим­ча­со­вої дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги не­пра­цю­ючій осо­бі, яка до­сяг­ла за­галь­но­го пен­сій­но­го ві­ку, але не на­бу­ла... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

У Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Про­ек­ту «Жін­ки про­су­ва­ють змі­ни, від­нов­лен­ня ми­ру і за­по­бі­ган­ня кон­флік­там на ре­гіо­наль­но­му рів­ні в Ук­раї­ні». Йо­го ре­алі­зо­ву­ва­ти­муть…
Увесь світ знає про под­виг чор­но­биль­ських по­жеж­ни­ків, які з пер­ших хви­лин ава­рії при­бу­ли на стан­цію і всту­пи­ли у смер­тель­ний дво­бій…
Стрім­кі міг­ра­цій­ні про­це­си, які в Ук­раї­ні спос­те­рі­гаю­ть­ся піс­ля вве­ден­ня без­ві­зо­во­го пе­ре­ти­ну кор­до­ну, зму­шу­ють за­мис­ли­ти­ся над при­чи­на­ми, че­рез які укра­їн­ці по­спі­ша­ють…
Про це заявив у вівторок віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.«Пенсійний фонд здійснює перерахунок пенсій військовослужбовцям, яким було осучаснено і…
В уряді відбуваються дискусії щодо створення Міністерства у справах ветеранів.Про це повідомив віцепрем’єрміністр України Павло Розенко в інтерв’ю Укрінформу.«Робота триває,…
Згід­но з ре­зуль­та­та­ми дер­жав­но­го на­гля­ду що­до за­по­бі­ган­ня еко­но­міч­ній екс­плу­ата­ції мо­ло­ді в Ук­раї­ні 65% із пе­ре­ві­ре­них під­при­ємств, де ви­ко­рис­то­вує­ть­ся пра­ця не­пов­но­літ­ніх,…
За­по­чат­ко­ва­на уря­дом пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­ли­ла від­кри­ти но­ві мож­ли­во­сті для сис­тем­но­го під­ви­щен­ня ви­плат гро­ма­дя­нам, у то­му чис­лі вій­сь­ко­вим пен­сіо­не­рам та ка­те­го­рі­ям…
Випускник Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фундатор Київської школи філософів, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної…
Від самого дитинства вона була обдарованою дитиною, відчувала, що хоче стати художником, але ніколи не знала, що стане скульптором. Дізнавшись…
До розгляду у Верховній Раді готується законопроект № 6027 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування».…
УКР­ІН­ФОРМ ЗІ­БРАВ ДУМ­КИ ЕКС­ПЕР­ТІВ, ОБІ­ЗНА­НИХ ЗІ СПЕ­ЦИ­ФІ­КОЮ РО­БО­ТИ СПЕЦ­СЛУЖБ 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про національну безпеку».…
Полтавський музей авіації і космонавтики по праву вважають унікальним музейним закладом, де на сьогодні зберігаються понад чотири тисячі оригінальних експонатів,…
Сторiнка 1 iз 74

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».